182/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 april 2012

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 § 6 mom. i universitetslagen (558/2009), sådant det lyder i lag 954/2011:

1 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Finansieringsandelen för utbildningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet, högst till det sammanlagda mål enligt utbildningsområdesgrupp som uppställts för avtalsperioden,

2) antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet,

3) antal studerande som studerar för lägre eller högre högskoleexamen och som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng,

4) sammanlagt antal studiepoäng inom den öppna universitetsutbildningen och som fristående studier, med undantag av

a) studiepoäng som avlagts med stöd av den flexibla studierätten, som baserar sig på avtal mellan universiteten,

b) studiepoäng som avlagts av utländska utbytesstuderande,

c) studiepoäng som avlagts av examensstuderande vid universitetet inom den öppna universitetsutbildningen eller som fristående studier,

5) antal utbytesstuderande som rest från Finland och som rest till Finland för mer än tre månader under kalenderåret,

6) antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet av utländska studerande,

7) antal sysselsatta personer i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet, ett år efter att de blivit utexaminerade.

I 1 mom. 1 punkten avsedda utbildningsområdesgrupper är

1) den teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga och agrikultur-forstvetenskapliga utbildningsområdesgruppen,

2) den medicinska, odontologiska, hälsovetenskapliga, farmaceutiska och veterinärmedicinska utbildningsområdesgruppen,

3) den teologiska, humanistiska, pedagogiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska, psykologiska, juridiska och gymnastik- och idrottsvetenskapliga utbildningsområdesgruppen,

4) utbildningsområdesgruppen för musik, bildkonst och konstindustri samt för teater och dans.

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 1 i bilagan.

2 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Finansieringsandelen för forskningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antal internationella referee-publikationer och andra vetenskapliga publikationer,

2) antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet, högst till målet för avtalsperioden,

3) internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering och annan konkurrensutsatt forskningsfinansiering,

4) mängden utländsk undervisnings- och forskningspersonal,

5) antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet av utlänningar.

I 1 mom. 1 punkten avses med publikation en på forskningsarbete baserad publikation, där författaren står i anställningsförhållande till universitetet eller annars hör till universitetssamfundet, eller som universitetet genom sin verksamhet har gjort det möjligt att publicera.

Med internationell referee-publikation avses en sådan utomlands publicerad kollegialt utvärderad vetenskaplig publikation eller utomlands publicerad bekostad separat vetenskaplig publikation som hör till någon av följande publikationstyper enligt datainsamlingsklasserna för undervisnings- och kulturministeriets publikationer:

1) originalartikel i vetenskaplig tidskrift A1,

2) översiktsartikel i vetenskaplig tidskrift A2,

3) del av bok eller av annat samlingsverk A3,

4) artikel i konferenspublikation A4, eller

5) bekostad separat vetenskaplig publikation C1.

Med annan vetenskaplig publikation avses en sådan i Finland publicerad kollegialt utvärderad vetenskaplig publikation eller i Finland publicerad bekostad separat vetenskaplig publikation som hör till någon av de publikationstyper som avses i 3 mom., eller en sådan utomlands eller i Finland publicerad, inte kollegialt utvärderad vetenskaplig publikation eller utomlands eller i Finland publicerad redigerad publikation som hör till någon av följande publikationstyper enligt datainsamlingsklasserna för undervisnings- och kulturministeriets publikationer:

1) skrivelse i vetenskaplig tidskrift B1,

2) del av bok eller av annat samlingsverk B2,

3) inte kollegialt utvärderad artikel i konferenspublikationer B3, eller

4) redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av tidning C2.

I 1 mom. 3 punkten avses med internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för universitetet under räkenskapsperioden som har angetts i följande datainsamlingsklasser för forskningsfinansieringen från undervisnings- och kulturministeriet:

1) ramprogramfinansiering direkt från EU eller annan kvalitetsmässigt konkurrensutsatt EU-finansiering,

2) utländska fonder och stiftelser,

3) internationella organisationer, eller

4) annan utländsk finansiering.

Med annan konkurrensutsatt forskningsfinansiering avses sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för  universitetet under räkenskapsperioden som har angetts i följande datainsamlingsklasser för forskningsfinansieringen från undervisnings- och kulturministeriet:

1) Finlands Akademi,

2) Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer,

3) inhemska företag, eller

4) utländska företag.

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 2 i bilagan.

3 §
Beräkningskriterierna för den områdesspecifika finansieringsandelen

Områdesspecifik finansieringsandel enligt 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om universiteten får de universitet som har utbildningsansvar för ett eller flera av de områden som nämns i den bestämmelsen. Finansieringsandelen grundar sig på den totala mängden undervisnings- och forskningspersonal inom varje område.

Viktningarna mellan de områden som avses i 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om universiteten anges i punkt 3 i bilagan.

4 §
Uppdatering av uppgifterna enligt beräkningskriterierna

Vid uträkningen av finanseringsandelen enligt 1 och 2 § används medeltalet för de tre senaste tillgängliga åren och finansieringen fördelas mellan universiteten direkt i förhållande till beräkningskriterierna. Uträkningen av den områdesspecifika finansieringsandelen görs i början av avtalsperioden utgående från de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (771/2009).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 20 april 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Eerikki Nurmi

Bilaga

1. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 15 %
2. Antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 9 %
3. Antal studerande som studerar för lägre eller högre högskoleexamen och som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng 11 %
4. Sammanlagt antal studiepoäng inom den öppna universitetsutbildningen och som fristående studier 2 %
5. Antal utbytesstuderande som rest från Finland och som rest till Finland för mer än 3 månader under kalenderåret 2 %
6. Antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet av utländska studerande 1 %
7. Antal sysselsatta personer i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet, ett år efter att de blivit utexaminerade 1 %

2. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal internationella referee-publikationer 9 % (datainsamlingsklass C1 viktas i uträkningen med koefficienten fyra)
2. Antal andra vetenskapliga publikationer   4 % (datainsamlingsklass C1 viktas i uträkningen med koefficienten fyra)
3. Antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet 9 %
4. Internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering 3 %
5. Annan konkurrensutsatt forskningsfinansiering 6 %
6. Mängden utländsk undervisningsoch forskningspersonal 2 %
7. Antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet av utlänningar 1 %

3. Viktningarna per område för den områdesspecifika finansieringsandelen

Område Viktning
1. Området för konst   2,75 % (75 % riktas till Konstuniversitetet och 25 % till övriga universitet)
2. Det naturvetenskapliga området 1,50 %
3. Det teknisk-vetenskapliga området 1,50 %
4. De medicinska områdena 2,25 %

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.