154/2012

Utfärdad i Helsingfors den 29 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 3, 5, 13 och 18 §,

sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i förordning 1243/2010, 5 § i förordning 421/2010, 13 § i förordning 169/2009 samt 18 § i förordning 421/2010 och 1243/2010, som följer:

3 §
Anmälningsskyldig

Ägaren till ett fordon ska göra en registreringsanmälan som gäller första registrering, slutlig avregistrering, övergång av äganderätten eller införande av eller byte av uppgift om innehavaren. En anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon för vilket har utfärdats ett skrotningsintyg får också göras av en sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen (646/2011).

Om fordonet har flera ägare eller innehavare får en av ägarna eller innehavarna göra andra registreringsanmälningar än sådana som avses i 1 mom.

Den som ansvarar för användningen av en bil får göra en registreringsanmälan som gäller införande, byte eller avregistrering av uppgift om den som svarar för användningen av en bil. Försäkringsbolaget gör den registreringsanmälan som gäller ändring av trafikförsäkringsuppgift.

5 §
Särskilda registreringsanmälningar

När det är fråga om ett fordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) kan anmälan om avställning göras på en av Trafiksäkerhetsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

När det är fråga om andra fordon än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts eller andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har övergått i kommunens ägo enligt den lag som nämns i 1 mom. kan anmälan om slutlig avregistrering göras på en av Trafiksäkerhetsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

En sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen kan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på en avregistreringsblankett som har fastställts av Trafiksäkerhetsverket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Försäkringsbolaget gör via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form den registreringsanmälan som gäller ändring av trafikförsäkringsuppgift.

13 §
Slutlig avregistrering

Ett fordon anses vara på annat sätt bevisligen förstört enligt 66 e § i fordonslagen, om

1) ett fordon i kategori M1 eller N1 har förstörts så att fordonet inte kan lämnas in till en sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen; en myndighetsutredning om att fordonet har förstörts ska visas upp,

2) en tillförlitlig utredning lämnas om att ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har förstörts, skrotats eller demonterats,

3) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts, eller

4) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon och klassificerats som skrotfordon enligt nämnda lag och en anmälan om slutlig avregistrering av fordonet har gjorts för anteckning i registret.

Ett fordon antecknas vara slutligt avregistrerat den dag då skrotningsintyget har utfärdats eller den dag då fordonet på annat sätt bevisligen har förstörts. Av särskilda skäl kan ett fordon antecknas som slutligt avregistrerat även vid ett tidigare datum.

18 §
Utfärdande av registreringsintyg

Vid första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning av ett fordon ges del I av registreringsintyget till fordonets ägare eller innehavare och del II av registreringsintyget till fordonets ägare. Då registreringsanmälan har gjorts via Trafiksäkerhetsverkets e-tjänst, skickas del I och del II av registreringsintyget till de nämnda personerna med post. Registreringsintyg ges likväl inte över de registreringsanmälningar enligt 3 § 3 mom. som gäller den som ansvarar för användningen av bilen eller ändringar som görs i trafikförsäkringsuppgifterna.

Den som utför registrering kan av grundad anledning ge en sådan kopia av del I av registreringsintyget som gäller en bestämd tid för att medföras i fordonet under körning. I fråga om skyldigheten att uppvisa kopian gäller vad som föreskrivs om skyldigheten att uppvisa del I av registreringsintyget.


Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2012.

Denna förordning tillämpas på anmälan av uppgifter om sådana trafikförsäkringar som blivit giltiga sju dagar innan denna förordning träder i kraft eller efter ikraftträdandet.

  Helsingfors den 29 mars 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Maija Audejev

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.