160/2012

Utfärdad i Helsingfors den 4 april 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011 (48/2011) 6 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 11 § som följer:

6 §
Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för mjölkkor beviljas till ett belopp av 158,10 euro per djurenhet.


8 §
Beloppet för bidrag för nötkreatur som betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

A—B-Stödregion C1—C4-Stödregion
euro euro
dikor eller dikokvigor 170,25 95,45
tjurar eller stutar 421,55 244,10

11 §
Bidragsbeloppet

I kvalitetsbidrag för slaktlamm kan beviljas 42,30 euro per djur. I hela landet kan bidrag beviljas till högst 900 000 euro. Om beloppet av bidraget per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.


Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 4 april 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.