11/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2012

Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) 2 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 2 § 3 mom. i lag 74/2001 och 4 mom. i lag 1198/2005, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §
Tillämpliga bestämmelser om anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Under de förutsättningar som anges i 2 mom. tillämpas i fråga om en i 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten avsedd utstationerad arbetstagares arbetsavtal dessutom bestämmelserna om semester, arbetstid och skydd i arbetet i ett sådant allmänt bindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen.

Till en i 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten avsedd utstationerad arbetstagare ska betalas minimilön. Som minimilön betraktas ett vederlag som bestäms utifrån ett sådant kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. Blir detta kollektivavtal inte tillämpligt i anställningsförhållandet, ska till arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön, om det vederlag arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om för utfört arbete i väsentlig grad underskrider en sådan lön.


2 a §
Bestämmelser om uthyrda arbetstagare

Minimilönen för en i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedd utstationerad arbetstagare bestäms enligt 2 kap. 9 § i arbetsavtalslagen. Finns det inte något sådant kollektivavtal som avses i den paragrafen och inte heller något annat avtal eller någon annan praxis, ska till den utstationerade arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön, om det vederlag arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om för utfört arbete i väsentlig grad underskrider en sådan lön.

Under de förutsättningar som anges i 2 § 2 mom. tillämpas i fråga om semester, arbetstid och skydd i arbetet i en i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedd utstationerad arbetstagares anställningsförhållande bestämmelserna i ett sådant kollektivavtal som avses i 2 kap. 9 § i arbetsavtalslagen eller något annat avtal eller någon annan praxis enligt den paragrafen.

Om arbetstagaren har ställts till ett annat företags förfogande på det sätt som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten, ska användarföretaget lämna den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 104/2011
AjUB 4/2011
RSv 110/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG (32008L0104); EUT nr L 327, 5.12.2008, s. 9
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG (31996L00719; EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 1

  Helsingfors den 13 januari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.