132/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2012

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008:

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som ingås 2012

En jordbrukare kan 2012 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag som avses i 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen, om jordbrukaren inte har en tidigare förbindelse eller förbindelsen har upphört att gälla.

En jordbrukare kan 2012 ingå en sådan förbindelse om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och om eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen, om jordbrukaren inte har en tidigare förbindelse och om till honom eller henne inte kan överföras en förbindelse på det sätt som avses i 9 § 1 mom. i nämnda lag.

2 §
Förlängning av förbindelser om miljöstöd som upphör 2012

En jordbrukare som 2007 ingått en förbindelse om miljöstöd för jordbruket kan förlänga förbindelsens giltighetstid med två år till och med den 30 april 2014 genom att göra en anmälan om det i enlighet med Landsbygdsverkets föreskrifter. Det är möjligt att förlänga förbindelsen fastän jordbrukaren eller hans eller hennes make 2011 eller tidigare under förbindelsens giltighetstid har fyllt 65 år. Om jordbrukaren inte förlänger sin förbindelse, upphör den utan att det stöd som betalats ut på basis av förbindelsen behöver betalas tillbaka.

3 §
Fogande av nya arealer till förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

I en sådan förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i 1 § kan på ansökan av jordbrukaren som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007), nedan miljöstödsförordningen. I ovannämnda förbindelser om kompensationsbidrag kan på ansökan av jordbrukaren som stödberättigande åkerareal godkännas också en sådan åkerareal som avses i 4—8 § i denna förordning.

Till kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2012 kan på ansökan av jordbrukaren godkännas som stödberättigande och fogas sådana åkerarealer som avses i 4 § 3 mom. och 9 § i miljöstödsförordningen. Sådana nedan i 4—8 § avsedda åkerarealer som tidigare inte berättigat till stöd kan på ansökan av jordbrukaren godkännas som stödberättigande och fogas till kompensationsbidragsförbindelser som ingåtts 2009, 2010 eller 2011 och till miljöstödsförbindelser som ingåtts 2007, 2009, 2010 eller 2011, om arealen för det område som ska tillfogas ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts i förbindelsen utgör högst 50 procent av jordbrukarens referensareal eller högst två hektar.  Om arealen för de områden som inte tidigare berättigat till stöd och som av jordbrukaren ansökts bli stödberättigande överstiger 50 procent av jordbrukarens referensareal, kan den areal som överstiger 50 procent inte godkännas som stödberättigande i miljöstödsförbindelsen.

En jordbrukare kan ansöka om en ny förbindelse om kompensationsbidrag som ersätter en tidigare förbindelse, om den i 4—8 § avsedda åkerareal som tidigare inte berättigat till stöd ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts för förbindelsen överstiger 50 procent av jordbrukarens referensareal och överstiger två hektar.

4 §
Skiften som berörs av arealökningsreglerna

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som inte 2003 eller 2004 har kunnat beviljas stödberättigande enligt 46 § 2 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). En förutsättning är att den åkerareal för vilken stödberättigande söks har varit i en sådan jordbrukares besittning åren 2003 eller 2004 och 2005 samt 2011 som har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller bådadera och att arealen då har uppgetts på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd.

5 §
Arealer som röjts 2003 eller tidigare

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som röjts 2003 eller tidigare och som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Arealer som omfattas av en förbindelse att inte odla och som anmälts 2004

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en sådan åkerareal som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet, och som inte längre omfattas av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

7 §
Arealer som röjts 2004

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som röjts 2004 och som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Andra arealer som anmälts 2004

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en sådan åkerareal som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet, och som där hänförts till gruppen annat (annan åkerareal).

9 §
Anmälan om arealer för vilka stödberättigande söks

Den åkerareal som avses i 4—8 § ska vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2012. Åkerarealen kan inte godkännas som stödberättigande, om den åren 2005—2011 har uppgetts som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad. En förutsättning är också att en åkerareal som avses i 5—8 § har varit i en sådan jordbrukares besittning 2011 som har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller bådadera och att arealen har uppgetts på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd 2005 och 2011. Arealen kan godkännas som stödberättigande, om en kod för arealhistoria har registrerats för den i det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

10 §
Företrädesordning i fråga om arealer för vilka stödberättigande söks

Av de åkerarealer som avses i 4—8 § och som tidigare inte har berättigat till stöd kan högst 18 300 hektar godkännas som stödberättigande inom gränserna för anslagen och fullmakterna i statsbudgeten. Om de arealer som godkänns som stödberättigande sammantagna överskrider denna hektargräns, ställs arealerna gruppvis i följande företrädesordning vid beviljandet av stödberättigande:

1) åkerareal enligt 4 §,

2) åkerareal enligt 5 §,

3) åkerareal enligt 6 §,

4) åkerareal enligt 7 §,

5) åkerareal enligt 8 §.

Den behöriga myndigheten kan som stödberättigande arealer endast godkänna de grupper som avses i 1 mom. och som Landsbygdsverket utifrån företrädesordningen anmäler efter ansökan om stöd.

11 §
Avtal om specialstöd som upphör och förlängs 2012

Om jordbrukaren har ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, som ingåtts med stöd av 18 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket eller 39 § i miljöstödsförordningen och vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör 2012, kan jordbrukaren ansöka om ett nytt motsvarande avtal om specialstöd i enlighet med 39 § i miljöstödsförordningen. I det sammanhanget kan jordbrukaren ansöka om att det i det nya avtalet om specialstöd även ska ingå områden som tidigare inte har omfattats av avtal om specialstöd, dock förutsatt att en åkerareal som godkänns för avtalet är berättigad till stöd 2012 eller kan godkännas som stödberättigande 2012 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen.

12 §
Nya avtal om specialstöd som kan sökas 2012

Om det inte är fråga om en sådan situation som avses i 11 §, kan en jordbrukare 2012 ansöka om följande avtal om specialstöd som avses i 5 § i axel 2-lagen:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) ekologisk produktion,

5) ekologisk husdjursproduktion,

6) skötsel av vårdbiotoper,

7) främjande av naturens och landskapets mångfald,

8) uppfödning av lantraser,

9) odling av ursprungssorter,

10) metoder för hantering av avrinningsvatten,

11) effektiviserad minskning av näringsbelastningen,

12) placering av flytgödsel i åker,

13) långvarig vallodling på torvåkrar.

Andra stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan ansöka om avtal om specialstöd i enlighet med 1 mom. 2, 6 och 7 punkten.

De avtal om specialstöd som avses i 1 mom. kan ingås inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten.

13 §
Fogande av nya arealer till ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Till gällande avtal som har börjat 2010 eller 2011 och som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen kan på ansökan fogas nya åkerarealer 2012. En åkerareal som godkänns för avtalet ska vara berättigad till stöd 2012 eller ska kunna godkännas som stödberättigande 2012 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen. Arealen av de åkerarealer som fogas till avtalet ska ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts för avtalet vara högst 50 procent av jordbrukarens ursprungliga avtalsareal eller utgöra högst två hektar. I fråga om de nya arealerna ska övergången till ekologisk produktion ske samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

En jordbrukare kan ansöka om ett nytt i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen avsett avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar 2010 eller 2011 ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal eller två hektar. En jordbrukare kan också ansöka om ett nytt avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar åren 2008 och 2009 är minst två hektar. Den åker som godkänns för avtalet ska uppfylla de villkor som föreskrivs i 1 mom.

14 §
Nya förbindelser om stöd för djurens välbefinnande 2012

En jordbrukare kan 2012 ingå en sådan förbindelse om stöd för djurens välbefinnande som avses i 5 § 3 mom. i axel 2-lagen, om jordbrukaren inte har en tidigare förbindelse. En jordbrukare som har en giltig förbindelse kan ansöka om en ny förbindelse som ersätter den gamla och välja nya tilläggsvillkor för den nya förbindelsen. Minst samma antal tilläggsvillkor som gällde för den tidigare förbindelsen ska väljas för den nya förbindelsen. Den tidigare förbindelsen upphör utan att det stöd som betalats ut på basis av förbindelsen behöver betalas tillbaka.

15 §
Ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar

En jordbrukare och en annan stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan 2012 ansöka om sådant stöd för icke-produktiva investeringar som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i den lagen och som gäller anläggning av mångfunktionell våtmark och inledande röjning eller inhägnande av värdefulla vårdbiotoper.

16 §
Anpassning av förbindelser för kompensationsbidrag

När en jordbrukare ingår en ny förbindelse om kompensationsbidrag godkänner jordbrukaren att förbindelsen kan anpassas under förbindelseperioden på det sätt som avses i artikel 46 i genomförandeförordningen och med beaktande av finansieringsramarna.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 mars 2012  

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.