274/2012

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (636/2007) 8 §, sådan den lyder i förordning 417/2010, som följer:

8 §
Användning av avloppsslam

Vid övervakningen ska det kontrolleras att man på den gård som använder avloppsslam har iakttagit bestämmelserna om olika typer av gödselfabrikat, typbeteckningsgrupper och de högsta tillåtna halterna av tungmetaller samt om användning av avloppsslam i jordbruket.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingfors den 7 juni 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.