293/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om fiske (286/1982) en ny 8 a § som följer:

8 a §

För att trygga verksamhetsförutsättningarna för fisketurismen kan närings-, trafik- och miljöcentralen bevilja tillstånd att inom centralens verksamhetsområde eller delar av det anordna sådana tillställningar inom fisketurismen i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det bedrivs mete, pilkfiske eller handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligt och tillstånd kan beviljas om ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden tillåter det. Tillståndet kan gälla i längst fem år i sänder.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i tillståndet ställa upp regionala fiskebegränsningar eller bestämma kvoter för dagsfångsten, om fiskeriekonomiska synpunkter eller fiskbeståndens tillstånd inom området förutsätter detta. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska av de fiskeområden som finns inom centralens verksamhetsområde årligen begära utlåtande om de omständigheter som inverkar på uppställandet av regionala fiskebegränsningar och bestämmande av kvoter för dagsfångsten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren väsentligt bryter mot villkoren i tillståndet och om tillståndshavaren trots anmärkning och varning från närings-, trafik- och miljöcentralen inte upphör att bryta mot villkoren.

Efter att ha fått det tillstånd som avses i 1 mom. ska företagaren inom fisketurismen kalenderårsvis till staten betala en spöfiskeavgift på 100 euro inom varje sådant län som avses i 88 § 2 mom. och där företagaren anordnar tillställningar inom fisketurismen.


Denna lag träder i kraft den 18 juni 2012.

RP 135/2011
JsUB 1/2012
RSv 40/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.