63/2012

Utfärdad i Helsingfors den 9 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) 2 § 16 punkten, 8 §, 21 § 1 mom., 35 § 4 mom., 54 b § och 59 § 2 mom.,

av dem 2 § 16 punkten sådan den lyder i förordning 46/2010, 21 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 273/2010 och 54 b § sådan den lyder i förordning 240/2009, samt

fogas till förordningen en ny 37 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


16) åker som tillfälligt inte odlas åker som inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas betraktas inte områden som varaktigt har tagits ur odling eller som annars har varit permanent icke odlade eller som ännu inte har använts till odling,


8 §
Avförande av stödberättigande åkerareal ur förbindelsen

Jordbrukaren kan avföra som stödberättigande godkända skiften så att de blir icke stödberättigande, ta dem ur bruk permanent, överföra dem ur sin besittning till en jordbrukare som inte har en gällande förbindelse eller överföra dem till något annat ändamål än odling på följande villkor:

1) de avförda skiftenas areal kan under förbindelseperioden uppgå till sammanlagt högst 10 procent av referensarealen, och

2) minimiarealen ska uppfyllas under hela förbindelseperioden.

Som avförande av stödberättigande åkerareal betraktas inte en situation där stödberättigande skiften övergår till någon som har förbundit sig vid stödet i fråga antingen i enlighet med denna förordning eller på det sätt som anges i statsrådets förordning från år 2000.

21 §
Minskning av arealen för ett område som är föremål för ett avtal

Arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 15, 45, 46 och 54 c § kan minskas med högst 10 procent under avtalsperioden, förutsatt att kontrahenten återbetalar de specialstöd som har betalats för den areal som avförts ur avtalet. Arealen i avtal enligt 15 § kan dock minskas bara om de mål som har fastställts för avtalet inte äventyras. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan får arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 45 och 46 § minska, om den areal som utgår ur avtalet införlivas med ett annat avtal enligt 45 eller 46 §. Den areal som omfattas av ett avtal enligt 54 b § får under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 10 procent. Utbetalda specialstöd behöver inte återbetalas.


35 §
Övriga begränsningar vid valet av tilläggsåtgärder

En tilläggsåtgärd enligt 32 § 8 punkten kan väljas bara på gårdsbruksenheter som har förbundit sig att följa villkoren för husdjurslägenheter och där antalet animalieproduktionsdjur når upp till det minimiantal som anges i 30 § 1 mom. Djurenheterna beräknas i enlighet med tabellen i 30 §. En tilläggsåtgärd kan inte väljas på en gårdsbruksenhet där jordbrukaren har ansökt om eller har ett gällande avtal enligt 54 b §.

37 a §
Byte av och frångående av tilläggsåtgärd vid förlängning av förbindelsen

En jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet år 2007 eller 2008, och vars miljöstödsförbindelse fortsätter att gälla till utgången av år 2013, kan frångå de tilläggsåtgärder enligt 32 § 6, 8 och 13 punkten som han eller hon har valt eller byta dem till andra tilläggsåtgärder. En tilläggsåtgärd kan dock inte frångås, om den är den enda tilläggsåtgärd som jordbrukaren har valt inom stödregion A eller B. Om det är fråga om en trädgårdslägenhet, kan den enda valda tilläggsåtgärden frångås. Utbetalda stöd för tilläggsåtgärder behöver inte återbetalas då tilläggsåtgärden frångås eller byts.

En jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet år 2007 eller 2008, och vars miljöstödsförbindelse fortsätter att gälla till utgången av år 2013, kan inom stödregion A och B byta den tilläggsåtgärd enligt 32 § 3 punkten som han eller hon har valt till en tilläggsåtgärd enligt punkt 4 eller 5 i nämnda paragraf. På motsvarande sätt kan en tilläggsåtgärd enligt 32 § 4 punkten bytas till en tilläggsåtgärd enligt punkt 5 i nämnda paragraf. Utbetalda stöd för tilläggsåtgärder som byts ut behöver inte återbetalas.

54 b §
Placering av flytgödsel i åker

Avtal kan ingås och stöd betalas för ett basskifte eller en del av basskiftet på vilket minst 20 m³ flytgödsel eller urin har spridits ut per hektar i enlighet med villkoren för en gällande miljöstödsförbindelse och eventuella andra avtal som avses i 39 §. Flytgödsel eller urin ska spridas ut på skiftet med hjälp av utrustning som placerar eller myllar in gödseln eller urinen och som placerar gödseln direkt i jorden i samband med spridningen. Om flytgödsel av nöt eller svin har spridits ut på ett avtalsskifte, får man inte det året dessutom sprida ut fosforgödsel som ytspridning på skiftet.

59 §
Skötta åkerarealer

Som gröngödslingsareal kan uppges ett vallskifte som anläggs i gröngödslingssyfte eller som i samma syfte har anlagts i skyddssäd det föregående året och vars skörd används som ett led i växtföljden så, att skörden inte bärgas under året i fråga utan utnyttjas för gödsling av grödan under den följande vegetationsperioden. Under det år som avses kan skörd också bärgas på skiftet. Jordbrukaren ska på begäran ange växtföljden för skiften som uppgetts som gröngödslingsareal. Av vikten på det frö som används till anläggning av gröngödslingsvall ska minst 20 procent bestå av frö av kvävefixerande växter. Som gröngödslingsareal kan även uppges arealer med sorter av oljerättika och vitsenap. Den sammanräknade arealen för de jordbruksskiften som uppges som gröngödslingsareal i den årliga ansökan om stöd kan vara högst 50 procent av den sammanräknade arealen för de stödberättigande skiftena. I ansökan om stöd kan samma areal uppges som gröngödslingsareal högst två år i följd.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2012.

I stället för 8 § och 21 § 1 mom. i denna förordning tillämpas de bestämmelser som gäller då denna förordning träder i kraft, om förbindelsen eller avtalet har ingåtts före år 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 9 februari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.