101/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

Lag om ändring av 1 § i lagen om republikens presidents rätt till pension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 930/1999, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lagarna 953/1998, 930/1999 och 1033/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Inom ramen för statsbudgeten kan republikens president från och med pensioneringen tillhandahållas en lämplig bostad mot skälig hyra och enligt behov lämpliga arbetsrum, transport- och säkerhetstjänster liksom även sekreterar- och kanslitjänster. Presidenten kan under samma förutsättningar vid behov även tillhandahållas andra tjänster som en pensionerad president behöver då han eller hon uppträder i egenskap av företrädare för staten eller i motsvarande uppdrag som före detta statsöverhuvud.


När en pensionerad president avlidit har hans eller hennes efterlevande make och barn under 18 år rätt att mot en skälig hyra bo kvar i den bostad som avses i 2 mom. och som använts som gemensamt hem. Presidentens efterlevande make och barn under 18 år kan vid behov även erbjudas andra tjänster enligt 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Denna lag tillämpas också på presidenter som pensionerats innan lagen träder i kraft.

RP 91/2011
FvUB 1/2011
GrUU 23/2011
RSv 2/2012

  Helsingfors den 24 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.