252/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 maj 2012

Lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 2 § 4 punkten och 4 § 1 mom. 8 punkten samt

fogas till 4 § 1 mom. en ny 9 punkt och till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) myndighet en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1—7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och enskilda personer som avses i 4 § 2 mom. i samma lag, när dessa har eller kan ha information om organisationers eller organisationsanknutna personers ekonomiska verksamhet, ekonomiska ställning, offentligrättsliga skyldigheter eller kopplingar till andra organisationer eller organisationsanknutna personer.

4 §
Utredningsenhetens rätt att få uppgifter för en fenomenutredning

Utredningsenheten har trots sekretess rätt att av myndigheterna på begäran få följande uppgifter om en person eller organisation, om uppgifterna är nödvändiga för en fenomenutredning:


8) med undantag för de sekretessbelagda rättegångshandlingar som avses i 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) och de uppgifter som avses i 10 § i samma lag och som enligt förordnande ska hållas hemliga, uppgifter om mål och ärenden som finns i justitieförvaltningens register och som är eller har varit föremål för åtalsprövning, åtal eller domstolsbehandling och om domar i brottmål som finns i registren, när åtalsprövningen, åtalet eller domstolsbehandlingen har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats,

9) uppgifter som uppgetts i anmälan som avses i 28 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) och även andra uppgifter som Skatteförvaltningen fått med stöd av den anmälan än de som avses i 1—6 punkten i detta moment, när uppgiften har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats.


8 §
Avgiftsfrihet och teknisk anslutning

Utredningsenheten har rätt att använda Skatteförvaltningens och dess enheters datasystem för att tillgodose den rätt att få uppgifter som föreskrivs i lag. Enheten för utredning av grå ekonomi bedömer om uppgifterna är nödvändiga.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

RP 39/2011
FiUB 4/2012
RSv 20/2012

  Helsingfors den 25 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.