273/2012

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008–2013 (130/2008) 4 § 3 mom., 5 § 2 mom. och 16 § 2 mom., av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 137/2010 och 5 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 122/2012, som följer:

4 §
Grundvillkor för stödet för djurens välbefinnande på nöt- och svingårdar

Jordbrukaren ska på gården genomföra de åtgärder som grundvillkoren omfattar under det första förbindelseåret senast den 31 december med undantag av de åtgärder som avses i 2 mom. 1 punkten, vilka genomföras senast den 15 juni, samt de åtgärder som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten vilka ska genomföras senast den 30 april. Förbindelseåret börjar den 1 maj och slutar den 30 april.

5 §
Hälsovårdsavtal

Om jordbrukaren inte ingått ett sådant hälsovårdsavtal som avses i 1 mom. ska han eller hon ha bokat det veterinärbesök som behövs för hälsovårdsavtalet senast när ansökan om förbindelsen lämnas in.

16 §
Byte och frångående av tilläggsvillkor

Jordbrukaren kan byta de tilläggsvillkor han eller hon valt i samband med förbindelsen för den återstående förbindelseperioden en gång under förbindelseperioden. Ett byte förutsätter att förutsättningarna för det tilläggsvillkor som väljs uppfylls. Om förutsättningarna för byte av tilläggsvillkor uppfylls, men inget av de tilläggsvillkor som kan väljas lämpar sig för gårdens produktionsstruktur eller dess tekniska arrangemang, kan jordbrukaren utan att välja nytt tilläggsvillkor frångå tidigare tilläggsvillkor utan att han eller hon blir tvungen att återbetala utbetalt stöd. Jordbrukaren kan inte välja ytterligare tilläggsvillkor i samband med bytet.Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 7 juni 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.