37/2012

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 januari 2012

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om titlar

I enlighet med republikens presidents beslut

ändras i republikens presidents förordning om titlar (381/2000) 3 § och bilaga 1, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 673/2007, som följer:

3 §
Allmänna förutsättningar och begränsningar som gäller förläning av titlar

Den som förlänas en titel ska vara väl ansedd och oförvitlig. För utredande av detta begärs de uppgifter om personen som avses i 4 a § 2 punkten i straffregisterlagen (770/1993).

Ingen kan föreslå sig själv som mottagare av titel.

Arkiatertiteln kan innehas av endast en person åt gången. Socialöverrådstiteln kan innehas av endast en person åt gången. Sockenrådstiteln kan innehas av endast en person i kommunen åt gången.


Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2012.

  Helsingfors den 27 januari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsministerns ställföreträdare, Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga 1

Titlar grupp 1

  statsråd

  bergsråd

Titlar grupp 2

  energiråd

  utomordentligt sändebud och

  befullmäktigad minister

  kommerseråd

  trafikråd

  lantbruksråd

  turistråd

  sjöfartsråd

  forstråd

  minister

  industriråd

  riksdagsråd

  kommunikationsråd

  överborgmästare

Titlar grupp 3

  apoteksråd

  ingenjörsråd

  finansieringsråd

  försäkringsråd

  företagarråd

Titlar grupp 4

  stadsdirektör

  stadsråd

Titlar grupp 5

  arkiater

  lagman

  lantråd

  patentråd

  byggnadsråd

  socialöverråd

Titlar grupp 6

  kansliråd

  pressråd

  landskapsråd

  professor

  sjukhusråd

Titlar grupp 7

  budgetråd

  veterinärråd

  ödemarksråd

  regeringsråd

  fiskeriråd

  fältbiskop

  kulturråd

  kommunalråd

  idrottsråd

  medicinalråd

  lantmäteriråd

  skogsbruksråd

  museiråd

  ungdomsråd

  polisråd

  generalkonsul

  arbetarskyddsråd

  hamnråd

  beskattningsråd

  miljöråd

Titlar grupp 8

  yrkesutbildningsråd

  balettråd

  filmråd

  organisationsråd

  fiskerihushållningsråd

  kammarråd

  handelsråd

  häradsråd

  fastighetsråd

  tryckeriråd

  biblioteksråd

  hembygdsråd

  hushållsråd

  hemslöjdsråd

  skolråd

  kommunaldirektör

  handarbetsråd

  lotsråd

  legationsråd

  musikråd

  undervisningsråd

  sockenråd

  borgmästare

  trädgårdsråd

  revisionsråd

  församlingsråd

  socialråd

  ekonomieråd

  teaterråd

  hälsovårdsråd

  flottningsråd

Titlar grupp 9

  överagronom

  överarkitekt

  överingenjör

  överintendent

  överforstmästare

Titlar grupp 10

  konsul

  legationssekreterare

  ekonomiedirektör

  överkamrer

  överbyggmästare

Titlar grupp 11

  rektor

  vicekonsul

Titlar grupp 12

  överlärare

Titlar grupp 13

  assessor

  veterinärassessor

  lektor

Titlar grupp 14

  intendent

  kamrer

  postmästare

  prost

  fältkamrer

Titlar grupp 15

  flygkapten

Titlar grupp 16

  director cantus

  director musices

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.