19/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 8 kap. 8 § 3 mom. samt 15 kap. 4 och 17 §, av dem 15 kap. 4 § sådan den lyder i lag 1342/2006, samt

fogas till 8 kap. en ny 5 a § som följer:

8 kap.

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

5 a §
Utlåtande om återstående arbetsförmåga

Företagshälsovården ska bedöma en arbetstagares återstående arbetsförmåga, och arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården utreda arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet. Senast när sjukdagpenning har betalats ut för de 90 vardagar som räknas in i maximitiden ska arbetstagaren lämna Folkpensionsanstalten ett i 12 § 1 mom. 5 a-punkten i lagen om företagshälsovård (1383/2001) avsett utlåtande från företagshälsovården om sin återstående arbetsförmåga och sina möjligheter att fortsätta i arbetet.

Om ett utlåtande inte har lämnats till Folkpensionsanstalten inom den tid som föreskrivs i 1 mom., avbryts utbetalningen av arbetstagarens sjukdagpenning. Utbetalningen av sjukdagpenningen ska dock inte avbrytas, om det inte beror på arbetstagaren att utlåtandet inte har lämnats in eller om det av någon annan orsak vore uppenbart oskäligt att avbryta utbetalningen.

Folkpensionsanstalten ska vid behov säkerställa att arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet har utretts senast då sjukdagpenning har utbetalats för de 90 vardagar som räknas in i maximitiden.

8 §
Maximitid för sjukdagpenning

När maximitiden räknas ut ska också sådana dagar beaktas för vilka sjukdagpenning inte har betalats på grund av de begränsningar som föreskrivs i 5 § eller på grund av avbrott i utbetalningen enligt 5 a § eller på grund av att

1) den försäkrades arbetsinkomster understiger det minimibelopp som anges i 11 kap. 1 §,

2) den försäkrade inte har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 3 §,

3) den försäkrade till följd av arbetsoförmågan med stöd av någon annan lag har rätt till sådan ersättning för inkomstbortfall som överstiger sjukdagpenningen,

4) den försäkrade har fått föräldradagpenning för samma tid, eller

5) ansökan om sjukdagpenning har försenats.

15 kap.

Verkställighet

4 §
Tidsfrister för ansökan om dagpenningsförmåner

Dagpenningsförmåner ska sökas som följer:

1) sjukdagpenning inom två månader från arbetsoförmågans början och partiell sjukdagpenning inom två månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,

2) specialvårdspenning och särskild moderskapspenning inom fyra månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,

3) moderskapspenning senast två månader före den beräknade tidpunkten för nedkomsten,

4) föräldrapenning och partiell föräldrapenning en månad före den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen, om inte något annat följer av 6 punkten,

5) faderskapspenning senast två månader från det att föräldradagpenningsperioden löpt ut, om inte något annat följer av 6 punkten,

6) föräldradagpenning för pappamånaden två månader före den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen, samt

7) föräldrapenning för vård av adoptivbarn inom två månader från det att barnet togs i vård.

Om arbetsoförmågan fortgår efter utgången av den period för vilken sjukdagpenning beviljades, ska den försäkrade för att fortfarande få sjukdagpenning lämna Folkpensionsanstalten ett intyg över fortsatt arbetsoförmåga inom två månader efter det att betalningen av sjukdagpenningen upphört.

Om behovet av att delta i barnets vård fortgår efter utgången av den period för vilken specialvårdspenning beviljades, ska den försäkrade för att fortfarande få specialvårdspenning lämna Folkpensionsanstalten ett intyg över det fortsatta behovet av att delta i barnets vård inom fyra månader efter det att betalningen av specialvårdspenningen upphört.

17 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de utredningar som ska läggas fram vid ansökan om ersättningar och förmåner och som behövs för utbetalning av dessa.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

Denna lag tillämpas om arbetsoförmågan börjar den 1 juni 2012 eller därefter. Om det före denna lags ikraftträdande för den försäkrades del dock har samlats sådana sjukdagpenningsdagar som avses i 8 kap. 8 § och som räknas in i maximitiden, tillämpas på sådan arbetsoförmåga som börjar på nytt och som utökar samma maximitid de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om arbetsoförmåga eller rätt till dagpenningsförmån börjar efter denna lags ikraftträdande tillämpas dock 15 kap. 4 § i denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 75/2011
ShUB 16/2011
RSv 76/2011

Helsingfors den 20 januari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.