88/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

Lag om ändring av lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsrådet (175/2003) 2 §, 3 § 1 mom., 12 § 2 mom., 13 § 1 mom. och 24 § samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

2 §
Ministeriernas ansvarsområden och samarbete mellan ministerierna

Bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden och om fördelningen av ärendena mellan dem utfärdas genom lag eller genom förordning av statsrådet.

Ministerierna ska vid behov samarbeta vid beredningen av ärenden. Det ministerium till vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen hör svarar för ordnandet av samarbetet.

3 §
Statsministern

Bestämmelser om statsministerns uppgifter vid ledningen av statsrådet och statsministerns uppgift att företräda Finland i Europeiska unionen finns i grundlagen.


12 §
Statsrådets beslutsfattande

Vid allmänt sammanträde avgörs de förslag till avgörande som föreläggs republikens president. Vid allmänt sammanträde avgörs också regeringens propositioner, berättelser och skrivelser samt statsrådets meddelanden, redogörelser och skrivelser till riksdagen, förordningar av statsrådet liksom sådana ärenden som behandlas inom Europeiska unionen och övriga ärenden vars samhällspolitiska eller ekonomiska betydelse förutsätter det. Bestämmelser om ärenden som ska avgöras vid allmänt sammanträde finns dessutom i grundlagen, i annan lag eller i statsrådsförordning.


13 §
Utnämningsrätt

Statsrådet utnämner ministeriernas kanslichefer och övriga tjänstemän vid ministerierna med undantag för officerare som tjänstgör vid försvarsministeriet, vilka enligt grundlagen ska utnämnas av republikens president. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om fördelningen av utnämningsrätten mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.


17 a §
Jäv för en minister

En minister som är jävig får inte delta i behandlingen av ett ärende eller vara närvarande när ärendet behandlas.

På ministrar tillämpas de jävsgrunder som anges i 28 § i förvaltningslagen (434/2003).

En minister ska informera om sitt jäv och jävsgrunderna i samband med behandlingen av ett ärende. Vid behov deltar ministerns ställföreträdare i stället för den jäviga ministern. Ministern får dock behandla ett brådskande ärende, om jävet inte kan inverka på avgörandet.

24 §
Gemensamma möten mellan ministerutskottet för utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden och republikens president

Ministerutskottet för utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden kan hålla möten tillsammans med republikens president. Republikens president eller statsministern kan ta initiativ till ett gemensamt möte.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 137/2011
GrUB 1/2012
RSv 1/2012

  Helsingfors den 24 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsministerns ställföreträdare, Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.