30/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 januari 2012

Statsrådets förordning om grunderna för gratis tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013—2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §
Syfte och förhållande till kommissionens beslut om gratis tilldelning

I denna förordning finns bestämmelser om det nationella genomförandet för handelsperioden 2013—2020 av kommissionens beslut 2011/278/EG om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, nedan beslutet om gratis tilldelning.

Utöver bestämmelserna i denna förordning tillämpas på gratis tilldelning av utsläppsrätter beslutet om gratis tilldelning.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på gratis tilldelning av utsläppsrätter för anläggningar som senast den 30 juni 2011 har beviljats tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 8 § i lagen om utsläppshandel (311/2011) eller tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser enligt 13 § i den lagen.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

 1) utsläppshandelsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG,

 2) befintlig anläggning alla de anläggningar där det bedrivs en eller flera av de verksamheter som avses i bilaga I till utsläppshandelsdirektivet och som senast den 30 juni 2011 fått tillstånd eller tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser,

 3) delanläggning med produktriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dem, vilka hänför sig till produktionen av en produkt vars riktmärke anges i bilaga I till beslutet om gratis tilldelning,

 4) delanläggning med värmeriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dessa varor utan att höra till en delanläggning med produktriktmärke så att varorna och utsläppen hänför sig till produktion av mätbar värme eller införsel av sådan från en anläggning eller delanläggning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel och värmen förbrukas inne i anläggningen eller förs ut till en anläggning eller delanläggning som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel på det sätt som avses i artikel 3 c i kommissionens beslut om gratis tilldelning,

 5) delanläggning med bränsleriktmärke insatsvaror, utgående varor och utsläpp som hänför sig till dessa varor men inte hör till en delanläggning med produktriktmärke och varorna och utsläppen hänför sig till produktion av icke mätbar värme genom förbränning av bränsle när värmen förbrukas på det sätt som avses i artikel 3 d i kommissionens beslut om gratis tilldelning,

 6) delanläggning med processutsläpp sådana utsläpp av perfluorkarboner och dikväveoxid, utanför systemgränserna för ett riktmärke, eller koldioxidutsläpp utanför systemgränserna för ett sådant produktriktmärke som nämns i bilaga I till kommissionens beslut om gratis tilldelning som inträffar på grund av någon av de verksamheter som avses i artikel 3 h i kommissionens beslut om gratis tilldelning,

 7) koldioxidläckagesektor en sektor eller delsektor som nämns i kommissionens beslut 2010/2/EU om fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, nedan koldioxidbeslutet, eller i andra förteckningar som uppgjorts i enlighet med artikel 10a.13 i utsläppshandelsdirektivet,

 8) betydande kapacitetsändring en betydande kapacitetsökning enligt artikel 3 i i beslutet om gratis tilldelning eller en betydande kapacitetsminskning enligt artikel 3 j i beslutet om gratis tilldelning.

4 §
Uppdelning av anläggningar

För tilldelningen av gratis utsläppsrätter delas varje anläggning eller den del av anläggningens produktion som med stöd av artikel 10 a i utsläppshandelsdirektivet kan erhålla gratis tilldelning av utsläppsrätter upp i en eller flera delar i enlighet med artikel 6 i beslutet om gratis tilldelning enligt följande:

1) delanläggning med produktriktmärke,

2) delanläggning med värmeriktmärke,

3) delanläggning med bränsleriktmärke,

4) delanläggning med processutsläpp.

För delanläggningar med värmeriktmärke, bränsleriktmärke eller processutsläpp ska det bestämmas huruvida processen i fråga tjänar en koldioxidläckagesektor.

Delanläggningarna ska i så stor omfattning som möjligt motsvara fysiska delar av anläggningen. Summan av insatsvaror, utgående varor och utsläpp från var och en av delanläggningarna får inte överskrida hela anläggningens insatsvaror, utgående varor och totala utsläpp. Det antal utsläppsrätter per år som gratis tilldelas hela anläggningen bestäms så att antalet utsläppsrätter för anläggningens delar räknas samman.

5 §
Installerad ursprunglig kapacitet och betydande kapacitetsändringar

För varje delanläggning med produktriktmärke ska delanläggningens installerade ursprungliga kapacitet anges enligt följande:

1) installerad ursprunglig kapacitet är i första hand genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under perioden mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2008  utifrån antagandet att delanläggningen har drivits med denna effekt 720 timmar per månad, 12 månader per år, eller

2) om det inte är möjligt att bestämma den installerade ursprungliga kapaciteten enligt 1 punkten, ska delanläggningens kapacitet verifieras genom ett experiment under tillsyn av en behörig myndighet och en kontrollör för att säkerställa att de parametrar som används är typiska för den berörda sektorn och att resultaten av verifiering genom experiment är representativa.

Om kapaciteten för vilken som helst av de befintliga anläggningarna eller för delar av anläggningens produktion har ökat eller minskat på ett betydande sätt under perioden mellan den 1 januari 2005 och den 30 juni 2011, ska utöver anläggningens eller delanläggningens installerade ursprungliga kapacitet som bestämts enligt 1 mom. dessutom den ökade eller den minskade kapaciteten samt den installerade kapaciteten för delanläggningen i fråga bestämmas efter den betydande kapacitetsändringen. Ändringen ska bestämmas på grundval av genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter att den förändrade driften inleddes.

6 §
Historisk produktionsnivå

För beräkning av antalet utsläppsrätter ska det för varje befintlig anläggning bestämmas en historisk produktionsnivå för referensperioden mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2008 eller för referensperioden mellan den 1 januari 2009 och den 31 december 2010, om produktionsnivån är högre under den perioden.

Med den produktrelaterade historiska produktionsnivån avses medianen för den årliga historiska produktionen av produkten i den berörda anläggningen under referensperioden enligt 1 mom. för varje sådan produkt vars produktriktmärke anges i bilaga I till beslutet om gratis tilldelning.

Med den värmerelaterade historiska produktionsnivån avses medianen för den årliga historiska införseln från en anläggning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel eller anläggningens produktion eller vardera under referensperioden enligt 1 mom., av mätbar värme som förbrukats inne i anläggningen vid tillverkning av produkter, för produktion av mekanisk energi, för uppvärmning eller kylning eller för utförsel till anläggningar eller andra enheter som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel. Produktionsnivån ska uttryckas i terajoule per år. Vid bestämmandet av den historiska produktionsnivån beaktas inte produktion av mekanisk energi för elproduktion, förbrukning för elproduktion eller utförsel för elproduktion.

Med den bränslerelaterade historiska produktionsnivån avses medianen för den årliga historiska förbrukningen av bränslen som används vid produktionen under referensperioden enligt 1 mom. av icke mätbar värme som förbrukats vid tillverkning av produkter, för produktion av mekanisk energi, för uppvärmning, kylning eller säkerhetsfackling. Produktionsnivån ska uttryckas i terajoule per år. Vid bestämmandet av den historiska produktionsnivån beaktas inte produktion av mekanisk energi för elproduktion eller förbrukning för elproduktion.

För processutsläpp som uppstått i samband med tillverkning av produkter i den berörda anläggningen under referensperioden enligt 1 mom., avses med den processrelaterade historiska produktionsnivån medianen för de årliga historiska processutsläppen av processgaser, uttryckt som antalet ton koldioxidekvivalenter.

 När de medianvärden som avses i 1—5 mom. bestäms ska  endast de kalenderår beaktas  när anläggningen har varit i drift under minst en dag. Om anläggningen har varit i drift mindre än två kalenderår under den referensperiod som avses i 1 mom., ska den historiska produktionsnivån beräknas i enlighet med artikel 9.6 andra stycket i beslutet om gratis tilldelning.

På bestämmande av en anläggnings historiska produktionsnivå tillämpas dessutom bestämmelserna i artiklarna 9.7—9.9 i beslutet om gratis tilldelning.

7 §
Regler för tilldelning av gratis utsläppsrätter

Det antal utsläppsrätter som från och med år 2013 tilldelas varje befintlig anläggning beräknas på basis av uppgifterna enligt 5 och 6 §.

För varje delanläggning med produktriktmärke bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den historiska produktionsnivå som bestämts enligt 6 § multipliceras med produktriktmärket enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning.

För varje delanläggning med värmeriktmärke bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den värmerelaterade historiska produktionsnivån multipliceras med riktmärket för mätbar värme enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning.

För varje delanläggning med bränsleriktmärke bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den bränslerelaterade historiska produktionsnivån multipliceras med riktmärket för förbrukat bränsle enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning.

För varje delanläggning med processutsläpp bestäms det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis för ett givet år så att den processrelaterade historiska produktionsnivån multipliceras med talet 0,9700.

Vid beräkningen av det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis ska dessutom tillämpas bestämmelserna i 8—14 § och i kommissionens beslut om gratis tilldelning.

8 §
Tilldelningsreglernas prioritetsordning

För en delanläggning som omfattas av ett produktriktmärke enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning beräknas antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis utifrån produktriktmärket i fråga.

För en delanläggning som inte omfattas av ett produktriktmärke enligt 1 mom. beräknas antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i första hand utifrån ett värmeriktmärke enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning.

För en delanläggning som inte omfattas av ett produktriktmärke enligt 1 mom. eller ett värmeriktmärke enligt 2 mom. beräknas antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i första hand utifrån ett bränsleriktmärke enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning.

Tilldelningsregeln för en anläggning med processutsläpp tillämpas endast på en delanläggning som inte omfattas av något av de riktmärken som avses i 1—3 mom.

Vid beräkning av antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas en anläggning får utsläppen inte räknas dubbelt och antalet utsläppsrätter får inte vara negativt.

9 §
Riktmärken

Produktriktmärkena anges i bilaga I och de specifika produktriktmärkena i bilaga II till beslutet om gratis tilldelning.

 Värmeriktmärket är 62,3 utsläppsrätter per terajoule och bränsleriktmärket 56,1 utsläppsrätter per terajoule.

10 §
Värme som levereras till privathushåll

I den omfattning som mätbar värme levereras till privathushåll och det preliminära antalet utsläppsrätter per år som bestämts enligt 7 § 3 mom. för år 2013 är lägre än medianen för de historiska utsläppen per år i samband med produktion av mätbar värme som från delanläggningen levererats till privathushåll under perioden mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2008, ska det preliminära antalet utsläppsrätter per år jämkas med skillnaden. Det preliminära antalet utsläppsrätter per år som för ett visst år bestämts enligt 7 § 3 mom. under åren 2014—2020  ska jämkas till den del antalet är lägre än den i artikel 10.3 i beslutet om gratis tilldelning angivna procentandelen av medianen för de årliga historiska utsläppen under den ovan nämnda referensperioden.  

11 §
Värmeflöden mellan anläggningar

Om en delanläggning med produktriktmärke använder mätbar värme som förts in från en anläggning som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel, ska det enligt 7 § bestämda antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas delanläggningen jämkas så att antalet minskas med den historiska införseln av värme multiplicerad med värmeriktmärket enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning.

12 §
Utbytbarhet mellan bränsle och el

För varje delanläggning vid vilken utbytbarheten mellan bränsle och el beaktas, ska det enligt 7 § beräknade preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis jämkas så att det multipliceras med den kvot som beräknas enligt artikel 14 i beslutet om gratis tilldelning.

13 §
 Övriga regler för beräkning av det preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i fråga om ångkrackning tillämpas utöver bestämmelserna i 7—12 § dessutom artikel 11 i beslutet om gratis tilldelning.

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis i fråga om vinylkloridmonomerer tillämpas utöver bestämmelserna i 7—12 § dessutom artikel 12 i beslutet om gratis tilldelning.

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas delanläggningar som mottagit mätbar värme från delanläggningar för tillverkning av produkter som omfattas av riktmärkena för salpetersyra enligt bilaga I till beslutet om gratis tilldelning tillämpas utöver bestämmelserna i 7—12 § dessutom artikel 10.6 i beslutet om gratis tilldelning. 

Vid bestämmande av det preliminära antalet utsläppsrätter som gratis tilldelas delanläggningar som producerar massa tillämpas utöver bestämmelserna i 7—12 § dessutom artikel 10.7 i beslutet om gratis tilldelning.

14 §
Koldioxidläckagefaktor

Koldioxidläckagesektorerna anges i koldioxidbeslutet. Kommissionen kan vid behov i enlighet med artiklarna 10a.13—10a.18 i utsläppshandelsdirektivet revidera den förteckning över koldioxidläckagesektorer som ingår i beslutet. För beräkning av det slutliga antalet utsläppsrätter per anläggning som tilldelas gratis ska det bestämmas huruvida processen vid en delanläggning tjänar en koldioxidläckagesektor med beaktande av bestämmelserna i artikel 6.1 fjärde stycket samt artiklarna 10.4 och 10.5 i beslutet om gratis tilldelning. 

Om processerna vid en delanläggning inte tjänar en koldioxidläckagesektor på det sätt som avses i 1 mom., ska det enligt 7—13 § beräknade preliminära antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis korrigeras årligen i enlighet med artikel 10 i beslutet om gratis tilldelning  med  tillämpning av  faktorerna enligt  bilaga VI till det beslutet.

15 §
Det slutliga antalet utsläppsrätter per anläggning

Kommissionen fastställer vid behov årligen en sektorsövergripande korrektionsfaktor i enlighet med artikel 10a.5 i utsläppshandelsdirektivet. Det slutliga antalet utsläppsrätter per år och anläggning som tilldelas gratis bestäms så att den ovan nämnda korrektionsfaktorn tillämpas på de enligt 7— 14 § beräknade preliminära antalen utsläppsrätter per år, med undantag för anläggningar enligt 2 mom.

För beräknande av det slutliga antalet utsläppsrätter per år som ska tilldelas ska i fråga om de anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 10a.3 i utsläppshandelsdirektivet och som kan tilldelas utsläppsrätter gratis, på det enligt 7—14 § beräknade preliminära antalet utsläppsrätter tillämpas den lineära faktor 1,74 som anges i artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet i stället för den korrektionsfaktor som avses i 1 mom.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2009/29/EG; nr L 140, 5.6.2009, s. 63
Kommissionens beslut: 2011/278/EU; N:o L 130, 17.5.2011; s. 1.

Helsingfors den 19 januari 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd
Päivi Janka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.