257/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 maj 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 7 - 9, 18, 20, 30 och 44 §, av dem 44 § sådan den lyder i förordning 1292/2011, som följer:

 7 §
Uppgifter om familjerättslig ställning

Som uppgifter om barns och föräldrars familjerättsliga ställning registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om huruvida 

1) barnet är ett barn inom äktenskapet,

2) barnet är ett utomäktenskapligt barn,

3) faderskapet för barnet är fastställt,

4) barnet är ett trolovningsbarn,

5) barnet har getts som adoptivbarn,

6) barnet har tagits som adoptivbarn,

7) adoptionen har hävts.

8 §
Uppgifter om vårdnad om barn

Som uppgifter om vårdnad om barn registreras i befolkningsdatasystemet

1) vårdnadshavarnas fullständiga namn och personbeteckningar eller, om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) datum för vårdnadens inledande, om avtal har ingåtts om vårdnaden eller om ett domstolsbeslut om vårdnad har getts, och datum för när vårdnaden upphör,

3) information om vårdnadshavarnas uppgifter och rättigheter eller en särskild rättighet som beviljats den ena föräldern, om det bestämts om dem i ett domstolsbeslut,

4) uppgifter om att barnet bor hos den ena föräldern, om detta bestämts i ett domstolsbeslut eller i ett avtal om vårdnad om barn som fastställts av socialnämnden,

5) med stöd av 56 § 3 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010) anmälda uppgifter om domstolsbeslut som gäller förordnande eller befriande av företrädare i fråga om barn som fått uppehållstillstånd och den dag då beslutet gavs samt fullständigt namn och personbeteckning för barnets företrädare.

9 §
Uppgifter om fastställd adoption

Som uppgifter om en fastställd adoption registreras i befolkningsdatasystemet datum då adoptionen börjar och eventuellt upphör samt uppgift från en domstol om att den fastställt att bestämmelserna i adoptionslagen (153/1985) eller bestämmelserna i adoptionslagen (22/2012) ska tillämpas på ett adoptivförhållande som har uppkommit före den 1 januari 1980.

18 §
Förbud mot utlämnande av personuppgifter

De förbud som begränsar utlämnande av personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet är följande:

1) förbud mot utlämning av uppgifter för direktmarknadsföring,

2) förbud mot utlämning av kontaktuppgifter,

3) förbud mot utlämning av uppgifter för uppdatering av kundregister,

4) förbud mot utlämning av uppgifter för personmatriklar,

5) förbud mot utlämning av uppgifter för släktforskning,

6) spärrmarkering.

20 §
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare som vistas i Finland tillfälligt kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, adress i Finland, datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas samt andra uppgifter som han eller hon har lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare som inte är bosatt i Finland och vars uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet på initiativ av en myndighet kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning och andra uppgifter som myndigheten lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare kan Skatteförvaltningen i befolkningsdatasystemet registrera följande uppgifter: efternamn och förnamn, kön, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, yrke, adress utomlands, adress i Finland och datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas.

30 §
Myndighetsuppgifter vid mottagande av utländska medborgares begäran om registrering

Den myndighet som tar emot en utländsk medborgares anmälan ska kontrollera identiteten hos honom eller henne med hjälp av ett gällande pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis och att vistelsen är laglig med hjälp av ett giltigt dokument som visar att vistelsen är laglig, om ett sådant dokument krävs enligt utlänningslagen. Myndigheten ska dessutom kontrollera att uppgifterna om den utländska medborgaren inte tidigare har registrerats i befolkningsdatasystemet. Om uppgifter registreras på grund av tillfälligt arbete i Finland, ska den myndighet som tar emot anmälan kontrollera att det finns ett anställningsförhållande med hjälp av ett dokument som arbetsgivaren gett och av vilket anställningsförhållandet framgår.

Migrationsverket och Folkpensionsanstaltens lokalbyrå ska till den utländska medborgarens anmälan foga en av myndigheten verifierad kopia av det resedokument som den utländska medborgaren har företett, av ett dokument som visar att vistelsen är laglig och dessutom av ett dokument av vilket anställningsförhållandet framgår, om registrering begärts på grund av tillfälligt arbete i Finland. Anmälan ska skickas till magistraten i den kommun där den utländska medborgaren bor.

44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

1) svarar magistraten i Västra Finland, magistraten i Norra Finland och magistraten i Inre Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av uppgifter om sådana utländska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster i de fall då uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv,

2) svarar magistraten i Lappland för uppdateringen av uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter eller lokaler inom verksamhetsområdet för magistraten i Västra Nyland i de fall då det uppstår ett behov av att göra tillägg, ändringar eller rättelser i fråga om dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet i samband med att magistraten i Lappland behandlar flyttningsanmälningar som avser flyttningar till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Västra Nyland,

3) svarar magistraten i Östra Nyland och magistraten i Sydöstra Finland för rådgivningen till Skatteförvaltningen i ärenden som gäller registrering av uppgifter i befolkningsdatasystemet, och för registreringen av rättelser av uppgifter som Skatteförvaltningen registrerat i befolkningsdatasystemet.

Den magistrat som med stöd av 1 mom. registrerat uppgifterna i befolkningsdatasystemet ansvarar för de uppgifter som den registrerat.

En magistrat inom vars verksamhetsområde en utländsk medborgare som tillfälligt vistas i Finland vistas, kan oberoende av 1 mom. 3 punkten behandla en enskild begäran om rättelse som gäller personen i fråga och som lämnats direkt till magistraten, och föra in de nödvändiga uppgifterna till följd av detta i befolkningsdatasystemet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012. Förordningens 7 och 9 § träder dock i kraft först den 1 juli 2012, 8 § den 1 september 2012 och 18 § den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 maj 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.