170/2012

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (592/2007) 2 § 9 punkten, 5 § 2 mom. samt 9, 12 och 13 §, sådana de lyder, 2 § 9 punkten, 5 § 2 mom. och 9 § i förordning 212/2011, 12 § delvis ändrad i förordning 1842/2009 och 13 § delvis ändrad i förordning 418/2010, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 212/2011, en ny 10 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


9) får- och getregistret ett sådant register som avses i artikel 3.1 d i förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och i 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur,

10) fårförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur får- och getregistret och som avses i artikel 5 i förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och i 3 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur samt de anteckningar som gjorts i dokumentet.

5 §
Kontroller på plats

Av de slakterier som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket och de renslakterier som godkänts av Regionförvaltningsverket i Lappland, där det slaktas lamm för vilka det har ansökts om kvalitetsbidrag för slaktlamm, ska sammanlagt minst 30 procent kontrolleras. Kontrollen ska omfatta ett urval på minst fem procent av de slaktlamm som har slaktats i slakteriet i fråga under de 12 månader som föregick kontrollen.


9 §
Öronmärkning av nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretagets nötkreatur har öronmärkts i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning, i lagen om ett system för identifiering av djur och i registreringsförordningen. I artikel 63.4 a och 63.4 aa i tillämpningsförordningen föreskrivs om nötkreatur som ska godkännas vid en kontroll.

12 §
Inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar

Bestämmelser om kontroll av att uppgifterna i register och djurförteckningar är korrekta med hjälp av inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar finns i artikel 42.2 och 42.3 i tillämpningsförordningen.

Inköps- eller försäljningsdagen på inköps- eller försäljningsfakturan ska vara densamma som den som antecknats i nötkreatursförteckningen eller i fårförteckningen och som anmälts till nötkreatursregistret eller får- och getregistret, och djurets EU-signum ska anges på fakturan.

13 §
Djurhållningsperiod och plats där djuren hålls

Vid övervakningen ska det kontrolleras att djurhållningsperioderna för bidraget per tacka är uppfyllda. Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna under djurhållningsperioden finns på den plats som anges i ansökan eller i en anmälan om att djuren flyttats. Ett djur som under djurhållningsperioden inte finns på den plats som anges i ansökan eller i en anmälan om att djuret flyttats ska inte godkännas. Djuret ska dock godkännas i sådana fall som avses i artikel 63.3a i tillämpningsförordningen.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att nötkreaturen finns på den plats som anmälts till nötkreatursregistret. Ett djur ska inte godkännas vid kontrollen, om djuret inte finns på den plats som anmälts. Djuret ska dock godkännas i sådana fall som avses i artikel 63.3a i tillämpningsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 18 april 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingfors den 12 april 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.