195/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 april 2012

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen (646/2011) 3 § 1 mom. 6 punkten, 42 § 1 mom., 129 § 2 mom., 149 § 5 mom. och 152 § som följer:

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på följande slag av avfall:


6) animaliska biprodukter till den del det finns bestämmelser om dem i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), inbegripet stallgödsel och bearbetade produkter som omfattas av den förordningen; lagen tillämpas emellertid på biprodukter och därav framställda produkter som är avsedda för förbränning, deponering på avstjälpningsplatser eller användning vid biologiska behandlingsanläggningar,


42 §
Undantag från skyldigheten att överlämna avfall till kommunalt anordnad avfallshantering

Kommunen kan på ansökan av avfallsinnehavaren besluta att hanteringen av avfall som avses i 32 § 1 mom. 2 eller 3 punkten med avvikelse från vad som bestäms i 41 § 1 mom. får ordnas i enlighet med 4 kap., om en på detta sätt ordnad avfallshantering är befogad för ordnande av fastighetens övriga avfallshantering och om det leder till ett bättre slutresultat med tanke på prioriteringsordningen och om den inte medför någon fara eller skada för miljön eller hälsan. Beslutet fattas för viss tid, högst fem år.


129 §
Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Om inte något annat följer av denna lag, ska i ett ärende som gäller vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande i övrigt tillämpas viteslagen (1113/1990).

149 §
Tillämpning av tidigare bestämmelser

En kommun som före den 1 juni 2007 har ordnat transporten av avfall som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan näringsverksamhet och som är jämförbart med avfall från bosättning, på det sätt som avses i 10 § 1 mom. i 1993 års avfallslag genom att anlita en annan sammanslutning eller en privat företagare, får fortsätta arrangemanget under det med sammanslutningen eller företaget ingångna avtalets giltighetstid, dock högst till den 31 maj 2012.


152 §
Övergångstider för vissa skyldigheter

På en sådan avfallsinnehavare enligt 32 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten som enligt 1993 års avfallslag inte är skyldig att ansluta sig till ordnad avfallstransport tillämpas från och med den 1 juni 2014 skyldigheten enligt 41 § 1 mom. att överlämna avfall till fastighetsvis avfallstransport eller till en områdesvis mottagningsplats som kommunen har ordnat, om inte något annat följer av 41 § 2 eller 3 mom. eller 42 §.

Bestämmelserna i 6 kap. om producentansvar och bestämmelserna i 7 kap. om dryckesförpackningar tillämpas från och med den 1 maj 2013. När det gäller andra förpackningar än de som avses i 7 kap. tillämpas 6 kap. dock först från och med den 1 maj 2014. Fram till de nämnda tidpunkterna tillämpas motsvarande bestämmelser om producentansvar i 1993 års avfallslag.

Bestämmelserna i 41 § 3 mom. om sådan separat insamling av förpackningsavfall som ordnas av fastighetsinnehavaren tillämpas från och med den 1 maj 2014.

Bestämmelserna i 70 § om märkning av förpackningar som omfattas av ett retursystem för dryckesförpackningar tillämpas på dryckesförpackningar som överlåts för konsumtion från och med den 1 maj 2013.

Producenter och producentsammanslutningar samt ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar ska inom ett år från lagens ikraftträdande göra en ansökan enligt 101 § om godkännande för anteckning i producentregistret. En producentsammanslutning som fullgör de för förpackningsproducenterna föreskrivna skyldigheterna ska dock göra nämnda ansökan inom två år från lagens ikraftträdande. En producent som är antecknad i det producentregister som avses i 1993 års avfallslag ska på motsvarande sätt göra en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret inom två år från lagens ikraftträdande. På en producentsammanslutning och en producent som är antecknad i producentregistret tillämpas bestämmelserna om producentregistret i 1993 års avfallslag tills producentsammanslutningen och producenten har antecknats i det producentregister som avses i denna lag.

Importörer av tryckta pappersprodukter ska inom ett år från denna lags ikraftträdande göra en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret.

Om en verksamhet när denna lag träder i kraft är antecknad i det avfallsregister som avses i 1993 års avfallslag, ska verksamhetsutövaren inom tre år från lagens ikraftträdande göra en ansökan enligt 94 § om godkännande av verksamheten för anteckning i avfallshanteringsregistret. Ansökan ska dock göras senast när utdraget ur avfallsregistret enligt 1993 års avfallslag ska kontrolleras.

En anmälan enligt 100 § i denna lag om yrkesmässig avfallsinsamling som bedrivs när lagen träder i kraft ska göras inom ett år från lagens ikraftträdande.

De som utövar en miljötillståndspliktig verksamhet och är skyldiga att i enlighet med 120 § 1 mom. följa och kontrollera den avfallshantering som de ordnar eller att utarbeta en plan enligt 2 mom. i den paragrafen för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen och som har beviljats miljötillstånd innan denna lag har trätt i kraft ska justera den uppföljning och kontroll som de ordnar så att den blir förenlig med den nämnda paragrafen och framlägga justeringarna eller planen för tillståndsmyndigheten inom ett år från lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 44 § om den bokföringsskyldighet som kommunen eller ett sådant bolag som avses i 43 § har och om avfallstransportörens skyldighet att ge mottagaren uppgifter om avfallets ursprung tillämpas från ingången av den nya räkenskapsperiod för kommunen eller bolaget som börjar efter det att denna lag har trätt i kraft, dock senast från och med den 1 maj 2013.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012 .

RP 15/2012
MiUB 1/2012
RSv 17/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EGT L 312, 22.11.2008, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EGT  L 37, 13.2.2003, s. 24
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000. s. 34
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT L 365, 31.12.1994, s. 10
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG (32004L0012); EGT L 47, 18.2.2004, s. 26

  Helsingfors den 27 april 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.