168/2012

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2012

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 6 §, sådan den lyder i förordningarna 347/2009 och 1007/2009, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, utöver vad som föreskrivs i 43 § 1 mom. 2 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003), annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt,

2) för regeringsråd som är avdelningschef  sådan examen som avses i 1 punkten och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen  sådan examen som avses i 1 punkten, god förtrogenhet med lagberedning och statsförvaltningen samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för avdelningschefen vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen och förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

5) för förvaltningsdirektören  sådan examen som avses i 1 punkten, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

6) för ekonomidirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

7) för dataadministrationsdirektören, revisionsdirektören, informationsdirektören, valdirektören och annan direktör högre högskoleexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

8) för biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare behörighet enligt 43 § i reglementet för statsrådet och för regeringsråd som svarar för uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen dessutom utmärkt förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift,

9) för biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och för lagstiftningsråd såsom chef för en enhet vid lagberedningsavdelningen  sådan examen som avses i 1 punkten och god förtrogenhet med lagberedning samt i praktiken visad ledarförmåga,

10) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens laggranskningsenhet  sådan examen som avses i 1 punkten och för lagstiftningsråd som granskar finskspråkiga författningstexter dessutom god förtrogenhet med lagberedning och för lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter utmärkta kunskaper i det finska och svenska språket och god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk, för övriga lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen högre högskoleexamen  samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

11) för lagstiftningsråd vid kriminalpolitiska avdelningen  sådan examen som avses i 1 punkten samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

12) för brottspreventionsråd vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

13) för utvecklingschef, konsultativ tjänsteman och planeringschef högre högskoleexamen,

14) för överinspektör som följer verkställigheten och tillämpningen av språklagen högre högskoleexamen och utmärkt förmåga att använda finska och god förmåga att använda svenska i tal och skrift,

15) för  andra tjänstemän än de som avses i 1-14 punkten annan utbildning som uppgifterna kräver.


Denna förordning träder i kraft den 17 april 2012.

  Helsingfors den 12 april 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Ulla Westermarck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.