140/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 mars 2012

Lag om ändring av 9 och 9 a § i sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöarbetstidslagen (296/1976) 9 § 2 mom. och 9 a §, av dem 9 a § sådan den lyder i lag 151/2001, som följer:

9 §
Hållande i övertidsarbete

Arbetstagare får utöver den ordinarie arbetstiden i dygnet hållas i övertidsarbete högst 16 timmar i veckan.


9 a §
Minimivilotider

Under varje period av 24 timmar ska en arbetstagare ges en vilotid på minst 10 timmar (dygnsvila) och under varje period av sju dagar en vilotid på sammanlagt minst 77 timmar.

Vilotiden per dygn kan delas upp i högst två perioder av vilka den ena ska vara oavbrutet i minst sex timmar. Intervallet mellan på varandra följande vilotider får inte vara längre än 14 timmar.

Om en arbetstagares vilotid störs av en kallelse till arbete, ska han eller hon ges tillräckligt med ersättande vilotid.

Raster som är kortare än 30 minuter räknas inte in i den vilotid som avses i 1 och 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.

RP 125/2011
AjUB 1/2012
RSv 4/2012
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30

  Helsingfors den 23 mars 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.