210/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 maj 2012

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2012

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2012 (1538/2011) bilagan som följer:


Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2012.

Helsingfors den 10 maj 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Fiskeriöverinspektör
Jouni Tammi

AVGIFTSSTABELL

A. Prestationer i anslutning till miljöuppgifter euro
Beslut enligt miljöskyddslagen (86/2000)*
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar 520
* Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 520
* Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 50 euro/h
* Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan 50 euro/h
* Ett sådant ärende enligt 105 § i miljöskyddslagen som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund 520
Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996)*
*Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 260
*Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 260
*Undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art 260
*Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 110
*Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter 110
*Andra tillstånd enligt naturvårdslagen 110
De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria.
Andra miljöbeslut och miljöprestationer
*Godkännande av verksamhet för anteckning i avfallsregistret enligt avfallslagen 1993 160
*Beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen 2011
- beslut om ny verksamhet 540
- ändring eller justering av ett beslut 270
- utdrag ur avfallshanteringsregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet 50
*Behandling av anmälningar till producentregistret enligt avfallslagen 1993
-*anteckning av producent i producentregistret 520
-*beslut om godkännande av producentsammanslutning i producentregistret 6 420
-*beslut om godkännande av retursystem för dryckesförpackningar i producentregistret
-*enskild producent 640
-*producentsammanslutning eller ett samarbetsarrangemang för flera producenter som avses i 18 g § 5 mom. i avfallslagen 1993 6 420
*Utdrag ur producentregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 60
*Beslut om godkännande för anteckning i producentregistret enligt avfallslagen 2011
- beslut om godkännande av producent för anteckning i producentregistret 520
- beslut om godkännande av producentsammanslutning för anteckning i producentregistret 6 420
- beslut om godkännande av retursystem för flera producenters dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 6 420
- beslut om godkännande av retursystem för en enskild producents dryckesförpackningar 640
Beslut enligt avfallslagen 2011 om undantag från skyldigheten att märka förpackningar som omfattas av ett retursystem för dryckesförpackningar 1 280
*Utdrag ur producentregistret som har getts till den som ansvarar för retursystemet för dryckesförpackningar på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 65
Avgiften för ett beslut om godkännande enligt 152 § 6 mom. i avfallslagen (omregistrering) kan sänkas med % om arbetsinsatsen är avsevärt mindre än vanligt 50 euro/h
*Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011)
*Godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten 110
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
- beviljande av undantag 470
-*avslag på ansökan om undantag 230
*Fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan 140
Förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)
- bifallsbeslut 520
-*avslagsbeslut 260
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996)
- bifallsbeslut 520
-*avslagsbeslut 260
Andra prestationer i anslutning till miljöuppgifter
Utlåtande om bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994; MKB-lagen), om projektet eller dess verkningar sträcker sig till
- en kommuns område 5 140
- 2―5 kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 1 280
- sex eller flera kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 520
- avgiften kan dock högst uppgå till 27 540
I MKB-lagen avsett utlåtande om bedömningsrapporten, om projektet eller dess verkningar sträcker sig till
- en kommuns område 7 600
- 2―5 kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 1 280
- sex eller flera kommuners område, varvid utöver föregående tas ut en tilläggsavgift för var kommun på 520
- avgiften kan dock högst uppgå till 30 000
Införande av uppgifter i datasystemet för miljövårdsinformation 140
*Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar
-*enskild producent, när producentens omsättning är
- mindre än 100 000 euro 120
- 100 000―1 000 000 euro 240
- 1 000 001―10 000 000 euro 350
- mer än 10 000 000 euro 470
-*producentsammanslutningar (20―30 h) 1 280
-*ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar
-*enskild producent (4―6 h) 260
-*producentsammanslutning eller ett samarbetsarrangemang för flera producenter som avses i 18 g § 5 mom. i avfallslagen 1993 (20―30 h) 1 280
*Behandling av uppföljningsuppgifter som avses i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut (962/1997) om förpackningar och förpackningsavfall (2―4 h) 160
För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar och förpackningar tas avgiften ut till ett 50 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver ar mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.
B. Trafikprestationer
*Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen 180
*Tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg
- vägvisning till serviceanläggningar 200
- övriga trafikregleringsanordningar 100
Tillstånd för specialanvändning av landsvägarna 100
Undantagslov under menförestid 100
*Anslutningstillstånd
- bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 110
- anslutning för näringsidkare 230
- övergångsställe för snöskoterled eller snöskoterspår 110
Undantagslov i enlighet med 47 § i landsvägslagen
- för byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde 100
- undantagslov för reklam invid vägar 330
Tillstånd för specialtransporter då vikterna i 20, 21, 23 och 30 b―30 e § i förordningen om användning av fordon på väg överskrids
- vikten högst 90 ton 90
- vikten över 90 ton, dock högst 200 ton 200
- vikten över 200 ton 460
- då, inom ramen för de allmänt för ett fordon tillåtna vikterna på väg, höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 90
- andra tillstånd 40
- tilläggsrutt eller förhandsbeslut om transportmöjlighet hälften av tillståndsavgiften
- övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 340
*Avslagsbeslut gällande tillstånd för trafik 30
Flyttning av fordon
Personbilar och paketbilar
- flyttning till ett upplag 200
- närflyttning 100
Lastbilar och andra tunga fordon1
- flyttning till ett upplag 80
- närflyttning 80
Kollektivtrafiktillstånd 220
Ändring av kollektivtrafiktillstånd 140
Gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 220
Kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 50
Taxitillstånd 320
Förnyande av taxitillstånd 320
Ändring av taxitillstånd 240
Mindre ändring av taxitillstånd 90
Körschema 45/75
Tillstånd för godstrafik (inrikes) 190
Gemenskapstillstånd för godstrafik 190
Ändring av godstrafiktillstånd 90
Kopia av gemenskapstillstånd för godstrafik 190
Nytt tillstånd i stället för ett som förkommit 90
Förartillstånd 45
Tillstånd för linjebaserad trafik 320
Ändring av tillstånd för linjebaserad trafik 240
Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 320
Ändring av tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 240
Linjetrafiktillstånd inom EU 320
Kopia av linjetrafiktillstånd inom EU 50
Förkörsrätt till färja 90
-tilläggsbeslut 30
Tillfällig förkörsrätt 40
C. Andra prestationer
Beslut om godkännande av förvärvsarbete 22
Intyg över lönegarantiregister 32
*Beslut som föranleds av begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut 50
Beslut om tillstånd att använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske (286/1982) och undantagslov enligt 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar (1086/1998) 100
Beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § i lagen om fiske 320
Tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske 11
Övervakarmärke och övervakarkort för fiskeövervakare enligt 47 § 3 mom. i förordningen om fiske (1116/1982) 6
Beslut om godkännande som fiskeövervakare enligt 97§ 2 mom. i lagen om fiske 20
Beslut om godkännande eller underkännande av ett prov för fiskeövervakare som avses i 97 a § i lagen om fiske 20
Fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum enligt 97 b § i lagen om fiske 10
Samtycke till befrielse från pantratt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 100
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen (161/1990) och annan motsvarande lagstiftning 75
Centralen tar dessutom ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (50 euro/timme) för följande prestationer:
1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),
2) beslut om tillstånd till utplantering enligt 121 § i lagen om fiske,
3) beslut om tillstånd till avvikelse enligt 20 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur, och blötdjur (470/2008),
4) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i lagen om fiske,
5) godkännande av planer för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare, samt
6) annat tillstånd eller annat beslut med stöd av lagen om fiske eller förordningen om fiske.
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
Intyg och utdrag
Diarieintyg eller diarieutdrag 30 euro
Lagakraftsbevis 55 euro
Expeditionsavgift 5 euro/försändelse
Styrkande av riktigheten hos en handling 5 euro/handling

De prestationer som har markerats med * är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut.

1Kostnader för bogsering av lastbilar och andra tunga fordon faktureras separat enligt de faktiska kostnaderna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.