190/2012

Utfärdad i Helsingfors den 26 april 2012

Miljöministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1141/2009)  2 och 4 § i bilagan, av dem 4 § sådan den lyder i lag 306/2011, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tas avgifter ut enligt de bestämmelser som gällde när förordningen trädde i kraft.

  Helsingfors den 26 april 2012

Miljöminister
Ville Niinistö

Regeringssekreterare
Elise Sahivirta

Bilaga

AVGIFTSTABELL


2 §
Prestationer enligt avfallslagen (646/2011) euro
1. För behandling av en anmälan om avfallstransport och för övervakning av en transport enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall tas följande avgifter ut i samband med behandlingen av anmälan:
a) behandling av anmälan om avfallstransport från Finland till ett annat land eller från ett annat land till Finland 950
b) anmälan om avfallstransport via Finland 350
c) övervakning av avfallstransporter enligt punkterna a och b 10/transporterat parti
Avgiften för övervakning av avfallstransporter debiteras i förskott i samband med debiteringen av avgiften för behandling av anmälan om avfallstransport.
2. Ändring av ett beslut om avfallstransport 140
3. Återkallande av ett beslut om avfallstransport 1 100
4. Förhandsgodkännande av en anläggning för avfallsåtervinning
a) behandling av ansökan om förhandsgodkännande 3 250
b) ändring av beslut om förhandsgodkännande 600
c) återkallande av beslut om förhandsgodkännande 1 100

4 §
Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011) euro
1. Behandling av registreringsansökan
a) avgift för den första anläggningen för en organisation med verksamhet vid en anläggning eller vid flera anläggningar
- högst 50 personer (8 timmar) 650
- mer än 50 personer (14 timmar) 1 050
Det verksamhetsställe där antalet personer är störst anses vara den första anläggningen.
b) avgift för varje anläggning som ansluts samtidigt till organisationen eller som ansluts senare till en registrerad organisation
- högst 50 personer (3 timmar) 225
- mer än 50 personer (5 timmar) 400
c) när den arbetsmängd som krävs för behandling av registreringsansökan överskrider de arbetsmängder som nämns i punkt a–b, tas för de överskridande timmarna ut 75/timme
d) för en registreringsansökan som gäller någon annan registrering än ovannämnda registreringar tas ut en avgift enligt punkt a och c.
2. Förnyande av registrering
Avgift för åtgärder för att förnya en registrering tas ut enligt det antal anläggningar som hör till en registrerad organisation enligt följande:
kuuluvien toimipaikkojen lukumäärän mukaisesti seuraavasti:
a) avgift för den första anläggningen (5 timmar) 400
b) avgift för varje därpå följande anläggning (3 timmar) 225
c) avgift för varje anläggning som registrerats separat (5 timmar) 400
d) när den arbetsmängd som krävs för behandling av registreringsansökan överskrider de arbetsmängder som nämns i punkt a–c, tas för de överskridande timmarna ut 75/timme

3. Avförande ur registret och avslag

Om en organisation tillfälligt avregistreras på grundval av bestämmelsen i artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), tas samma avgift ut som för behandling av en registreringsansökan.

Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grundval av någon annan bestämmelse än artikel 15.4 i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen eller avförandet ut en avgift på 600 euro. Avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering grundar sig på artikel 15.2 i förordningen.

Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 13.5 i förordningen, tas avgift inte ut för behandling av registreringsansökan.

Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på ett annat stycke i artikel 13 i förordningen, tas samma avgift ut som för behandling av en registreringsansökan.

För återkallande av en tillfällig avregistrering tas avgift inte ut.

Om en organisation eller en anläggning som hör till organisationen avförs ur registret på egen begäran, tas en avgift på 115 euro ut.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.