215/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2012

Lag om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i straffregisterlagen (770/1993) 2 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 4 a § 1 mom. 5 punkten, 5, 6 och 8 § samt 10 § 3 mom.,

av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1639/1995, 4 a § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1093/1999, 5 § sådan den lyder i lagarna 1639/1995 och 1093/1999 samt 6 § sådan den lyder i lagarna 955/2011 och 1206/2011, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1639/1995 och 331/2011, nya 4 och 5 mom. samt till 4 a §, sådan den lyder i lagarna 1093/1999 och 180/2002, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

I straffregistret antecknas dessutom uppgifter om domstolsavgöranden genom vilka finska medborgare eller utlänningar som stadigvarande bor i Finland har dömts utomlands till någon straffpåföljd som motsvarar de som nämns i 1 mom. En uppgift om ett straff antecknas i straffregistret, om domen har meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, i ett nordiskt land eller i en stat som är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (FördrS 30/1981) eller om uppgiften om en dom som har meddelats någon annanstans har kommit till den som för straffregistret tjänstevägen. Rättsregistercentralen prövar huruvida det straff som har dömts ut utomlands motsvarar en sådan påföljd som i Finland skulle antecknas i straffregistret med stöd av 1 mom.

I straffregistret antecknas följande uppgifter:

1) personens namn och tidigare namn, personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid, födelsestat och födelseort samt kön och medborgarskap,

2) domstolens namn, dagen för avgörandet och avgörandets nummer,

3) brott som har tillräknats den dömde och vid behov brottsrubriceringen samt tiden för brottet, straff och de lagbestämmelser som har tillämpats,

4) bestämmande av gemensamt fängelsestraff,

5) avgörandets laga kraft och den dag då avgörandet vann laga kraft,

6) förordnande om verkställighet av villkorligt fängelse,

7) beslut om verkställighet av reststraff,

8) avtjänande och förvandling av ungdomsstraff,

9) utförande av samhällstjänst och förvandling av samhällstjänst till fängelse,

10) frigivning från ett övervakningsstraff, oavtjänat reststraff, prövotidens utgång vid villkorlig frihet och förvandling av ett övervakningsstraff till fängelse,

11) frigivning från fängelse, oavtjänat reststraff och prövotidens utgång vid villkorlig frihet,

12) benådning.

I fråga om en juridisk person som dömts till samfundsbot antecknas i straffregistret utöver de uppgifter som avses i 3 mom. 2, 5 och 12 punkten även företagets eller samfundets namn, företags- och organisationsnummer, hemort, det brott för vilket den juridiska personen dömts till samfundsbot, tiden för brottet samt samfundsbotens belopp. Uppgifter om betalning av samfundsboten antecknas inte.

I straffregistret görs också en anteckning enligt 10 § 2 mom. i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012), nedan EU-straffregisterlagen.

4 §

För straffrättsliga förfaranden lämnas straffregisteruppgifter ut på begäran till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen enligt vad som föreskrivs i EU-straffregisterlagen, samt till myndigheter i främmande stater enligt vad som bestäms i artikel 13 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål eller enligt vad som särskilt avtalas eller föreskrivs.


4 a §

Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i ärenden som gäller


5) omhändertagande eller adoption av barn.


Vad som i denna paragraf föreskrivs om myndigheter gäller också sådana adoptionsbyråer som avses i adoptionslagen (22/2012).

5 §

Uppgifter ur straffregistret lämnas ut i form av straffregisterutdrag som innehåller de uppgifter om en person som har införts i registret eller en upplysning om att han eller hon inte har antecknats i registret. Beträffande juridiska personer lämnas ett utdrag med motsvarande innehåll. Om uppgifter om ett avgörande har fåtts i enlighet med 20 § i EU-straffregisterlagen eller ur det lagringsregister som nämns i den lagen, antecknas det i utdraget de uppgifter som skulle kunna införas i straffregistret. I straffregisterutdraget antecknas dock inte de uppgifter ur straffregistret som gäller lagbestämmelser som har tillämpats och inte heller sådana uppgifter som inte får antecknas på grund av villkor som ställts av en annan medlemsstat och som avses i 9 § 4 mom. i EU-straffregisterlagen. I straffregisterutdraget antecknas den uppgift som avses i 2 § 5 mom. i denna lag endast on utdraget med stöd av 4 § 1 mom. ges till en åklagare eller en förundersökningsmyndighet.

Rättsregistercentralen kan lämna de myndigheter som nämns i 4 och 4 a § uppgifter ur straffregistret även i maskinläsbar form eller genom teknisk anslutning för sådana ändamål som an-ges i dessa paragrafer, om detta med beaktande av behovet av att använda uppgifterna och behövliga skyddsåtgärder är motiverat. Den uppgift som avses i 2 § 5 mom. får lämnas ut endast till en åklagare eller en förundersökningsmyndighet.

6 §

En enskild person har rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något annat motsvarande ändamål. Dessutom har en enskild person rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för att visa upp det för en myndighet eller något annat organ i en främmande stat med tanke på adoption. I utdraget antecknas även uppgifter som har fåtts i enlighet med 20 § i EU-straffregisterlagen om avgöranden genom vilka han eller hon i en annan medlemsstat har dömts till en påföljd som motsvarar en påföljd som nämns i 2 § 1 mom. i denna lag.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en enskild person rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för att kunna åta sig en uppgift som varaktigt och i väsentlig grad består i att arbeta med minderåriga och där ett utdrag ska visas upp för en arbetsgivare eller myndighet i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). I utdraget antecknas uppgifter om avgöranden genom vilka han eller hon har dömts för en sedlighetssårande gärning enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § i strafflagen, för sexualbrott enligt 20 kap., för dråp enligt 21 kap. 1 §, för mord enligt 21 kap. 2 §, för dråp under förmildrande omständigheter enligt 21 kap. 3 § eller för grov misshandel enligt 21 kap. 6 §, för grovt rån enligt 31 kap. 2 § eller för narkotikabrott enligt 50 kap. i strafflagen. I utdraget antecknas också uppgifter om avgöranden genom vilka han eller hon med stöd av bestämmelser som har gällt före ikraftträdandet av de ovan nämnda bestämmelserna har dömts för ett brott som motsvarar en gärning som nämns ovan. I utdraget antecknas dessutom uppgifter om böter som dömts ut för sådana brott enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § eller 20 kap. i strafflagen som har registrerats i det bötesregister som avses i 46 § 1 mom. i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

I det utdrag som avses i 2 mom. antecknas dessutom uppgifter om

1) avgöranden som med stöd av 2 § 2 mom. har antecknats i straffregistret och genom vilka personen har dömts för ett brott som motsvarar ett brott som avses i 2 mom. i denna paragraf,

2) avgöranden som har antecknats i det lagringsregister som avses i EU-straffregisterlagen och genom vilka en finsk medborgare i en annan medlemsstat har dömts till bötesstraff för ett brott som motsvarar ett brott enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § eller 20 kap. i strafflagen,

3) avgöranden som har fåtts i enlighet med 20 § i EU-straffregisterlagen och genom vilka personen i en annan medlemsstat har dömts till en påföljd som motsvarar en påföljd som nämns i 2 § 1 mom. i denna lag för ett brott som motsvarar ett brott som avses i 2 mom. i denna paragraf eller har dömts till ett bötesstraff för ett brott som motsvarar ett brott enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § eller 20 kap. i strafflagen.

En person får också ett i 2 mom. avsett straffregisterutdrag beträffande sig själv för att kunna vara klassificerare av bildprogram enligt lagen om bildprogram (710/2011). I sådana fall ska utöver de uppgifter som nämns i 2 och 3 mom. de avgöranden antecknas genom vilka personen har dömts för spridning av våldsskildring enligt 17 kap. 17 § i strafflagen eller för olaglig visning eller spridning av bildprogram bland minderåriga enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen.

Dessutom får en studerande ett i 2 mom. avsett straffregisterutdrag beträffande sig själv för att i sina studier eller i sådan inlärning i arbetet eller sådan praktik som hör till studierna kunna åta sig en uppgift som i väsentlig grad består i att arbeta med minderåriga och där ett utdrag på begäran ska visas upp för utbildningsanordnaren eller högskolan i enlighet med lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) eller universitetslagen (558/2009). Utdraget är avgiftsfritt.

När ett utdrag som avses i 1—5 mom. begärs ska ändamålet uppges. Ett sådant utdrag som avses i 2—5 mom. ges endast till den som utdraget gäller.

Till en centralmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen lämnas straffregisteruppgifter ut med anledning av en begäran som den som uppgifterna gäller själv framställt till centralmyndigheten i enlighet med vad som bestäms i 15 § i EU-straffregisterlagen.

I fråga om vars och ens rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter föreskrivs särskilt. Den som antecknats i straffregistret har dessutom rätt att på begäran få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut uppgifter om honom eller henne ur ett sådant register som förs med hjälp av automatisk databehandling. Den som har rätt att teckna en juridisk persons namn har, oberoende av det sätt på vilket registret förs, motsvarande kontrollrätt och rätt att få information för den juridiska personens räkning samt rätt att få ett straffregisterutdrag som gäller den juridiska personen.

8 §

Uppgifter ur straffregistret lämnas ut till en annan medlemsstat i Europeiska unionen i enlighet med 5 § i EU-straffregisterlagen. Till en stat som är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål men inte är medlemsstat i Europeiska unionen lämnas uppgifter ut i enlighet med artikel 22 i den konventionen. I fråga om utlämnande av straffregisteruppgifter till ett annat nordiskt land gäller dessutom vad som föreskrivs genom förordning.

Efter det att en anteckning om en medborgare i en stat som är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål men inte är medlemsstat i Europeiska unionen har gjorts i straffregistret ska Rättsregistercentralen utan dröjsmål lämna myndigheterna i denna stat uppgifter om anteckningen.

10 §

Uppgifter om påföljder som har dömts ut i utlandet utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom. Uppgifter om påföljder som har dömts ut i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska dock utplånas, om den medlemsstat som har överfört uppgiften om påföljden meddelar att uppgiften har utplånats ur det egna registret.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012. Bestämmelserna i 4 a § 1 mom. 5 punkten och 4 a § 4 mom. träder dock i kraft först den 1 juli 2012.

RP 1/2012
LaUB 3/2012
RSv 24/2012
Rådets rambeslut 2009/315/RIF (32009F0315); EUT L 93, 7.4.2009, s. 23

Helsingfors den 11 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.