40/2012

Utfärdad i Helsingfors den 26 januari 2012

Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 b § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådan denna paragraf lyder i lag 618/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid betalning av stöd till jordbrukare för användningen av de jordbruksrådgivningstjänster som avses i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd.

Stödet beviljas såsom annat nationellt stöd i enlighet med 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Denna förordning tillämpas inte i landskapet Åland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer som bedriver sådan jordbruksverksamhet som avses i artikel 2 c i förordningen om gårdsstöd,

2) gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruksverksamhet, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en produktionsbyggnad jämte marken och administreras som en helhet på basis av ägande eller hyra,

3) rådgivningsorganisation en privat eller offentlig sammanslutning som tillhandahåller jordbruksrådgivning,

4) rådgivare en person som tillhandahåller jordbruksrådgivning,

5) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter,

6) referensperiod det beskattningsår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående beskattningsåren.

3 §
Stödets belopp

Av de medel som i statsbudgeten 2012 anvisats för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen får högst 0,2 miljoner euro användas till stöd för jordbruksrådgivning.

Ersättning betalas för högst två rådgivningsmoduler till ett sammanlagt belopp av högst 330 euro per gårdsbruksenhet för kostnader för rådgivningstjänster som använts under ett kalenderår. Kostnader för rådgivning inom ramen för en rådgivningsmodul ersätts till ett belopp av högst 165 euro. Maximiersättningen för en rådgivningsmodul motsvarar tre timmar som använts till rådgivningen inklusive de förberedande åtgärder som behövts för rådgivningsbesöket. Resekostnader som beräknats per kilometer i enlighet med skatteförvaltningens beräkningsgrunder får ingå i det belopp som ersätts. Kostnader som användningen av jordbruksrådgivningstjänster föranleder ersätts dock högst till ett belopp som motsvarar de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt.

4 §
Ansökan om stöd

Stöd för jordbruksrådgivning kan beviljas gårdsvis till jordbrukare som använder i denna förordning avsedda jordbruksrådgivningstjänster som tillhandahålls av en rådgivningsorganisation eller rådgivare som registrerats i det rådgivningsregister som avses i 18 d § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005). Rådgivningstjänsterna ska hänföra sig till en rådgivningsmodul som rådgivaren godkänts för.

Stödansökan ska lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, ska ansökan lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område flertalet av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

5 §
Beviljande och betalning av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av stöd för jordbruksrådgivning och betalar ut stödet. Stödet beviljas som stöd av mindre betydelse.

Ett villkor för beviljande av stödet är att summan av de stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats sökanden inte överstiger 7 500 euro under referensperioden. Summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats den som söker stöd får inte överskrida det maximibelopp som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Stöd för jordbruksrådgivning får beviljas till högst ovan nämnda maximibelopp.

Stöd för jordbruksrådgivning enligt denna förordning anses ha beviljats så som föreskrivs i artikel 3.2 i kommissionens förordning som avses i 2 § 5 punkten då tillstånd att betala ut stödet har getts.

6 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattat med stöd av denna förordning finns i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 januari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.