179/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2012

Statsrådets förordning om avfall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) separat insamling av avfall avfallsinsamling där avfall vars typ och beskaffenhet skiljer sig åt ska hållas åtskilt i syfte att underlätta materialåtervinning, annan återvinning eller annan särskild behandling,

2) oljeavfall smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ändamål som de ursprungligen var avsedda för eller annat avfall som innehåller olja,

3) bioavfall biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall,

4) bygg- och rivningsavfall avfall som uppkommer vid nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning av byggnader och andra fasta konstruktioner samt vid mark- och vattenbyggnad och andra motsvarande byggnadsprojekt, 

5) kommunalt avloppsslam slam som i reningsverk bildas av kommunalt avloppsvatten eller av annat avloppsvatten som till sin beskaffenhet kan jämföras med kommunalt avloppsvatten, dock inte slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar eller annat slam som bildas i fastigheternas egna behandlingssystem för hushållsavloppsvatten.

2 §
Återvinning och bortskaffande av avfall

I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som utgör återvinning av avfall enligt 6 § 1 mom. 15 punkten i avfallslagen (646/2011). Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra återvinning av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i den punkten.

I bilaga 2 finns en förteckning över förfaranden som utgör bortskaffande av avfall enligt 6 § 1 mom. 16 punkten i avfallslagen. Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra bortskaffande av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i den punkten.

3 §
Farliga egenskaper hos avfall

I bilaga 3 definieras de farliga egenskaper hos avfall som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen och anges vilka gränsvärden som ska tillämpas vid tolkningen av egenskaperna.

4 §
Förteckning över avfall och farligt avfall

I bilaga 4 finns det bestämmelser om och en förteckning över de vanligaste typerna av avfall samt farligt avfall (avfallsförteckning).

5 §
Avfall från fritidsbostäder

Sådant avfall från fritidsbostäder som avses i 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen är avfall som uppkommer i sommarstugor som är avsedda främst för eget bruk, semesterstugor som hyrs ut och andra motsvarande bostadsbyggnader för fritidsbruk. Avfall från semesterbyar som tillhandahåller liknande service som hotell betraktas dock inte som i 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen avsett avfall från fritidsbostäder.

6 §
Tillämpning av avfallslagen på försvarsmaktens verksamhet

Under de förutsättningar som anges i 4 § 1 mom. i avfallslagen ska lagen inte tillämpas på följande verksamheter inom försvarsmakten:

1) verksamheter vid de ledningscentraler samt bevaknings- och signalstationer som hör till övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten,

2) industri-, produktions-, depå- och verkstadsverksamhet,

3) verksamhet som hänför sig till lagring av beredskapsmaterial,

4) militär luftfart och verksamhet i anslutning till den,

5) fartygs- och befästningsverksamhet samt verksamhet som sker i örlogshamnar,

6) försöks- och forskningsverksamhet,

7) skjut- och sprängningsverksamhet,

8) militär övnings- och utbildningsverksamhet,

9) verksamhet som hänför sig till allvarliga störningar i de normala förhållandena.

2 kap.

Allmänna krav på ordnandet av avfallshantering

7 §
Förpackning och märkning av avfall samt information som ska ges om avfall

Avfall ska enligt behov förpackas och märkas och information om avfallet lämnas så att förvaring och transport av avfallet inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön och så att avfallshantering kan ordnas enligt avfallets beskaffenhet.

8 §
Förpackning av farligt avfall

Farligt avfall ska förpackas i ett tätt emballage, som ska kunna tillslutas tätt på nytt och som ska tåla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och lagringsförhållandena. Materialet i emballaget och förslutaren får inte reagera med det farliga avfallet så att detta kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön.

Emballaget för farligt avfall uppfyller kraven enligt 1 mom., om det uppfyller de krav på förpackningar för farliga ämnen och blandningar som ställs i artikel 35.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, nedan CLP-förordningen, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

9 §
Märkning av farligt avfall

Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med avfallsinnehavarens namn, avfallets namn samt de upplysningar och varningar som är nödvändiga för säkerheten och för ordnandet av avfallshanteringen.

Om det farliga avfallet har någon av de i bilaga 3 uppräknade egenskaperna H 1–8, 10, 11 eller 14, ska emballaget även märkas med uppgift om de ämnen som orsakar avfallets viktigaste farliga egenskaper och förses med varningspåskrifter enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001). Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet uppbevaras i ämnets ursprungliga emballage, kan även de varningspåskrifter som sedan tidigare finns på emballaget användas, om de kompletteras med de uppgifter som anges i 1 mom.

Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas ska påskriften   ”Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. Farligt avfall, sammansättningen obekant.” finnas på emballaget. Varningsetiketten ska då vara försedd med varningspåskriften T (giftig) och F (mycket brandfarlig) samt R-fraserna 11–23/24/25 och S-fraserna 1–3/7/9–36/37/39.

De påskrifter som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådant emballage till farligt avfall som endast används för transport av avfallet, om emballaget har försetts med påskrifter enligt de bestämmelser som utfärdats om transport av farliga ämnen, och inte heller på emballaget till avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt mottagningsplats.

10 §
Insamling av avfall

Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distributörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall se till att

1) man obehindrat kan nå mottagningsplatsen för avfallet och att avfallet tryggt kan lastas för bortforsling,

2) det på mottagningsplatsen finns tillräckligt många lockförsedda behållare, underjordsbehållare, avfallsflak eller andra sopkärl som lämpar sig för de typer av avfall som samlas in,

3) det inte finns någon risk för att den som använder eller tömmer sopkärlen skadar sig och att det inte orsakas någon fara eller skada för hälsan eller miljön, 

4) det på sopkärlets lock eller främre vägg fästs en tydlig märkning med uppgifter om vilken typ av avfall som får sättas i kärlet och kontaktuppgifter till det företag eller den sammanslutning som ansvarar för insamlingen,

5) sopkärlet töms tillräckligt ofta så att det avfall som ska samlas in ryms i kärlet och att kärlet alltid kan förslutas samt att avfallet inte medför förorening eller nedskräpning av omgivningen, lukt eller annan hygienisk olägenhet,

6) sopkärlet underhålls och rengörs tillräckligt ofta så att insamlingen inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön,

7) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på grund av avfallsinsamlingen städas upp i enlighet med 8 kap. i avfallslagen.

Den som lämnar avfall på mottagningsplatsen ska se till att avfallet sätts i det sopkärl som är avsett för det och att inte sopkärlet går sönder eller blir nedsmutsat i onödan.

Den som svarar för mottagningsplatsen samt den som transporterar bort avfallet ska se till att tidpunkten för lastningen planeras och transporten i övrigt arrangeras så att de som bor och vistas i närheten av mottagningsplatsen inte utsätts för buller eller andra motsvarande olägenheter.

De krav som ställs i 1—3 mom. ska i tillämpliga delar även uppfyllas vid insamling av annat avfall än kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall.

11 §
Transport av avfall

Avfall ska transporteras i ett tätt emballage eller ett slutet transportmedel. Avfallet kan också transporteras övertäckt eller på något annat sätt, om det kan säkerställas att avfall inte kommer ut i miljön under lastningen eller transporten och att avfallet inte medför någon olycksrisk.

12 §
Skyldigheter vid sortering och annan behandling av avfall

En verksamhetsutövare som yrkesmässigt eller i anläggning sorterar eller på något annat sätt behandlar avfall ska se till att avfallet förbereds för återanvändning eller går till materialåtervinning eller annan återvinning i enlighet med 8 § i avfallslagen så att en så liten del av det behandlade avfallet som möjligt behöver bortskaffas.

Den som återvinner avfall genom att placera eller sprida det i eller på marken ska använda endast den mängd avfall som behövs för utjämning av markkonstruktionen samt för markkonstruktionens bärförmåga och hållbarhet eller se till att användningen i övrigt så exakt som möjligt motsvarar behovet.

13 §
Stängning av behandlingsanläggningar eller behandlingsplatser

När mottagningen av avfall upphört på en behandlingsanläggning eller behandlingsplats för avfall eller på en del av en behandlingsplats ska denna utan dröjsmål försättas i ett sådant skick att den efter stängningen inte medför fara eller skada enligt 13 § 2 mom. i avfallslagen.

Bestämmelser om skyldigheter efter avslutad miljötillståndspliktig verksamhet finns dessutom i 90 § i miljöskyddslagen (86/2000). Bestämmelser om stängande av avstjälpningsplatser finns dessutom i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997) och bestämmelser om stängning av deponier för utvinningsavfall i statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008).

3 kap.

Särskilda krav som gäller vissa typer av avfall

14 §
Separat insamling och materialåtervinning av kommunalt avfall

Verksamhetsutövare inom industri- eller servicebranschen eller annan näringsverksamhet, andra avfallsinnehavare samt kommunerna ska under de förutsättningar som anges i 8, 13 och 15 § i avfallslagen inom sitt ansvarsområde ordna separat insamling och materialåtervinning av pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och bioavfall.

I 6 kap. i avfallslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen föreskrivs det om producentens skyldighet att ordna separat insamling och materialåtervinning av kasserade pappersprodukter och pappers-, kartong-, glas-, metall- och plastförpackningar.

Målet är att man senast den 1 januari 2016 genom de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. ska materialåtervinna minst 50 viktprocent av det kommunala avfallet. 

15 §
Minskning av bygg- och rivningsavfallets mängd och skadlighet

Den som inleder ett byggprojekt ska se till att projektet planeras och genomförs så att man i enlighet med 8 § i avfallslagen tar till vara och återanvänder användbara föremål och ämnen och att det inom verksamheten uppkommer så små mängder och så oskadligt bygg- och rivningsavfall som möjligt.

16 §
Separat insamling och återvinning av bygg- och rivningsavfall

Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna separat insamling av avfallet så att en så stor del av det som möjligt i enlighet med 8 § i avfallslagen kan förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt. Under de förutsättningar som anges i 15 § i avfallslagen ska separat insamling ordnas för åtminstone följande typer av avfall:

1) avfall som består av betong, tegelsten, mineralplattor och keramik,

2) gipsbaserat avfall,

3) oimpregnerat träavfall,

4) metallavfall,

5) glasavfall,

6) plastavfall,

7) pappers- och kartongavfall,

8) mark- och stensubstansavfall.

I 6 kap. i avfallslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen föreskrivs det om producentens skyldighet att ordna separat insamling och materialåtervinning av kasserade förpackningar.

Målet är att man år 2020 genom de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. förutom energiåtervinning och upparbetning till bränsle ska återvinna minst 70 viktprocent av bygg- och rivningsavfallet, med undantag för mark- och stensubstans som lösgjorts från berggrunden eller marken och farligt avfall.

Bestämmelser om skyldighet att hålla farligt avfall åtskilt och förbud mot uppblandning finns i 17 § i avfallslagen.

17 §
Oljeavfall

Avfallsinnehavaren ska under de förutsättningar som anges i 15 och 17 § i avfallslagen ordna separat insamling av oljeavfall av olika beskaffenhet.

Behandlingen av oljeavfall ska ordnas i enlighet med 8 och 13 § i avfallslagen. Bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns dessutom i statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) samt i 6 § i statsrådets beslut om oljeavfallshantering (101/1997).

18 §
Uppföljning av det kommunala avloppsslammets kvalitet

Den som producerar kommunalt avloppsslam ska se till att slammets kvalitet bestäms i enlighet med punkt 1 i bilaga 5.

19 §
Asbestavfall

Avfallsinnehavaren ska se till att asbestavfall som uppkommer i verksamheten samlas in och utan dröjsmål transporteras för behandling åtskilt från annat avfall. Vid förvaring och transport av asbestavfall ska man använda hållbara emballage som kan förslutas tätt och som försetts med information om att de innehåller asbest. Emballagen ska hanteras med försiktighet och omsorg så att de inte går sönder.

Bestämmelser om behandling av asbest på avstjälpningsplatser finns i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser.

4 kap.

Bokföring av avfall, transportdokument samt information som ska lämnas till myndigheterna

20 §
Avfallsproducenters bokföring

Över avfall som uppkommer i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 4 punkten i avfallslagen och över farligt avfall som uppkommer i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 2 punkten i den lagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter: 

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt bilaga 3,

4) i fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, mottagarens och transportörens namn och kontaktinformation samt information om behandlingssättet.

Den specifika avfallsmängd som avses i 119 § 1 mom. i avfallslagen ska uppges både som total mängd avfall och som mängd för verksamheten i fråga typiskt avfall i förhållande till en variabel som så väl som möjligt beskriver verksamhetens omfattning. Sådana variabler är, beroende på verksamhetsområde, antalet årsverken, omsättningen, produktionsmängden, antalet vårddygn, antalet övernattningar och affärslokalens yta.

21 §
Bokföring av kommunalt avloppsslam samt information som ska lämnas till myndigheterna

Utöver det som i 20 § föreskrivs om avfallsproducenters bokföring ska den som producerar kommunalt avloppsslam föra bok över de uppgifter om slammets kvalitet som bestäms i enlighet med 18 §.

Den som producerar kommunalt avfallsslam ska årligen före utgången av februari lämna tillsynsmyndigheten i punkt 2 i bilaga 5 avsedda uppgifter om slammet och dess användning.

22 §
Avfallsbehandlares bokföring

Över avfall som behandlas i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 3 och 4 punkten i avfallslagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

 Bokföringen ska innehålla följande uppgifter:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt bilaga 3,

4) om avfallet kommer från något annat ställe, den tidigare avfallsinnehavarens och avfallstransportörens namn och kontaktuppgifter,

5) behandlingssätt och kategori av behandlingsförfarande enligt bilaga 1 eller 2,

6) i tillämpliga delar uppgifter enligt 20 § 2 mom. om det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen.

23 §
Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokföring

Bokföringen över avfall som transporteras, förmedlas eller samlas in i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 5 punkten i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt bilaga 3,

4) namn på och kontaktuppgifter för den fastighetsinnehavare eller avfallsinnehavare som har överlämnat avfallet,

5) datum för avfallstransporten eller för mottagandet och överlämnandet av avfallet,

6) namn på och kontaktuppgifter för avfallsmottagaren. 

24 §
Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet

Ett transportdokument som avses i 121 § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på och kontaktuppgifter för avfallsproducenten eller annan avfallsinnehavare, avfallstransportören och avfallsmottagaren,

2) tidpunkten för transporten av avfallet och var transporten har inletts och avslutats,

3) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ,

4) avfallsmängd,

5) avfallsinnehavarens försäkran om att de uppgifter som lämnats är riktiga,

6) efter slutförd transport avfallsmottagarens försäkran om att avfallet tagits emot, inbegripet uppgifter om mottagen avfallsmängd.

Transportdokument som avser farligt avfall ska dessutom innehålla följande uppgifter:

1) avfallets sammansättning, konsistens och de viktigaste farliga egenskaperna enligt bilaga 3,

2) metod för förpackning och transport av avfallet,

3) behandlingssätt.

25 §
Plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen

Den plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen som avses i 120 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) vilket avfall som tas emot för behandling,

2) åtgärder för kontroll av beskaffenheten hos det avfall som tas emot,

3) beskrivning av behandlingsprocessen, inbegripet en redogörelse för eventuella störningar samt farliga och exceptionella situationer i samband med behandlingen och de viktigaste behandlingsfaserna med tanke på kontrollen,

4) åtgärder för kontroll av utsläppen och av det avfall som uppstår vid behandlingen,

5) åtgärder vid störningar och i farliga och exceptionella situationer, inbegripet korrigerande åtgärder,

6) åtgärder för bestämning av beskaffenheten hos det avfall som uppstår vid behandlingen,

7) metoder och platser för behandling av det avfall som uppstår vid behandlingen, 

8) personal som är ansvarig för behandlingen och hur personalen introduceras i sina uppgifter,

9) andra motsvarande uppgifter som behövs för uppföljningen och kontrollen.

26 §
Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Avfallstransportören ska i enlighet med 39 § 2 mom. i avfallslagen lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten följande uppgifter om varje fastighet på vilken transportören har avhämtat avfall under uppföljningsperioden:

1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress,

2) storleken på de sopkärl som omfattas av avfallstransporten och deras antal enligt avfallstyp,

3) datum för tömning av sopkärlen eller antalet tömningar och tömningsintervaller enligt avfallstyp.

Det sammandrag som avses i 39 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 

1) mängden avfall enligt avfallstyp som har samlats in på de fastigheter som är belägna på kommunens område,

2) namn på och kontaktuppgifter för mottagarna och mängden avfall enligt avfallstyp som har levererats till dem.

5 kap.

Godkännande- och anmälningsförfaranden

27 §
Ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret

En i 94 § 1 mom. i avfallslagen avsedd ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

4) uppgifter om trafiktillstånd, om verksamheten kräver trafiktillstånd,

5) en redogörelse för transportmaterielen,

6) en redogörelse för de avfallstyper som kommer att transporteras eller förmedlas för behandling och om avfallets beskaffenhet samt en uppskattning enligt avfallstyp av den årliga mängden avfall som kommer att transporteras eller förmedlas,

7) en redogörelse för det huvudsakliga verksamhetsområdet och övriga verksamhetsområden,

8) en redogörelse för verksamhetsutövarens yrkesskicklighet,

9) en redogörelse för den säkerhet som ska ställas enligt 95 § i avfallslagen.

28 §
Innehållet i beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret

Ett i 96 § i avfallslagen avsett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) de väsentliga uppgifterna i ansökan,

4) beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller om att verksamheten inte godkänns,

5) eventuella villkor,

6) motiveringen till beslutet och de bestämmelser som tillämpats.

29 §
Uppgifter som ska ingå i utdrag ur avfallshanteringsregistret

Ett i 98 § i avfallslagen avsett utdrag ur avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) datum för beslutet om godkännande och uppgifter för identifiering av det,

4) vilken myndighet som fattat beslutet och myndighetens kontaktuppgifter,

5) vilket verksamhetsområde, vilka transportmedel och vilka typer av avfall godkännandet gäller,

6) med beslutet förenade villkor,

7) datum före vilket utdraget ska kontrolleras.

30 §
Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret

En i 100 § i avfallslagen avsedd anmälan om yrkesmässig insamlingsverksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) en redogörelse för de avfallstyper som kommer att samlas in samt en uppskattning av den årliga mängden insamlat avfall enligt avfallstyp,

4) en uppskattning av under hur lång tid en insamlingsverksamhet som inte är fortlöpande kommer att pågå,

5) mottagningsplatsens adress eller motsvarande uppgift om var mottagningsplatsen är belägen,

6) en redogörelse för vilket slags sopkärl som kommer att användas på mottagningsplatsen,

7) en redogörelse för hur insamlingen kommer att ordnas i enlighet med 10 §,

8) en redogörelse för hur avfallet kommer att transporteras och om det behandlingssätt och den behandlingsplats som planeras.

I samma anmälan får det ingå uppgifter om samtliga de mottagningsplatser för avfall i kommunen som omfattas av den insamlingsverksamhet som verksamhetsutövaren kommer att bedriva.

Verksamhetsutövaren ska så snart som möjligt meddela miljövårdsmyndigheten i kommunen, om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras väsentligt eller om verksamheten upphör.

31 §
Innehållet i ansökan om förhandsgodkännande av avfallsåtervinningsanläggning

En i 114 § avsedd ansökan om förhandsgodkännande av avfallsåtervinningsanläggning ska innehålla följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och kontaktperson samt anläggningens namn och besöksadress,

2) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

3) uppgift om gällande miljötillstånd och uppgift om miljöledningssystem som avses i 114 § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen,

4) en beskrivning av det avfall för vilket förhandsgodkännande söks, inbegripet avfallets konsistens, föroreningar och variationer i egenskaperna,

5) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och avfallets klassificering enligt bilagorna IV och IVa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall,

6) en beskrivning av den metod för återvinning som kommer att användas, inbegripet återvinningsförfarandets klassificering enligt bilaga 1,

7) den totala årliga mängden avfall som kommer att återvinnas och mängderna enligt avfallstyp samt en uppskattning av den andel avfall som kommer att införas i landet med stöd av förhandsgodkännandet,

8) den tidsperiod för vilken förhandsgodkännandet söks,

9) kvalitetssäkring och bokföring av avfallet och vilka åtgärder som ska vidtas om avfallet inte tas emot på grund av fel sammansättning eller någon annan orsak, samt andra förfaranden vid mottagning av avfallet,

10) en redogörelse för tidigare avfallstransporter där verksamhetsutövaren har deltagit, eventuella problem som förekommit och hur dessa har lösts.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

32 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral ska, utöver vad som bestäms i avfallslagen,

1) bedriva forskning och uppföljning med avseende på en minskning av avfallets mängd och skadlighet och på avfallshanteringen samt ordna utbildning, rådgivning och information i anslutning till dessa verksamhetsfält,

2) delta i utarbetandet av den riksomfattande avfallsplanen samt i beredningen av de bestämmelser som utfärdas med stöd av avfallslagen och av anvisningar om avfallsfrågor,

3) delta i utvecklandet av kvalitetssäkringen av de uppgifter om avfall som registrerats i det i 27 § i miljöskyddslagen avsedda datasystemet för miljövårdsinformation.

33 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska, utöver vad som bestäms i avfallslagen,

1) svara för kvalitetssäkringen av de uppgifter om avfall som registrerats i datasystemet för miljövårdsinformation, 

2) samla in och inhämta sådana uppgifter om avfall och avfallshantering som berör centralens verksamhetsområde,

3) se till att utbildning, rådgivning, information och uppföljning i fråga om avfall och avfallshantering ordnas på dess verksamhetsområde.

34 §
Expertmyndigheter och sakkunniginrättningar

I 27 § i avfallslagen avsedda expertmyndigheter och sakkunniginrättningar är inom respektive verksamhetsområde Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedelssäkerhetsverket, tullverket, Teknologiska forskningscentralen VTT samt Finlands miljöcentral.

 35 §
Innehållet i den riksomfattande avfallsplanen

Den i 87 § i avfallslagen avsedda riksomfattande avfallsplanen ska innehålla följande uppgifter om avfallshanteringen:

1) mängden och typen av samt ursprunget till det avfall som uppkommit i landet, importerats och exporterats samt en bedömning av den framtida utvecklingen,

2) en allmän beskrivning av systemet för insamling och behandling av avfall samt ansvarsfördelningen mellan kommunala och privata aktörer inom avfallshanteringen, inbegripet specialarrangemang som gäller farligt avfall och annat avfall och de viktigaste anläggningarna för återvinning och bortskaffande av avfall,

3) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande riksomfattande avfallsplanen,

4) målen för utvecklande av avfallshanteringen, som i mån av möjlighet ska inbegripa kvantitativa mål för materialåtervinning och annan återvinning, 

5) en översiktlig bedömning av behovet av översyn av de system och anläggningar som avses i 2 punkten, behovet av nya anläggningar för behandling av avfall, mängden avfall som ska behandlas i dessa och de investeringskostnader och andra kostnader som krävs för detta ändamål samt en beskrivning av principerna för anläggningarnas placering,

6) andra planerade åtgärder för hur identifierade problem ska lösas, inbegripet åtgärder för hur den upplysning och information som behövs ska ordnas,

7) en utvärdering av huruvida ekonomiska och andra styrmedel kan vara användbara och lämpliga, med beaktande av vikten av att upprätthålla en väl fungerande inre marknad,

8) en utvärdering av de presenterade åtgärdernas verkningsfullhet när det gäller att nå de uppställda målen och syftet med avfallslagen och att främja verkställandet av bestämmelserna.

Den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet ska innehålla följande uppgifter:

1) en sådan beskrivning av förändringen i avfallsmängderna och avfallets skadlighet som omfattar åtminstone den senaste tioårsperioden samt en bedömning av den framtida utvecklingen,

2) en beskrivning av de åtgärder som för närvarande vidtas för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet,

3) målen för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet,

4) de planerade åtgärderna för att främja minskningen av avfallsmängderna och avfallets skadlighet med beaktandet av de exemplifierade åtgärder och den utvärdering av åtgärdernas verkningsfullhet för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet som ingår i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan avfallsdirektivet,

5) kvalitativa och kvantitativa kriterier för att följa hur åtgärderna för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet har utvecklats.

Den riksomfattande avfallsplanen ska omfatta en del som gäller förpackningar och förpackningsavfall i vilken det utreds hur de mål som ställs upp med stöd av avfallslagen för minskning av mängden förpackningar, återanvändning av förpackningar och materialåtervinning och annan återvinning av förpackningsavfall ska nås.

36 §
Innehållet i den regionala avfallsplanen

En i 88 § i avfallslagen avsedd regional avfallsplan ska innehålla följande uppgifter om planeringsområdet:

1) mängden kommunalt avfall som uppkommit och behandlats och mängden annat avfall som har betydelse med tanke på avfallshanteringen i området samt en bedömning av den framtida utvecklingen,

2) en beskrivning av förfarandena för insamling och behandling av det avfall som avses i 1 punkten,

3) de anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som är verksamma och de anläggningar och sammanslutningar som ordnar återanvändning av produkter i området,

4) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande regionala avfallsplanen,

5) målen för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet och för utvecklande av avfallshanteringen, som i mån av möjlighet ska inbegripa kvantitativa mål för dessa, 

6) en bedömning av behovet av översyn av de förfaranden och anläggningar som avses i 2 och 3 punkten, behovet av nya anläggningar för behandling av avfall och mängden avfall som ska behandlas i dessa samt principerna för anläggningarnas placering,

7) avfall som ger upphov till särskilda problem inom avfallshanteringen i området och planerade åtgärder för hur problemen ska lösas, inbegripet åtgärder för hur behövlig upplysning och information ska ordnas,

8) sådana avstjälpningsplatser som har stängts och andra motsvarande områden för behandling av avfall i området som bedöms ge upphov till skada eller fara för miljön eller hälsan samt de planerade åtgärderna för iståndsättning av områdena,

9) de åtgärder som planeras för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet i området, med beaktande av de åtgärder som ingår i bilaga IV till avfallsdirektivet.

37 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om uppgifter som ska lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall (659/1996), statsrådets beslut om oljeavfallshantering, med undantag för dess 6 §, statsrådets beslut om byggavfall (295/1997), statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994) och miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (1129/2001).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (32006R1013); EUT L 190, 12.7.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG (32000L0076); EGT L 332, 28.12.2000, s. 91
Komissionens beslut 2000/532/EG (32000D0532); EGT L 226, 6.9.2000, s. 3
Komissionens beslut 2001/118/EG (32001D0118); EGT L 47, 16.2.2001, s. 1
Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT L 365, 31.12.1994, s. 10
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG (32004L0012); EUT L 47, 18.2.2004, s. 26
Rådets direktiv 86/278/EEG (31986L0278); EGT L 181, 4.7.1986, s. 6
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG (32009L0148); EUT L 330, 16.12.2009, s. 28

  Helsingfors den 19 april 2012

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Riitta Levinen

Bilaga 1

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN
R 1 Användning främst som bränsle eller som annan energikälla1)
R 2 Tillvaratagande eller regenerering av lösningsmedel
R 3 Återvinning eller tillvaratagande av organiska ämnen som inte används somlösningsmedel, inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser2)
R 4 Återvinning eller tillvaratagande av metaller och metallföreningar
R 5 Återvinning eller tillvaratagande av andra oorganiska material3)
R 6 Regenerering av syror eller baser
R 7 Återvinning av komponenter som använts vid bekämpning av utsläpp
R 8 Återvinning av komponenter från katalysatorer
R 9 Omraffinering eller annan återanvändning av olja
R 10 Behandling i markbädd som medför fördelar för jordbruket eller ekologin
R 11 Användning av avfall som uppkommit genom något av förfarandena R 1–R 10
R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1–R 114)
R 13 Lagring av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1–R 12, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort5)

1) Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast avfall vilkas energieffektivitet uppgår till minst 0,65. Vid beräkning av energieffektiviteten används följande formel:

Energieffektiviteten = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) där

− Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och värme som produceras för kommersiella ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).

− Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år).

− Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets nettovärmevärde (GJ/år).

− Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).

− 0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning.

Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik vid förbränning av avfall.

2) Detta omfattar också förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier.

3) Detta omfattar också materialåtervinning av oorganiska byggmaterial och marksanering, som leder till återvinning av marksubstans.

4) Om det inte finns någon annan lämplig R-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före återvinning, inklusive förbehandling, t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammanslagning eller blandning för överlämnande till någon av verksamheterna R 1–R 11.

5) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten.

Bilaga 2

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN
D 1 Deponering i eller på marken, såsom på avstjälpningsplatser
D 2 Behandling i markbädd, såsom biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord
D 3 Djupinjicering, såsom insprutning av pumpbart avfall i brunnar, saltgruvor eller naturligt förekommande formationer
D 4 Invallning, såsom placering av flytande avfall eller slam i dagbrott, dammar eller uppdämningsbassänger
D 5 Deponering på särskilt planerade avstjälpningsplatser, såsom placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön
D 6 Utsläpp till andra vatten än hav
D 7 Utsläpp till hav, inklusive deponering under havsbotten
D 8 Biologisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12
D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12, såsom avdunstning, torkning eller rostning
D 10 Förbränning på land
D 11 Förbränning till havs1)
D 12 Permanent lagring, såsom placering av behållare i en gruva
D 13 Sammanslagning eller blandning innan något av förfarandena D 1–D 12 tillämpas2)
D 14 Omförpackning innan något av förfarandena D 1–D 13 tillämpas
D 15 Lagring innan något av förfarandena D 1–D 14 tillämpas, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort3)

1) Detta förfarande är förbjudet enligt Finlands och Europeiska unionens lagstiftning samt internationella konventioner.

2) Om det inte finns någon annan lämplig D-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före bortskaffande, inklusive förbehandling, t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering eller separering innan något av förfarandena D 1–D 12 tillämpas.

3) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten.

Bilaga 3

FARLIGA EGENSKAPER HOS AVFALL OCH GRÄNSVÄRDEN SOM TILLÄMPAS VID TOLKNINGEN AV EGENSKAPERNA

1. Farliga egenskaper hos avfall

H 1 Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid kontakt med öppen eld eller som är mer känsliga för stötar eller friktion än dinitrobensen.

H 2 Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brandfarliga ämnen.

H 3-A Mycket brandfarligt:

– flytande ämnen och preparat med en flampunkt under 21 °C, inklusive synnerligen brandfarliga vätskor,

– ämnen och preparat som vid kontakt med luft vid normal temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla värme och slutligen fatta eld,

– fasta ämnen och preparat som lätt kan fatta eld vid kortvarig kontakt med en antändningskälla och som fortsätter att brinna eller förbrännas efter det att antändningskällan avlägsnats,

– gasformiga ämnen och preparat som är brandfarliga i luft vid normalt tryck, eller

– ämnen och preparat som i kontakt med vatten eller fuktig luft utvecklar mycket brandfarliga gaser i farliga mängder.

H 3-B Brandfarligt: flytande ämnen och preparat med en flampunkt lika med eller högre än 21 °C och mindre än eller lika med 55 °C.

H 4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande men som kan orsaka inflammation vid direkt, långvarig eller upprepad kontakt med hud eller slemhinnor.

H 5 Hälsoskadligt: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan medföra hälsoskador.

H 6 Giftigt: ämnen och preparat, inklusive mycket giftiga ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska hälsoskador eller leda till döden.

H 7 Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer eller öka dess förekomst.

H 8 Frätande: ämnen och preparat som kan förstöra levande vävnader vid kontakt med dem.

H 9 Smittfarligt: ämnen innehållande levande mikroorganismer eller deras toxiner som enligt vetenskap eller på grundad misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.

H 10 Farligt för fortplantningen: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka icke ärftliga missbildningar eller öka förekomsten av dessa.

H 11 Mutagent: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka ärftliga genetiska skador eller öka förekomsten av dem.

H 12 Avfall som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra.

H 13 Allergiframkallande: ämnen och preparat som vid inandning eller upptag genom huden kan framkalla en överkänslighetsreaktion, så att det vid ytterligare exponering för ämnet eller preparatet uppstår karakteristiska skadliga symtom. *

H 14 Miljöfarligt: avfall som orsakar eller kan orsaka direkt eller fördröjd fara för miljön.

H 15 Avfall som efter bortskaffande kan ge upphov till ett annat ämne, t.ex. en lakvätska, med någon av de egenskaper som förtecknas ovan.

Vid tolkningen av egenskaperna H 1, H 2, H 3-A, H 3-B, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 och H 11 och vid klassificeringen av ämnena iakttas bestämmelserna i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier.

* I den mån testmetoder finns tillgängliga.

2. Gränsvärden som tillämpas vid tolkningen av egenskaperna H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 och H 11

Avfall anses ha en eller flera av de i punkt 1 i denna bilaga avsedda egenskaperna H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 och H 11 om koncentrationen av ett ämne i avfallet (uttryckt i viktprocent) är lika stor eller större än det gränsvärde som anges nedan i tabellen. Gränsvärdena gäller inte rena metallegeringar som inte är förorenade med farliga ämnen. Ifall ett lägre gränsvärde för koncentration stadgas i tabell 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen, tillämpas det nämnda gränsvärdet.

 Klassificering av ämnet Gränsvärdet för ämnets koncentration (%)
 Irriterande (Xi med R41)*) 5
 Irriterande (Xi med R36, R37, R38)*) 20
 Hälsoskadligt (Xn med R20, R21, R22)*) 25
 Hälsoskadligt, kan innebära möjlig risk för bestående hälsoskador (Xn med R68/exponeringssätt) 10
 Hälsoskadligt, risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering (Xn med  R48/exponeringssätt) 10
 Mycket giftigt (T+ med R26, R27, R28)*) 0,1
 Mycket giftigt, risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador (T+ med R39/exponeringssätt) 0,1
 Giftigt (T med R23, R24, R25)*) 3
 Giftigt, risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador (T med R39/exponeringssätt) 1
 Giftigt, risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering (T med R48/exponeringssätt) 1
 Cancerframkallande, grupp 1 eller 2 (T med R45, R49) 0,1
 Cancerframkallande, grupp 3 (Xn med R40) 1
 Frätande (C med R35)*) 1
 Frätande (C med R35)*) 5
 Farligt för fortplantningen, grupp 1 eller 2 (T med R60, R61) 0,5
 Farligt för fortplantningen, grupp 3 (Xn med R62, R63) 5
 Mutagent, grupp 1 eller 2 (T med R46) 0,1
 Mutagent, grupp 3 (Xn med R68) 1

* Ifall avfallet innehåller flera ämnen klassificerade som farliga, tillämpas bestämmelserna i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier då koncentrationerna räknas ihop.

Bilagor 4 och 5: Statsrådets förordning om avfall

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.