202/2012

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2012

Statsrådets förordning om adoption

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av adoptionslagen (22/2012):

1 kap.

Adoptionsrådgivning

1 §
Mottagande av samtycke

Föräldrarnas och en i 13 § i adoptionslagen (22/2012) nämnd persons samtycke till adoption tas personligen emot av den tjänsteinnehavare som lämnar adoptionsrådgivning i kommunen och som lyder under det kommunala socialvårdsorgan som avses i 14 § 1 mom. i adoptionslagen, eller av vederbörande arbetstagare vid adoptionsbyrån.

2 §
Specialbestämmelser om adoptionssökande bosatta utomlands

Om adoptionssökanden är bosatt i en främmande stat får tillhandahållaren av adoptionsrådgivning lämna ett sådant yttrande som avses i artikel 12 i den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/1931) endast om sökanden har adoptionstillstånd.

Om adoptionssökanden är bosatt i en sådan främmande stat som är part i konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (FördrS 29/1997), nedan Haagkonventionen, får tillhandahållaren av adoptionsrådgivning besluta om placeringen av barnet hos sökanden eller lämna ett sådant yttrande som avses i 1 mom. endast om det för tillhandahållaren utöver adoptionstillståndet har lagts fram ett intyg att det finska adoptionstjänstorganet och det utländska adoptionstjänstorganet eller, i sådana fall som avses i 14 § 9 punkten, adoptionsnämnden och det utländska adoptionstjänstorganet, har godkänt att adoptionsförfarandet kan fortskrida.

3 §
Utredning om tillhandahållande av adoptionsrådgivning

Av en utredning som avses i 30 § 1 mom. i adoptionslagen ska det framgå om adoptionsrådgivning har lämnats på det sätt som föreskrivs i 4 kap. i adoptionslagen. I utredningen ska det dessutom ingå uppgifter om de omständigheter som enligt lag utgör en förutsättning för beviljande av adoptionstillstånd och fastställande av adoption.

Utredningen ska särskilt innehålla följande uppgifter i den utsträckning det är möjligt och behövligt:

1) sökandens identitet,

2) orsakerna till att sökanden önskar adoptera ett barn,

3) sökandens bakgrund, familjeförhållanden och sociala miljö i övrigt samt ekonomiska förhållanden,

4) sökandens och hans eller hennes familjs hälsotillstånd och faktorer som inverkar på hälsotillståndet.

Om adoptionsrådgivning har lämnats för adoption av ett visst barn, ska utredningen särskilt innehålla följande uppgifter i den utsträckning det är möjligt och behövligt:

1) barnets identitet,

2) orsakerna till att barnet kan adopteras,

3) barnets bakgrund, familjeförhållanden och sociala miljö i övrigt,

4) barnets och dess familjs hälsotillstånd och faktorer som inverkar på hälsotillståndet,

5) barnets speciella behov.

Utredningen ska vid behov innehålla uppgifter som behövs med tanke på beviljande av adoptionstillstånd eller fastställande av adoption i fråga om de personer som avses i 13 § i adoptionslagen.

I utredningen ska det ges en uppskattning av sökandens behörighet och lämplighet som adoptivförälder och vid behov särskilt som adoptivförälder till ett barn som adopterats från en främmande stat. Om adoptionsrådgivning inte har lämnats för adoption av ett visst barn, ska utredningen också innehålla ett utlåtande om lämplig ålder och övriga egenskaper hos adoptivbarnet.

4 §
Lämnande av utredning

Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning ska sända den utredning som avses i 3 § direkt till adoptionstjänstorganet i fråga, om utredningen har gjorts för ansökan om adoptionstillstånd och adoptionssökanden ges internationell adoptionstjänst. Om sökanden inte ges internationell adoptionstjänst, ska utredningen sändas direkt till adoptionsnämnden när tillhandahållaren av adoptionsrådgivning har informerats om att ansökan om tillstånd är anhängig i nämnden.

En utredning som har uppgjorts för fastställande av adoption ska lämnas till sökanden.

5 §
Utredning om barn som adopteras till en främmande stat

En utredning som avses i 30 § 2 mom. i adoptionslagen ska innehålla de uppgifter om barnet som avses i 3 § 3 mom. i denna förordning.

Om ett adoptionstjänstorgan sköter förmedlingen av en adoptionssökande till barnet, ska tillhandahållaren av adoptionsrådgivning sända utredningen direkt till adoptionstjänstorganet. I annat fall ska utredningen lämnas till sökanden.

2 kap.

Internationell adoptionstjänst

6 §
Adoptionstjänstorganens uppgifter

De adoptionstjänstorgan som avses i 32 § 1 mom. i adoptionslagen ska

1) vid fullgörande av uppgifter enligt 33 § i adoptionslagen samarbeta med utländska adoptionstjänstorgan,

2) ge upplysningar om förutsättningarna för, det praktiska förfarandet vid och kostnaderna för internationell adoption till den som vill adoptera ett barn under 18 år som finns i en främmande stat,

3) hänvisa adoptionssökanden att begära adoptionsrådgivning enligt 21 § i adoptionslagen,

4) instruera adoptionssökanden i att skaffa och låta översätta de intyg och andra handlingar som behövs vid internationell adoption samt se till att de skickas utomlands,

5) ge de samtycken som avses i artikel 17 punkt c i Haagkonventionen,

6) sköta de uppgifter som avses i artikel 17 punkt b, artikel 19 och artikel 21 stycke 1 punkt b och c i Haagkonventionen,

7) bistå vid åtgärder som gäller barnets flyttning till Finland,

8) bistå tillhandahållaren av adoptionsrådgivning i de åtgärder som avses i 24 § 2 mom. 9 punkten i adoptionslagen,

9) skicka rapporter om hur placeringen av barnet utfaller till det utländska adoptionstjänstorganet,

10) bistå tillhandahållaren av adoptionsrådgivning och barnskyddsmyndigheterna i de åtgärder som avses i 28 § i adoptionslagen,

11) se till att adoptionssökanden utan dröjsmål vidtar åtgärder för att få adoptionen fastställd och, om det är fråga om en sådan adoption som avses i Haagkonventionen, informera sökanden om möjligheten att begära ett intyg på att adoptionen skett i enlighet med Haagkonventionen,

12) i Finland och till utlandet förmedla de ersättningar som tagits ut hos adoptionssökanden med stöd av 35 § 1 mom. i adoptionslagen för kostnader som uppkommit i ärendet eller, om vissa kostnader inte kan betalas genom adoptionstjänstorganets förmedling, informera sökanden om hur stora kostnader som normalt uppkommer och instruera sökanden i betalningen av dem,

13) informera det utländska adoptionstjänstorganet och adoptionsnämnden om en adoption som har fastställts i Finland,

14) ge information om en adoption som har fastställts utomlands till adoptionsnämnden och för anteckning i befolkningsdatasystemet.

Adoptionstjänstorganet får ge sådana samtycken som avses i 1 mom. 5 punkten endast om adoptionssökanden har adoptionstillstånd.

7 §
Intyg för ansökan om adoptionstillstånd

För ansökan om adoptionstillstånd ska adoptionstjänstorganet utfärda ett intyg om att sökanden ges internationell adoptionstjänst. En kopia av den i 3 § avsedda utredningen om tillhandahållande av adoptionsrådgivning ska fogas till intyget.

8 §
Intyg för ansökan om intygande av att adoptionen är konventionsenlig

För ansökan om sådant intygande av att adoptionen är konventionsenlig som avses i 77 § i adoptionslagen ska adoptionstjänstorganet ge adoptivföräldrarna ett intyg att de samtycken som avses i artikel 17 punkt c i Haagkonventionen har givits. Intyget ska innehålla uppgifter om adoptivföräldrarna och adoptivbarnet samt när samtyckena har givits och vilket finskt och vilket utländskt organ som har givit dem.

9 §
Avgifter som adoptionstjänstorgan tar ut

När den avgift som kan tas ut enligt 35 § 1 mom. i adoptionslagen bestäms ska eventuellt understöd av statens, kommunens eller Penningautomatföreningens medel dras av från adoptionstjänstorganets verkliga kostnader för verksamheten.

10 §
Kostnadsersättningar som adoptionstjänstorgan tar ut

Kostnader som avses i 35 § 1 mom. i adoptionslagen är

1) arvoden och avgifter för anskaffande, översättning, bestyrkande och skickande av intyg och andra handlingar som behövs när internationell adoptionstjänst tillhandahålls och adoption fastställs,

2) arvoden och avgifter för utomlands vidtagna rättsliga åtgärder gällande adoptionen,

3) arvoden och avgifter för inlösen, översättning, bestyrkande och skickande av adoptionsbeslut och andra beslut och handlingar som behövs i ärendet,

4) arvoden och avgifter för tolkning,

5) arvoden och avgifter för tjänster och resor för en kontaktperson som arbetar för adoptionstjänstorganet utomlands,

6) avgifter som betalats för åtgärder som vidtagits av ett utländskt adoptionstjänstorgan,

7) kostnader för vård av och underhåll för det barn som ska adopteras,

8) resekostnaderna för det barn som ska adopteras och adoptionssökanden eller barnets ledsagare samt övriga resekostnader som är nödvändiga  i ärendet,

9) övriga nödvändiga kostnader som uppkommer i adoptionsärendet och som är jämförbara med de kostnader som avses i 1—8 punkten.

3 kap.

Adoptionsnämnden

11 §
Nämndens organisation

Adoptionsnämnden kan sammanträda i plenum och har en sektion för internationella ärenden och en sektion för adoptionstillstånd.

Ordförande och vice ordförande i nämnden är tjänstemän vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Tjänstemännen ska ha för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Nämnden kan höra sakkunniga och skaffa utlåtanden samt låta göra utredningar som behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter.

12 §
Sektionernas och plenums sammansättning

Ordförande i sektionen för internationella ärenden är nämndens ordförande eller vice ordförande. Sektionen har minst fyra andra ledamöter. En av ledamöterna ska företräda utrikesministeriet. I sektionen ska det dessutom finnas personer med sakkunskap i juridiska frågor i samband med internationella adoptioner, sakkunskap i det praktiska förfarandet vid internationella adoptioner samt sakkunskap i barnskydd.

Ordförande i sektionen för adoptionstillstånd är nämndens ordförande eller vice ordförande. Sektionen har minst fyra andra ledamöter. I sektionen ska det finnas personer med sakkunskap inom områdena barnskydd, adoptionsrådgivning, barns uppväxt och utveckling samt medicin.

Ordförande i plenum är nämndens ordförande eller, vid förhinder för ordföranden, vice ordföranden. Sektionernas ledamöter deltar i plenum. Till plenum utses dessutom ett behövligt antal ledamöter som företräder myndigheter och organisationer med anknytning till adoptionsnämndens verksamhetsområde. Vid behov kan också andra ledamöter utses till plenum.

13 §
Nämndens personal

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården förordnar en eller flera sekreterare samt annan behövlig personal för nämnden. Den som förordnas till sekreterare för nämnden ska ha för uppgiften lämplig högskoleexamen.

14 §
Uppgifter för sektionen för internationella ärenden

Sektionen för internationella ärenden ska

1) i ändamålsenlig utsträckning samla in och uppdatera uppgifter om främmande staters lagstiftning och praxis i fråga om adoption och internationell adoptionstjänst samt på begäran lämna myndigheter och adoptionstjänstorgan uppgifter om detta,

2) följa hur Haagkonventionen iakttas i Finland och vid behov vidta åtgärder för dess iakttagande,

3) samarbeta med centralmyndigheterna eller organ som sköter en centralmyndighets uppgifter i de stater som är part i Haagkonventionen, i syfte att uppnå de mål som uppställts i konventionen och för utbyte av de upplysningar som avses i konventionen,

4) samarbeta med de nationella myndigheter som utsetts av de stater som är part i den i Strasbourg den 27 november 2008 ingångna konventionen om adoption av barn, i syfte att utbyta de upplysningar som avses i konventionen,

5) bevilja tillstånd till tillhandahållande av internationell adoptionstjänst och återkalla beviljade tillstånd,

6) bevilja tillstånd för finska adoptionstjänstorgan att samarbeta med utländska adoptionstjänstorgan och återkalla beviljade tillstånd,

7) utöva tillsyn över adoptionstjänstorganens verksamhet och deras samarbete med utländska adoptionstjänstorgan,

8) lämna de utredningar som avses i 78 § i adoptionslagen och avge de utlåtanden som avses i 79 § i den lagen,

9) ge ett sådant samtycke som avses i artikel 17 punkt c i Haagkonventionen samt ett sådant intyg som avses i 8 § i denna förordning i de fall då adoptionstjänstorgan saknas,

10) sköta de uppgifter som enligt Haagkonventionen ska skötas av en centralmyndighet och som inte i lag eller genom förordning av statsrådet har anförtrotts något annat organ.

15 §
Uppgifter för sektionen för adoptionstillstånd

Sektionen för adoptionstillstånd behandlar ärenden som gäller beviljande av adoptionstillstånd, ändring av villkoren för ett tillstånd, förlängning av ett tillstånds giltighetstid och återkallande av tillstånd. Sektionen för adoptionstillstånd behandlar dessutom anmälningar om ändringar i adoptionssökandens förhållanden.

16 §
Beslutförhet

Nämndens plenum är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna eller suppleanterna är närvarande.

En sektion i nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre övriga ledamöter eller suppleanter är närvarande.

Sektionen för adoptionstillstånd kan dock fatta ett beslut som avses i 4 mom. också i en sammansättning bestående av nämndens ordförande eller vice ordförande och en sektionsledamot eller suppleant som företräder sakkunskap i barnskydd eller adoptionsrådgivning (begränsad sammansättning). En förutsättning för att ett ärende ska kunna behandlas i begränsad sammansättning är att utgången i ärendet med beaktande av omständigheterna i fallet och nämndens tidigare praxis kan anses klar.

Sektionen kan i begränsad sammansättning

1) bevilja adoptionstillstånd med stöd av 40 eller 41 § i adoptionslagen,

2) förlänga ett adoptionstillstånds giltighetstid,

3) godkänna byte av adoptionstjänstorgan eller besluta om andra mindre ändringar i villkoren för ett adoptionstillstånd,

4) besluta att en anmälan om ändringar i adoptionssökandens förhållanden inte ger anledning att återkalla adoptionstillståndet eller ändra villkoren för tillståndet.

17 §
Avgörande av ärenden

Ärendena i nämnden avgörs efter föredragning av sekreteraren.

Ärendena i nämnden avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör den åsikt som ordföranden har omfattat.

Om sektionen för adoptionstillstånd i begränsad sammansättning inte är enhällig om avgörandet, ska ärendet överföras för att behandlas av sektionen i fulltalig sammansättning.

18 §
Intyg över adoptionstillstånd

I ett intyg över ett tillstånd som har beviljats med stöd av 40 och 42 § i adoptionslagen ska det antecknas att

1) adoptionssökanden har konstaterats behörig och lämplig som adoptivförälder, och

2) adoptionssökanden har fått adoptionsrådgivning.

I ett intyg över ett tillstånd som har beviljats med stöd av 41 § i adoptionslagen ska det antecknas att

1) adoptionssökanden har konstaterats behörig och lämplig som adoptivförälder, och

2) adoptionssökanden har fått adoptionsrådgivning och ges internationell adoptionstjänst av ett adoptionstjänstorgan som anges i intyget.

I ett intyg över ett tillstånd som har beviljats med stöd av 43 § i adoptionslagen ska det antecknas att

1) en utländsk myndighet eller något annat utländskt organ har konstaterat att adoptionssökanden är behörig och lämplig som adoptivförälder,

2) adoptionssökanden har fått behövlig rådgivning i den stat där han eller hon är bosatt, och

3) barnet enligt en utredning som adoptionssökanden har lagt fram har tillstånd eller kommer att få tillstånd att resa in och varaktigt bosätta sig i den stat där sökanden är bosatt.

I intyget ska det dessutom göras en anteckning om tillståndets giltighetstid och om ett sådant villkor eller en sådan begränsning som avses i 45 § i adoptionslagen, om villkor eller begränsningar har uppställts. I ett intyg över ett tillstånd som har beviljats med stöd av 42 eller 43 § i adoptionslagen ska dessutom det barn nämnas som adoptionstillståndet gäller.

Ett intyg får på begäran av sökanden utfärdas på engelska.

19 §
Sändande av intyg

Adoptionsnämnden ska sända ett intyg över

1) tillstånd som har beviljats med stöd av 40 § i adoptionslagen direkt till tillhandahållaren av adoptionsrådgivning,

2) tillstånd som har beviljats med stöd av 41 § i adoptionslagen direkt till det adoptionstjänstorgan som tillhandahåller adoptionssökanden internationell adoptionstjänst,

3) tillstånd som har beviljats med stöd av 42 eller 43 § i adoptionslagen till adoptionssökanden.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Utredning som ska fogas till ansökan om fastställande av adoption

Sökanden ska i ett ärende som gäller fastställande av adoption av ett minderårigt barn lägga fram utredning för domstolen om att

1) de som har del i saken har givits adoptionsrådgivning, och

2) sökanden har ett giltigt adoptionstillstånd, om tillstånd till adoption behövs enligt 39 § i adoptionslagen.

En sökande som inte är bosatt i Finland ska dessutom lägga fram utredning om att

1) den behöriga myndigheten eller något annat behörigt organ i den stat där sökanden är bosatt har konstaterat att sökanden är behörig och lämplig som adoptivförälder, samt

2) barnet har tillstånd eller kommer att få tillstånd att resa in och varaktigt bosätta sig i den stat där sökanden är bosatt, om staten där barnet är bosatt blir en annan till följd av adoptionen.

21 §
Bilagor till ansökan om tillstånd för adoptionsbyrå

En ansökan om tillstånd enligt 87 § 1 mom. i adoptionslagen ska omfatta

1) föreningens stadgar, om sökanden är en registrerad förening,

2) en redogörelse för antalet anställda och deras utbildning, erfarenhet och ställning i den verksamhet som tillhandahållaren av adoptionsrådgivning bedriver,

3) verksamhetsplan och budget,

4) verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsperiod, om sökanden med stöd av ett tidigare beviljat tillstånd har tillhandahållit adoptionsrådgivning,

5) annan behövlig utredning.

22 §
Bilagor till ansökan om tillstånd för adoptionstjänstorgan

En ansökan om tillstånd enligt 87 § 2 mom. i adoptionslagen ska omfatta

1) föreningens stadgar, om sökanden är en registrerad förening,

2) en redogörelse för antalet anställda och deras utbildning, erfarenhet och ställning i adoptionstjänstorganets verksamhet,

3) verksamhetsplan och budget,

4) verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsperiod, om sökanden med stöd av ett tidigare beviljat tillstånd har tillhandahållit internationell adoptionstjänst,

5) beräkning enligt stat och utgiftspost av de avgifter och kostnader som avses i 35 § 1 mom. i adoptionslagen för följande tillståndsperiod,

6) annan behövlig utredning.

23 §
Underrättelser till Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå

Adoptionsnämnden ska underrätta Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå om namnet på och kontaktuppgifterna till ett adoptionstjänstorgan som med stöd av 87 § 2 mom. i adoptionslagen beviljats tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst.

Den permanenta byrån ska också underrättas om att ett tillstånd som avses i 1 mom. har återkallats eller att tillståndets giltighetstid av andra skäl har upphört.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 3 maj 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Tuomo Antila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.