247/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2012

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 6 § i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1058/2009) 3 och 6 §, sådana de lyder i förordning 1289/2010, som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

En avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde tas av Kommunikationsverket ut för

1) ackreditering av informationssäkerheten i informationssystem som behandlar klassificerad information,

2) bedömning av krypteringsprodukter,

3) certifiering av informationssäkerheten i sådana produkter som används vid hantering av säkerhetsklassificerat material,

4) bedömning av och intyg över informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation,

5) åtgärder i anslutning till godkännandet av bedömningsorgan för informationssäkerhet,

6) utredning om säkerheten i informationssystem och datakommunikation som begärs av finansministeriet,

7) bedömning som gäller elektromagnetisk diffus strålning,

8) produktion av informationssäkerhetstjänster för aktörer som är viktiga för försörjningsberedskapen.

6 §
Avgifter för godkännande av säkerhetsprodukter

Av den som inlett ett ärende som gäller en sådan prestation som avses i 3 § 1-7 punkten tas det ut en avgift som baserar sig på den tid som har använts på åtgärden. I avgift tas för varje arbetstimme ut 103 euro. Avgiften tas också ut för en sådan väsentlig prestation som hänför sig till tillsynen över en prestation i efterhand.

Den som inlett ett ärende är dessutom skyldig att betala de resekostnader som orsakas av en bedömning som sker utomlands. Den som inlett ett ärende har rätt att få en uppskattning av kostnaderna av Kommunikationsverket innan beställningen görs.

Vid ömsesidig verksamhet tar Kommunikationsverket dock inte ut avgifter av de utsedda säkerhetsmyndigheter som nämns i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004).

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

Avgifterna för prestationer i ärenden som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 16 maj 2012

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Kommunikationsråd
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.