139/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 mars 2012

Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) ett nytt 3 mom. och till 13 kap. en ny 17 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på annat arbete än sådant som utförs på basis av arbetsavtal finns i 13 kap. 17 a §.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

17 a §
Redarens ansvar för dem som arbetar utan arbetsavtal ombord på fartyg

Om det ombord på ett fartyg utförs arbete som inte baserar sig på ett arbetsavtal, ansvarar en redare enligt 2 § 9 punkten i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) för att det med den som utför sådant arbete ombord på fartyget ingås ett skriftligt avtal med uppgifter som motsvarar de uppgifter som enligt 1 kap. 3 § 2 mom. i denna lag ska framgå av ett arbetsavtal. Redaren ansvarar också för att 1 kap. 3 § 3—5 mom., 2 kap. 12 §, 3 kap. 2 och 3 § samt 13 kap. 16 § tillämpas på den som utför arbete utan arbetsavtal ombord på fartyget.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.

RP 125/2011
AjUB 1/2012
RSv 4/2012
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30

  Helsingfors den 23 mars 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.