183/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2012

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 b § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992), sådan paragrafen lyder i lag 140/2008:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av statsunderstöd för utvecklingsprojekt som avses i 5 b § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) och som avser att förverkliga mål och genomföra åtgärder inom det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Med utvecklingsprojekt avses sådana regionalt eller nationellt viktiga projekt som genomförs i en kommun eller samkommun eller gemensamt i flera kommuner eller samkommuner och är nödvändiga för ordnandet av social- och hälsovården samt stöder utvecklandet och effektiviseringen av verksamheten och tjänstestrukturerna, spridandet av god praxis samt införandet av nya arbetssätt.

Med utvecklingsprojekt avses också producerandet av sådana stödtjänster för nya boendeenheter som avses i regeringens program för att minska långtidsbostadslösheten 2012—2015. Statsunderstöd kan då beviljas för lönekostnader för sådan tilläggspersonal som behövs för producerandet av stödtjänster.

2 §
Allmänna villkor för beviljande av statsunderstöd

Ett villkor för beviljade av statsunderstöd är att

1) projektet är nära förknippat med den kommunala social- och hälsovården,

2) i projektet har beaktats det nödvändiga tväradministrativa samarbetet,

3) projektet kan bedömas vara resultatrikt och att det kan utnyttjas på bred basis, och   

4) projektet har behandlats i en regional ledningsgrupp för social- och hälsovården och i delegationen för social- och hälsovård.

3 §
Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd ska sökas skriftligen hos social- och hälsovårdsministeriet före utgången av september månad varje år.

Av ansökan ska följande uppgifter framgå:

1) utvecklingsprojektets syften, de åtgärder som planerats för att syftena ska uppnås och de reslutat som eftersträvas,

2) den kommun eller samkommun som svarar för administreringen av utvecklingsprojektet,

3) de parter som förbundit sig att genomföra utvecklingsprojektet,

4) totalfinansieringen av projektet och totalkostnaderna för detta,

5) en bedömning av kommunernas, samkommunernas och de övriga finansiärernas finansieringsandelar,

6) en plan för utvärdering av projektet, 

7) tidtabellen för genomförandet av projektet.

4 §
Kostnader som berättigar till statsunderstöd

Statsunderstöd betalas på basis av godtagbara kostnader i anslutning till genomförandet av ett projekt.

Följande kostnader berättigar till statsunderstöd:

1) nödvändiga administrativa kostnader för projektet,

2) lönekostnader för dem som arbetar inom projektet,

3) resekostnader,

4) lokalhyror,

5) sakkunnigarvoden,

6) andra kostnader som är nödvändiga för genomförandet av projektet.

5 §
Statsunderstödsbeslut

Social- och hälsovårdsministeriet fattar före utgången av januari ett skriftligt understödsbeslut om utvecklingsprojekten under året i fråga. Om man blir tvungen att uppmana sökandena att komplettera sina ansökningar, ska statsunderstödsbesluten fattas så snart som möjligt efter det att ansökningarna har kompletterats till nödvändiga delar, dock senast före utgången av april.

I statsunderstödsbeslutet ska beslutas om tidtabellen för betalning av statsunderstödet med iakttagande av 12 § 1 mom. i statsunderstödslagen. 

6 §
Statsunderstödsutredning

Den kommun eller den samkommun som svarar för administreringen av ett utvecklingsprojekt ska för social- och hälsovårdsministeriet göra en utredning om utvecklingsprojektet och om hur projektet framskrider och genomförs samt om kostnaderna för projektet. Utredningen ska lämnas inom sex månader från det att projektet avslutats.

7 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården (287/2008).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Utan hinder av vad som bestäms i 3 § och 5 § ska statsunderstöd år 2012 sökas före utgången av december, och social- och hälsovårdsministeriet fattar statsunderstödsbesluten senast den 28 februari 2013.

  Helsingfors den 19 april 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.