45/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 januari 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de arvoden som ökar pensionen för kommunalveterinärer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 68 § 6 mom. i lagen om kommunala pensioner (549/2003), sådant det lyder i lag 1177/2011:

1 §
Fastställande av det arvode som beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst för kommunalveterinärer

För fastställande av de arvoden enligt 68 § 6 mom. i lagen om kommunala pensioner (549/2003) som ökar pensionen för kommunalveterinärer ska innehavaren av en kommunalveterinärstjänst på det sätt som kommunen bestämmer till kommunen ge in behövliga uppgifter om arvodenas sammanlagda belopp.

Den slutlön som avses i 68 § 6 mom. i lagen om kommunala pensioner fås genom att den lägsta grundlönen adderas med en årsbunden andel på 10 procent av det personliga tillägget, som bestäms enligt den årsbundna andelen av den beräknade lönen för en legitimerad kommunalveterinär, samt ett årstillägg på 83,59 euro.

2 §
Tidpunkten för fastställandet och ändring av arvodet för kommunalveterinärer

Kommunen ska fastställa det belopp som avses i 68 § 6 mom. i lagen om kommunala pensioner för varje kalenderår före utgången av föregående år. Om arvodena som ökar pensionen för innehavaren av en kommunalveterinärstjänst förändras väsentligt, kan kommunen före utgången av april justera det belopp som den fastställt före utgången av föregående år.

Om det vid de tidpunkter som avses i 1 mom. inte finns någon innehavare av kommunalveterinärstjänsten eller om tjänsten inrättas efter de avsedda tidpunkterna, ska kommunen fastställa beloppet genom en uppskattning av beloppet av de arvoden som ökar pensionen och inflyter vid skötseln av tjänsten.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

  Helsingfors den 25 januari 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.