123/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (187/2009) 6 och 8 §, sådana de lyder, 6 § i förordning 175/2011 och 8 § i förordning 226/2010, som följer:

6 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till en jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark på grundval av vilken gårdsstödsrättigheter inte har beviljats och för vilken den i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension eller i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda förbindelsen att inte odla har upphört att gälla efter den 30 april 2011 eller som upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven för år 2012.  En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla om den som ingått förbindelsen att inte odla har överlåtit eller arrenderat ut den av förbindelsen berörda stödberättigande jordbruksmarken för minst fem år på det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla även om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmarken på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får det i enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter i 1 mom. avsedd stödberättigande jordbruksmark oberoende av om det tidigare har beviljats gårdsstödsrättigheter på grundval av denna areal. Den förbindelse att inte odla som gäller ovan nämnda stödberättigande jordbruksmark anses upphöra att gälla då den i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda person som ingått en förbindelse att inte odla fyller 65 år eller avlider. Den förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension anses upphöra att gälla då den person som ingått förbindelsen avlider.

Gårdsstödsrättigheter får endast en gång beviljas ur den nationella reserven till samma jordbrukare för samma stödberättigande jordbruksmark på basis av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla. En jordbrukare får ansöka om gårdsstödsrättigheter endast för en sådan areal som motsvarar stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren kommit i besittning av och vars förbindelse att inte odla upphört på det sätt som avses i 1 eller 2 mom.

8 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av force majeure

Ur den nationella reserven får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter och ökningar av värdet på gårdsstödsrättigheter till en jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark för vilken det inte tidigare har sökts gårdsstödsrättigheter och orsaken till att gårdsstödsrättigheter inte har sökts är force majeure eller exceptionella omständigheter enligt artikel 31 i förordningen om gårdsstöd. Ansökan om tilldelning ur reserven ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att force majeure har upphört.


Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (32009R1120); EUT L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingfors den 8 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.