131/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) 10 § 1 mom., 37 a § och 55 § 2 mom.,

av dem 37 a § sådan den lyder i förordning «63/2012» och 55 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 658/2007, som följer:

10 §
Fogande av icke stödberättigande åkerareal till förbindelsen

Till en förbindelse kan inom ramen för anslagen i statsbudgeten på ansökan efter det första förbindelseåret under det andra, tredje, fjärde och sjätte förbindelseåret fogas åkerarealer vilka inte är stödberättigande och inte har uppgetts i stödansökan för det föregående året och inte heller godkänts som stödberättigande i en stödansökan som lämnats in av en annan jordbrukare som har ingått en förbindelse och vilka inte är sådana åkerarealer som avses i 9 § 2 mom. Arealen för dessa arealer som önskas bli fogade till förbindelsen ska vara mindre än 50 procent av jordbrukarens referensareal eller högst två hektar.


37 a §
Ändring av och frångående av tilläggsåtgärd vid förlängning av förbindelse

En jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet år 2007 eller 2008, och vars miljöstödsförbindelse fortsätter att gälla till den 30 april 2014, kan frångå de tilläggsåtgärder enligt 32 § 6, 8 och 13 punkten som han eller hon har valt eller byta dem till andra tilläggsåtgärder. Inom stödregion C kan den jordbrukare som byter ut en tilläggsåtgärd även välja en tilläggsåtgärd enligt 32 § 7 punkten. En tilläggsåtgärd kan dock inte frångås, om det är den enda tilläggsåtgärd som jordbrukaren har valt inom stödregion A eller B. Om det är fråga om en trädgårdslägenhet, kan den enda, valda tilläggsåtgärden frångås. Utbetalda stöd för tilläggsåtgärder behöver inte återbetalas då tilläggsåtgärden frångås eller byts.

En jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet år 2007 eller 2008, och vars miljöstödsförbindelse fortsätter att gälla till den 30 april 2014, kan inom stödregion A och B byta den tilläggsåtgärd enligt 32 § 3 punkten som han eller hon har valt till en tilläggsåtgärd enligt punkt 4 eller 5 i ovan nämnda paragraf. På motsvarande sätt kan en tilläggsåtgärd enligt 32 § 4 punkten bytas till en tilläggsåtgärd enligt punkt 5 i ovan nämnda paragraf. Utbetalda stöd för en tilläggsåtgärd som byts ut behöver inte återbetalas.

55 §
Begränsningar vid ingående av avtal

En jordbrukare som har ansökt om eller har ett avtal enligt 45 eller 46 § kan inte ingå avtal enligt 40—42 och 51 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har eller har ansökt om något av de avtal kan inte ingå avtal enligt 45 och 46 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har ett gällande 20-årigt avtal enligt beslutet om miljöstöd eller ett avtal enligt 22, 23, 27, 29 eller 30 § i statsrådets förordning från år 2000 kan inte ingå avtal enligt 45 och 46 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har valt ett tilläggsvillkor enligt 13 § 1 mom. 5—7 punkten i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (130/2008) kan inte ingå avtal enligt 46 §.


Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.