196/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 april 2012

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen (647/2011) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

De miljötillståndsansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. I fråga om sådan säkerhet som krävs av verksamhetsutövare som behandlar avfall tillämpas dock 43 a—43 c §.

Om det finns miljötillstånd för verksamhet enligt 30 a § när denna lag träder i kraft, förfaller miljötillståndet. Om en tillståndsansökan som gäller sådan verksamhet är anhängig när lagen träder i kraft, lämnas behandlingen av ansökan därhän.

Om miljötillstånd har beviljats för en verksamhet före denna lags ikraftträdande och om den säkerhet som ställts för verksamheten inte är förenlig med 43 a—43 c §, ska tillståndsvillkoret om säkerhet ses över senast när

1) miljötillståndet för verksamheten behandlas på grund av en väsentlig förändring i verksamheten, eller

2) tillståndsvillkoren justeras utifrån verksamhetsutövarens ansökan enligt 55 §.

Tillståndsmyndigheten ska justera ett villkor som gäller säkerhet så att det stämmer överens med denna lag också när tillståndet behöver ändras eller tillståndsmyndigheten ska meddela behövliga villkor i fråga om åtgärder för avslutande av verksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.


RP 15/2012
MiUB 1/2012
RSv 17/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EUT  L 37, 13.2.2003, s. 24
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG (32000L0076); EGT L 332, 28.12.2000, s. 91
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000. s. 34
rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1
rådets direktiv 96/59/EG (31996L0059); EGT L 243, 24.9.1996, s. 31
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

  Helsingfors den 27 april 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.