147/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 mars 2012

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, till ansökan om verksamhetstillstånd för etablering av en filial till ett fondbolag från tredjeland i Finland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a §, 9 § 1 mom., 18 k § 4 mom. och 126 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder, 5 a §, 9 § 1 mom. och 126 b § 2 mom. i lag 224/2004 och 18 k § 4 mom. i lag 1490/2011:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som ska fogas till ansökan om

1) verksamhetstillstånd för fondbolag enligt 5 a § i lagen om placeringsfonder (48/1999),

2) verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut enligt 9 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder,

3) tillstånd för fondbolag att etablera en filial i ett tredjeland enligt 126 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder, eller

4) verksamhetstillstånd för filial till ett fondbolag från tredjeland enligt 18 k § 1 mom. i lagen om placeringsfonder.

2 §
Utredning om fondbolag som ska bildas

I fråga om ett bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag ska av den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd framgå bolagets fullständiga firma, eventuella bifirmor, hemort, post- och besöksadress samt huvudkontor i Finland och andra verksamhetsorter.

Till ansökan ska fogas

1) kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) utdrag ur eller kopia av det beslut av bolagsstämman jämte eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för fondbolag och varav framgår både bolagets avsikt att söka tillstånd att verka som fondbolag och det förfarande som tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) utredning varav framgår att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med vad som bestäms i 5 kap. 30 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006),

4) bolagets handelsregisterutdrag.

Om verksamhetstillstånd för fondbolag söks för ett bolag som ska bildas, ska av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, eventuella bifirmor, bolagets hemort samt huvudkontoret i Finland och andra verksamhetsorter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för ett bolag som ska bildas ska, jämte eventuella bilagor, fogas

1) utdrag ur eller kopia av beslutet att bilda fondbolaget om en juridisk person är stiftare,

2) handelsregisterutdrag över alla stiftare om stiftarna är juridiska personer, eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) kopia av stiftelseurkunden,

4) kopia av ett eventuellt protokoll från den konstituerande stämman.

Vad som föreskrivs i 1—4 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om sökanden och det bolag som ska bildas.

3 §
Verksamhet

I ansökan om verksamhetstillstånd ska fondbolaget beskriva den verksamhet enligt 5 § 1 och 2 mom. i lagen om placeringsfonder som fondbolaget ämnar bedriva. Ett förvaringsinstitut ska i sin ansökan beskriva den verksamhet enligt 9 § i lagen om placeringsfonder som förvaringsinstitutet ämnar bedriva.

4 §
Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag och som avses i 6 § i lagen om placeringsfonder inte har inbetalts vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska det till ansökan fogas en utredning om de förbindelser som gäller betalningen av aktiekapitalet. Utredningen ska innehålla aktiebolagets stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna tecknats, protokollet från den konstituerande stämman samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom i fråga om alla juridiska personer som är tecknare fogas en kopia av beslutet om tecknande av aktier och tecknarens handelsregisterutdrag samt i fråga om fysiska personer som är tecknare ämbetsbetyget.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag är helt betalt vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om att det belopp som har inbetalts är i bolagets ägo och besittning. Till ansökan ska även fogas ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om betalning av aktiekapital har iakttagits.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar, eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalats i annan form än pengar, ska till ansökan fogas ett yttrande som avses i 2 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i fråga om förvaringsinstitutets aktiekapital enligt 10 § i lagen om placeringsfonder ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

5 §
Utredning om stiftarna och om de viktigaste ägarna och ägarnas ägarandelar

Av fondbolagets ansökan ska framgå stiftarna och sådana ägare av fondbolaget som har en i 16 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder avsedd ägarandel av fondbolagets aktier. Av ansökan ska framgå storleken av varje ägares ägarandel samt stiftarnas och ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan ska fogas ämbetsbetyg eller motsvarande utredningar i fråga om de fysiska personer som är stiftare eller ägare och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar i fråga om de juridiska personer som är stiftare eller ägare. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

I fråga om de ägare som avses i 1 mom. ska till ansökan fogas en anmälan jämte bilagor enligt 16 § i lagen om placeringsfonder beträffande vilka det föreskrivs i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar (231/2009). Om ägaren är en juridisk person och en del av en koncern, ska till ansökan fogas koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. De uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas i fråga om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

De uppgifter och utredningar som avses i 1 och 2 mom. ska även meddelas i fråga om sådana fysiska och juridiska personer som avses i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och som är jämförbara med aktieägare. I ansökan ska dessutom specificeras den omständighet på basis av vilken en fysisk eller en juridisk person ska räknas som en person jämförbar med aktieägare på ovan avsett sätt.

Om inte en enda ägare har en ägarandel som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen kräva att de uppgifter som avses i 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. ska lämnas i fråga om högst de tio största ägarna.

Beträffande samtliga stiftare ska de uppgifter som avses i 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. lämnas, om inte Finansinspektionen godkänner att mer begränsade uppgifter lämnas till följd av det höga antalet stiftare.

Vad som föreskrivs i 1—5 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om stiftarna och ägarna i förvaringsinstitutet samt om ägarnas ägarandelar.

6 §
Fondbolags och förvaringsinstituts ledning

Till en ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas utdrag ur eller kopior av behövliga protokoll från den konstituerande stämman, bolagsstämman och styrelsens sammanträden eller andra handlingar som uppgjorts av någon utanför bolaget och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens eventuella ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen. I ansökan ska dessutom uppges kontaktuppgifterna för de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, för verkställande direktören och verkställande direktörens eventuella ställföreträdare och för övriga som hör till den högsta ledningen, i sådana fall då dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar. Till ansökan ska även fogas ämbetsbetyg för dessa personer.

Om fondbolaget har en eller flera ställföreträdare för verkställande direktören, ska av ansökan framgå under vilka förutsättningar en ställföreträdare träder i verkställande direktörens ställe när denne är förhindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning ställföreträdarna för verkställande direktören ska träda in.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om ett förvaringsinstituts ledning som ska lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitutet.

7 §
Utredning om betydande bindningar

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning om sådana betydande bindningar som avses i 5 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i fråga om sådana betydande bindningar som avses i 9 a § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

8 §
Revisorer

Av ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska framgå namnen på fondbolagets revisorer och deras suppleanter samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i 36 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder. Av ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska framgå namnet på förvaringsinstitutets revisor och eventuella revisorssuppleant. Till ansökan ska dessutom fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets eller institutets revisorer.

9 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att fondbolagets och förvaringsinstitutets finansiella verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan som ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art och omfattning samt om verksamhetens fördelning på fondverksamhet, verksamhet med nära anknytning därtill och tillhandahållande av andra tjänster enligt 5 § i lagen om placeringsfonder,

2) beskrivningar av fondandelsregistret, av teckningar och inlösningar av fondandelar och av beräknandet av fondandelsvärdet,

3) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen, inklusive motivering till dessa, för de tre följande åren,

4) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggande av tillräcklig soliditet och, om bolaget ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, en plan för tryggandet av likviditeten,

5) en utredning om de funktioner som är tänkta att bedrivas genom ombud och andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad inklusive ombudens namn och kontaktuppgifter.

Förvaringsinstitutets verksamhetsplan ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art och omfattning samt över verksamhetens fördelning på förvaringsinstitutsverksamhet och verksamhet med nära anknytning därtill,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen, inklusive motivering till dessa, för de tre följande åren.

Om det bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag sedan tidigare bedriver affärsverksamhet, ska till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och, om den sökande är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska till ansökan dessutom fogas en av fondbolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Vad som föreskrivs i 4 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

Om ett fondbolag ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) en kopia av den ansökan med vilken bolaget sökt medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd,

2) en utredning om tillgången på kapital (kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls enligt riskområde och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

10 §
Organisering av verksamheten, intern kontroll och riskhantering

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas

1) en beskrivning av fondbolagets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande,

2) en utredning om antalet anställda och de krav på facklig kompetens som ställs på personalen,

3) en beskrivning av de arrangemang som fullgjorts för att organisera ett noggrant utförande av uppdrag,

4) en beskrivning av de arrangemang som syftar till att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter,

5) en beskrivning av privata transaktioner som genomförs av en i fondbolaget relevant person,

6) en beskrivning av reklamationshanteringen,

7) en beskrivning av de principer som tillämpas på incitament,

8) förvaringsinstitutsavtalet eller ett utkast till förvaringsinstitutsavtal,

9) en beskrivning av hur bedömningen av den interna kontrollen, av riskhanteringen och av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

10) en beskrivning av de system och metoder med hjälp av vilka fondbolaget ämnar följa upp och hantera de risker som avses i 4 a kap. i lagen om placeringsfonder,

11) en beskrivning av hur den interna revisionen ordnas,

12) en beskrivning av hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

13) en beskrivning av tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, av riskhanteringen och av den interna kontrollen i fråga om funktioner som bedrivs genom ombud eller andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad,

14) en utredning om bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

15) en beskrivning av datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt en beskrivning av de datatekniska tjänster som ska läggas ut på entreprenad,

16) en beskrivning av organisationen, ansvaret och principerna i fråga om datasäkerheten och av hanteringen av de risker som har samband med datasäkerheten,

17) de centrala anvisningar som gäller datasäkerheten,

18) en utredning om hur fondbolaget har förberett sig för att kunna fortsätta verksamheten vid störningar,

19) kontinuitetsplaner i fråga om fondbolagets centrala funktioner.

Till ansökan ska dessutom fogas arbetsordningarna för fondbolagets beslutsfattande organ samt de interna verksamhetsregler som tillämpas i fondbolaget.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska i fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen fogas beskrivningar och utredningar som motsvarar vad som i 1 mom. 1, 2, 9—11 och 14—17 punkten och i 2 mom. föreskrivs om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag.

11 §
Krav på organiseringen av verksamhet som gäller tillhandahållande av investeringstjänster och på förfaringssätten

I fråga om de investerings- och sidotjänster som ska tillhandahållas ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om hur fondbolaget ser till att de bestämmelser iakttas som gäller organiseringen av verksamheten och förfaringssätten i kundförhållanden och som har samband med tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster liksom att de bestämmelser som gäller förhindrande av marknadsmissbruk iakttas.

12 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar i fråga om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare och fondbolagets kunder och i fråga om hur man försäkrar sig om att omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism iakttas.  Till ansökan ska vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna och om utbildningsprogrammet för personalen. Vad som föreskrivs ovan gäller på motsvarande sätt den utredning om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

13 §
Fondbolagets och förvaringsinstitutets stiftares och ägares tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en anmälan om i 5 § avsedda stiftare och aktieägare eller därmed jämförbara fysiska personer. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av den person anmälan gäller och den ska innehålla

1) fondbolagets namn,

2) anmälarens namn,

3) uppgifter om avtal eller andra arrangemang som berättigar anmälaren att dra nytta av avkastningen av fondbolagets aktier,

4) uppgifter om omyndiga vars intressebevakare anmälaren är, sammanslutningar där omyndiga innehar ägarkontroll, omyndigas ägarandelar i fondbolaget eller sådana avtal eller andra arrangemang som, då de fullgörs, resulterar i att en ovan avsedd ägarkontroll eller ägarandel uppstår,

5) uppgifter om samarbete eller planerat samarbete mellan å ena sidan anmälaren, en av anmälaren företrädd omyndig person eller en av denne ägarkontrollerad sammanslutning och å andra sidan ett fondbolag,

6) uppgifter om sammanslutningar där anmälaren innehar ägarkontroll samt om sådana sammanslutningars ekonomiska situation vid tidpunkten för anmälan, inklusive de senaste bokslutsuppgifterna, samt, om bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, en av styrelsen eller alla personligen ansvariga bolagsmän daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter bokslutet och som väsentligen inverkat på sammanslutningens ställning samt om sammanslutningens ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan,

7) uppgifter om anmälaren är medlem eller suppleant i en annan sammanslutnings förvaltningsråd eller styrelse eller uppgifter om anmälaren hör till ledningen i en annan sammanlutning,

8) uppgifter om anmälarens, en av anmälaren företrädd omyndig persons eller en av denne ägarkontrollerad sammanslutnings i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen avsedda ägar- och röstandelar även i andra sammanslutningar än sådana vars aktier har gjorts till föremål för offentlig handel eller motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en sådan andel,

9) uppgifter om anmälarens, en av anmälaren företrädd omyndig persons eller av denne ägarkontrollerad sammanslutnings sådana ägar- eller röstandelar i ett annat fondbolag som överstiger en tiondel av fondbolagets kapitalbelopp eller röstetal eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en sådan andel,

10) uppgifter om eventuellt disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där han eller hon har eller har haft en i 7 punkten avsedd ställning, under den tid han eller hon haft denna ställning,

11) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande som gäller anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammanslutning där han eller hon har en i 7 punkten avsedd ställning,

12) ett av utsökningsmyndigheten på hemorten utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om anmälaren, en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammanslutning där anmälaren har eller har haft en i 7 punkten avsedd ställning,

13) uppgifter om huruvida anmälaren, en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där anmälaren har eller har haft en i 7 punkten avsedd ställning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller förvaringsinstitut, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell begränsning av verksamheten och om eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet och orsaken till begränsningen av verksamheten eller återkallandet av verksamhetstillståndet,

14) uppgifter om huruvida anmälaren som privatperson, yrkesutövare eller personligen ansvarig bolagsman eller i därmed jämförbar ställning eller huruvida en sammanslutning där anmälaren innehar eller har innehaft ägarkontroll har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionsföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell uteslutning från medlemskap och orsaken till uteslutningen,

15) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet som stiftare eller aktieägare i fondbolaget.

Om en i 1 mom. avsedd person är omyndig eller om hans eller hennes handlingsförmåga begränsats, ska intressebevakaren dessutom till ansökan foga en utredning om anmälarens omyndighet eller begränsningen i handlingsförmåga samt en anmälan som gäller intressebevakaren själv och som innehåller de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom., om inte uppgifterna och utredningarna framgår av anmälan om den person som avses i 1 mom.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska dessutom fogas en anmälan om i 5 § avsedda stiftare och aktieägare eller därmed jämförbara juridiska personer. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av fysiska personer som har rätt att teckna den juridiska personens namn, och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom. 1, 3, 6 och 15 punkten,

2) anmälarens firma samt företrädarens namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om huruvida anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings verksamhet är beroende av tillstånd samt om vem som beviljat verksamhetstillståndet och om var och när det beviljats,

4) uppgifter om vem som utövar anmälarens ägarkontroll,

5) uppgifter om samarbete mellan anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning och ett fondbolag,

6) uppgifter om anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 8 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en sådan andel,

7) uppgifter om anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 9 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en sådan andel,

8) uppgifter om eventuellt disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

9) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande som gäller anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

10) ett av utsökningsmyndigheten på anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings hemort utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om ovan avsedda sammanslutningar,

11) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller förvaringsinstitut, och, om så är fallet, var, när och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell begränsning av verksamheten och om eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet och orsaken till begränsningen av verksamheten eller återkallandet av verksamhetstillståndet,

12) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionsföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell uteslutning från medlemskap och orsaken till uteslutningen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om stiftarnas och aktieägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

14 §
Fondbolagets och förvaringsinstitutets lednings tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en anmälan om varje medlem och suppleant i fondbolagets styrelse samt om bolagets verkställande direktör, varje ställföreträdare för verkställande direktören och de övriga som hör till den högsta ledningen. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av den person anmälan gäller, och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 13 § 1 mom. 1—14 punkten samt uppgifter om eventuella näringsförbud som meddelats anmälaren,

2) uppgifter om krediter som fondbolaget beviljat anmälaren, inklusive krediternas kapital, ränta och lånetid, samt om poster som kan jämställas med kreditgivning,

3) en utredning om att anmälaren inte är försatt i konkurs och att han eller hon råder över sig själv och sin egendom, om verksamhetstillstånd söks för ett bolag som ska bildas,

4) en detaljerad utredning om anmälarens uppgifter och ansvar i fondbolaget,

5) uppgifter om anmälarens yrkesutbildning,

6) en detaljerad utredning om sådan tidigare arbetserfarenhet som anmälaren har och som är väsentlig med tanke på skötseln av uppgifterna inom fondbolaget och om ansvaret i anslutning till dessa uppgifter i de tidigare arbetsgivarnas tjänst,

7) en utredning om anmälarens alla ägar- och röstandelar i fondbolaget,

8) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet när det gäller skötseln av fondbolagets förvaltning.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska i fråga om juridiska personer som är sådana ägare av fondbolaget som avses i 5 § fogas en anmälan om varje medlem och suppleant i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan samt om verkställande direktören och varje ställföreträdare för verkställande direktören och de övriga som hör till den högsta ledningen. Anmälan ska vara daterad och undertecknad av den person anmälan gäller, och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 13 § 1 mom. 1—5, 7 och 9—13 punkten samt uppgifter om eventuella näringsförbud som meddelats anmälaren,

2) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om ledningens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

15 §
Utredningar som ska fogas till en ansökan om tillstånd att etablera filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd i Finland ska till en ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet foga

1) kopia av beslut av fondbolagets behöriga förvaltningsorgan att etablera en filial i en annan stat,

2) tillstånd att etablera en filial, av den behöriga myndigheten i den stat där filialen ska etableras, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i den stat där filialen ska etableras gällande fondbolagens verksamhet och tillsynen över dem,

4) utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen ska etableras har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,

7) filialens affärsverksamhetsplan,

8) utredning om filialens placering i fondbolagets organisation och om filialens organisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till filialens ledning och en i 14 § 1 mom. avsedd utredning om dessa personer,

10) utredning om hur fondbolagets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

11) utredning om rapporteringen mellan fondbolaget och dess filial samt om övrigt informationsutbyte och hur det ordnas.

16 §
Utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för filial som ska etableras i Finland av ett fondbolag från tredjeland

Ett fondbolag från tredjeland ska till en skriftlig ansökan om verksamhetstillstånd för en filial som ska etableras i Finland i fråga om fondbolaget foga

1) utredning varav framgår fondbolagets fullständiga firma, använda bifirmor, hemstat, hemort och plats där huvudkontoret är beläget och kontaktuppgifter,

2) en officiellt bestyrkt kopia av fondbolagets bolagsordning eller stadgar och av det verksamhetstillstånd som beviljats fondbolaget i tredjeland,

3) utdrag ur handelsregistret eller motsvarande register, varav framgår alla medlemmar och suppleanter i fondbolagets styrelse eller motsvarande organ samt fondbolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare,

4) tillstånd av den behöriga myndigheten i tredjelandet att etablera filial i Finland, om ett sådant tillstånd enligt lagstiftningen i tredjelandet är en förutsättning för etableringen av en filial,

5) utdrag ur eller kopia av beslut av fondbolagets behöriga förvaltningsorgan att etablera en filial i Finland samt en utredning om förfarandet vid etableringen,

6) en beskrivning enligt 3 § av den verksamhet som ska bedrivas, en utredning innehållande de uppgifter som anges i 5 § och som gäller betydande ägare av fondbolaget samt de utredningar om fondbolaget, dess högsta ledning och revisorer som avses i 6—8 §, 10 § 1 och 2 mom. samt 13 och 14 §.

I fråga om filialen ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) utredning varav framgår filialens post- och besöksadress,

2) filialens verksamhetsplan som ska innehålla de utredningar som avses i 9 § 1 mom. 1 och 3—5 punkten, 10 § 1 och 2 mom. samt 11 och 12 §,

3) utredning om filialens organisation och en i 14 § avsedd utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om filialens ledning,

4) utredning om systemet för rapportering från filialen till fondbolaget och till de övervakande myndigheterna,

5) utredning om hur fondbolagets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen.

I fråga om tillsynen över fondbolaget från tredjeland och om lagstiftningen i tredjelandet ska till ansökan fogas

1) utredning om Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tillsynsmyndigheterna i tredjelandet,

2) utredning om Finansinspektionens rätt att inspektera filialen och att få uppgifter från filialen,

3) utredning om vilka rättigheter tillsynsmyndigheterna i tredjelandet har att inspektera och utöva tillsyn över en filial som är belägen i Finland,

4) utredning om lagstiftningen gällande fondbolagens verksamhet och tillsynen över dem samt om lagstiftningen gällande förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet.

Om filialen ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, ska till ansökan dessutom fogas en utredning om det system i tredjelandet som motsvarar ersättningsfonden för investerarskydd samt en utredning om huruvida fondbolaget och dess filial i utlandet omfattas av detta system. Av utredningen ska framgå nivån på skyddet i tredjelandet.

Om en i 1 eller 2 mom. avsedd utredning eller uppgift inte kan lämnas till följd av tredjelandets lagstiftning eller av något annat tungt vägande skäl, kan Finansinspektionen godkänna någon annan därmed jämförbar utredning eller uppgift.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till fondbolags och förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd (938/2007).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32

  Helsingfors den 23 mars 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Konsultativ tjänsteman
Irmeli Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.