283/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 juni 2012

Lag om ändring av 34 a och 46 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 34 a kap. 1 § 1 mom. 3 punkten och 4 § 2 mom. samt 46 kap. 11 §, sådana de lyder, 34 a kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i lag 17/2003 och 4 § 2 mom. i lag 832/2003 samt 46 kap. 11 § i lag 425/2009, som följer:

34 a kap.

Om terroristbrott

1 §
Brott som begåtts i terroristiskt syfte

Den som i terroristiskt syfte och så att gärningen är ägnad att allvarligt skada en stat eller en internationell organisation gör sig skyldig till


3) grov stöld eller grov bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel som lämpar sig för kollektivtrafik eller godstransport, sabotage, trafiksabotage, äventyrande av andras hälsa, grov skadegörelse, grovt skjutvapenbrott eller exportbrott som avser försvarsmateriel, ska dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år,


4 §
Främjande av en terroristgrupps verksamhet

Vad som i 1 mom. 4 punkten föreskrivs om juridisk rådgivning gäller inte uppdrag som juridiskt biträde eller ombud vid förundersökning eller domstolsbehandling av brott eller straffverkställighet.

46 kap.

Brott som har samband med införsel och utförsel

11 §
Exportbrott som avser försvarsmateriel

Den som utan tillstånd enligt lagen om export av försvarsmateriel (282/2012)

1) exporterar eller överför försvarsmateriel från Finland,

2) sammanför avtalsparter för att få till stånd ett avtal om export eller överföring av försvarsmateriel mellan tredjeländer, eller

3) transporterar försvarsmateriel via Finland när exportören eller mottagaren av försvarsmaterielen är belägen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

ska för exportbrott som avser försvarsmateriel dömas till böter eller till fängelse i högst fyra år.

För exportbrott som avser försvarsmateriel ska också den dömas som

1) lämnar osanna uppgifter eller hemlighåller uppgifter för att få ett exporttillstånd, överföringstillstånd, förmedlingstillstånd eller transiteringstillstånd enligt lagen om export av försvarsmateriel, eller

2) överför försvarsmateriel från Finland till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att ha registrerat sig hos försvarsministeriet på det sätt som avses i 31 § i lagen om export av försvarsmateriel.

Försök till brott som avses i 1 mom. och 2 mom. 2 punkten är straffbart.


Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

RP 93/2011
FsUB 3/2012
RSv 29/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (32009L0043); EUT nr L 146, 10.6.2009, s.1-36

  Helsingfors den 8 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.