181/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5—7 § som följer:

5 §
Den interna fördelningen av finansieringsgrunderna

Av den basfinansiering som avses i 49 § 3 mom. i universitetslagen bestäms 75 procent på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft och 25 procent på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft delas in i en finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen och utgör 41 procent av den totala basfinansieringen samt i en finansieringsandel som bestäms på basis av forskningen och utgör 34 procent av den totala basfinansieringen.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål delas in i en strategibaserad finansieringsandel som utgör 10 procent av den totala basfinansieringen, en områdesspecifik finansieringsandel, som utgör 8 procent av den totala basfinansieringen, och en finansieringsandel som bestäms på basis av de riksomfattande uppgifterna och som utgör 7 procent av den totala basfinansieringen.

6 §
Finansieringsgrunderna för utbildning och forskning

Den finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen grundar sig på antalet avlagda examina och studiepoäng, studenternas internationella rörlighet och antalet sysselsatta personer som utexaminerats från universitetet.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av forskningen grundar sig på antalet publikationer, antalet avlagda doktorsexamina, den konkurrensutsatta finansieringen av forskningen och internationaliseringen av forskarsamhället.

Bestämmelser om beräkningskriterierna för finansieringsgrunderna utfärdas särskilt.

7 §
Finansieringsgrunderna på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål

Den strategibaserade finansieringsandelen grundar sig på universitetens strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna inom strategiarbetet samt på universitetens profilering. Avtal om den strategibaserade finansieringsandelen ingås mellan undervisnings- och kulturministeriet och universiteten.

Den områdesspecifika finansieringsandelen grundar sig på de specifika behoven inom följande områden:

1) områdena för konst,

a) bildkonst,

b) musik,

c) konstindustri,

d) teater,

e) dans,

2) det naturvetenskapliga området,

3) det teknisk-vetenskapliga området

4) det medicinska området

a) medicin,

b) odontologi,

c) veterinärmedicin.

Undervisnings- och kulturministeriet fattar, efter att ha hört universiteten, i början av avtalsperioden beslut om den finansieringsandel som bestäms på basis av de riksomfattande uppgifterna.  Till denna finansieringsandel hör de funktioner och infrastrukturer som har särskild nationell utbildnings-, forsknings- eller kulturpolitisk betydelse, finansieringen av Nationalbiblioteket och övningsskolorna samt finansieringen av samordningen av universitetscentren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 19 april 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.