7/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 12 januari 2012

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 och 2 mom. samt 10 a § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010 och 10 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Till jordbruks- och trädgårdsproducenterna betalas i Fastlandsfinland år 2012 som tilläggsdel enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, en nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget, nedan LFA-stödets tilläggsdel, så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödkoefficient den andel av det belopp för LFA-stödets tilläggsdel som berättigar till stöd och som är föremål för stödansökan och för vilken stöd betalas,

2) förbindelse för kompensationsbidrag en sådan femårig förbindelse som gäller det kompensationsbidrag som avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007),

3) stödberättigande åkerareal den åkerareal som under stödåret har godkänts som stödberättigande åkerareal enligt förbindelsen för kompensationsbidrag,

4) åkerareal som berättigar till stöd den åkerareal på grundval av vilken kompensationsbidrag beviljats under stödåret,

5) nationellt stöd för husdjursskötsel för år 2008 stöd för husdjursskötsel som avses i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008 (63/2008) och statsrådets förordning om nordligt stöd 2008 (64/2008),

6) generationsväxling överföring av besittningen av en gård till en arvinge som avses i 2 kap. 1—3 § i ärvdabalken (40/1965) och som fortsätter produktionen.

3 §
Grunderna för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel

LFA-stödets tilläggsdel betalas i enlighet med stödregionindelningen i bilaga 1.

LFA-stödets tilläggsdel kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten multiplicerade andelen av det belopp av LFA-stödets tilläggsdel som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 1,00.

Om det sammanlagda beloppet av LFA-stödets tilläggsdel som beviljas på basis av de godtagbara ansökningarna och det kompensationsbidrag som betalas på basis av de förbindelser som avses i 2 § 2 punkten i Fastlandsfinland i genomsnitt överstiger 250 euro per hektar, ändras stödkoefficienten.

LFA-stödets tilläggsdel kan när övriga villkor är uppfyllda betalas högst för samma areal som kompensationsbidraget, och för motsvarande åtagandeperiod.

4 §
Fastställandet och ansökan om utbetalning av LFA- stödets tilläggsdel

En förutsättning för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel i Fastlandsfinland är att den odlare som ansöker om tilläggsdel har ingått en förbindelse för kompensationsbidrag och en i 6 § föreskriven förbindelse för tilläggsdel till kompensationsbidraget, nedan förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, år 2008, 2009 eller 2011 eller kommer att ingå sådana år 2012. Vidare förutsätts att odlaren vid användningen av den areal som förbindelsen gäller iakttar förbindelsevillkoren i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013, sådana de lyder i förbindelsen.

En förutsättning för betalningen av LFA-stödets tilläggsdel är att odlaren ansöker om utbetalning. Ansökan om utbetalning av tilläggsdel för år 2012 ska göras på en av Landsbygdsverket godkänd stödansökningsblankett för år 2012.

5 §
Beloppet för LFA-stödets tilläggsdel

Den tilläggsdel som avses i denna förordning beviljas per stödregion och enligt gårdens driftsinriktning till högst följande eurobelopp per hektar:

Stödregion Stödregion
A,B och C1 C2—C4
Basbelopp 20 25
Tilläggsbelopp för husdjurs lägenhet 80 80

Basbeloppet beviljas för den åkerareal som berättigar till stöd.

Tilläggsbeloppet beviljas för den åkerareal som berättigar till stöd för husdjurslägenhet.

6 §
Förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel

Förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel ska ingås samtidigt som och för samma tidsperiod som förbindelsen för kompensationsbidraget. När en odlare ingår förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel förbinder han eller hon sig vid att förbindelsens längd, stödbeloppet och villkoren kan ändras om detta krävs i och med ändringar i Europeiska unionens lagstiftning eller i och med ett beslut om LFA-stödets tilläggsdel som fattas i Europeiska kommissionen. Om en sådan anpassning inte är godtagbar för odlaren, kan han eller hon utan att stödet återkrävs frånträda förbindelsen.

För att få tilläggsdelen ska odlaren i samband med en ny förbindelse för kompensationsbidrag ge in en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel på av Landsbygdsverket godkänd blankett.

I förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel ska odlaren förbinda sig att hålla förbindelsen för kompensationsbidraget i kraft till slutet av åtagandeperioden.

7 §
Husdjurslägenhet

Då odlaren ingår en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel anmäler han eller hon gården som en husdjurslägenhet eller en växtodlingslägenhet. Efter det första året för förbindelsen kan gården endast i de fall som avses i 10 § ändras till en husdjurslägenhet, med undantag för situationer där en husdjurslägenhet som ändrats till en växtodlingslägenhet återgår till att vara en husdjurslägenhet på det sätt som avses i 9 § 2 mom.

I denna förordning avses med husdjurslägenhet en gård

1) som har en djurtäthet på minst 0,4 djurenheter per hektar mark som kan berättiga till kompensationsbidrag, eller

2) som har minst tio djurenheter under hela åtagandeperioden och en djurtäthet på minst 0,2 djurenheter per hektar mark som kan berättiga till kompensationsbidrag.

Med växtodlingslägenhet avses i denna förordning en gård som inte uppfyller det som anges i 2 mom.

Vid fastställande av en gårds driftsinriktning enligt 1 mom. bestäms antalet djurenheter enligt antalet djurenheter under det år som föregår det första året för förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel, förutsatt att husdjursproduktionen fortsätter under det första året för förbindelsen.

Djurantalet för nötkreatur fastställs utgående från årsgenomsnittet för det år som föregår stödåret av antalet djur i nötkreatursregistret som är minst sex månader gamla. Djurantalet för i bilaga 2 avsedda övriga svin fastställs utgående från årsgenomsnittet av antalet djur enligt svinregistret den första dagen varje månad under kalenderåret 2011, omräknat till djurenheter enligt djurenhetskoefficienterna i bilaga 2. I fråga om förbindelser som ingåtts före år 2009 kan på odlarens begäran antalet djurenheter för övriga svin i stället fastställas utgående från antalet djurenheter enligt det antal slaktsvin som slaktats och unga suggor och galtar som sålts som avelsdjur år 2011. Antalet djurenheter för suggor och galtar, slaktade slaktsvin samt unga suggor och galtar som sålts som avelsdjur fastställs utgående från antalet djurenheter enligt antalet djur år 2011, så som om detta bestäms i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2011 (79/2011), och utgående från grunderna för det nationella stödet för husdjursskötsel år 2008. Antalet djurenheter för höns och köttfjäderfä fastställs likaså utgående från antalet djurenheter som uträknas enligt det sistnämnda förfarandet. Antalet djurenheter för hästar, hongetter och tackor fastställs utgående från antalet djurenheter som berättigar till nationellt stöd för husdjursskötsel år 2011 och för vilket stöd har sökts. På odlarens begäran kan antalet djurenheter för alla djurarter fastställas utgående från det antal djur som konstaterats vid kontroll. Vid omräkning till djurenheter används de djurenhetskoefficienter som anges i bilaga 2. Vid beräkning av antalet djurenheter beaktas endast de djur som har skötts enligt det gängse produktionssättet.

Om antalet djurenheter vid inlämnandet av den tilläggsdelsförbindelse som avses i 6 § på grund av en investering i husdjursskötseln som pågått 2011 eller av orsaker som är oberoende av odlaren under 2011 var minst en tredjedel mindre än det sedvanliga antalet djur på gården, kan antalet djur på anhållan av odlaren och enligt odlarens val bestämmas utgående från djurantalet år 2008, 2009 eller 2010.

Om det inte idkas husdjursskötsel på gården den 30 april 2012, med undantag av ett sådant kortvarigt avbrott i produktionen som avses i 9 § 6 mom., beviljas LFA-stödets tilläggsdels tilläggsbelopp för husdjurslägenhet inte för år 2012.

8 §
Företag i sammanslutningsform

Vid fastställandet av en gårds driftsinriktning enligt 7 § 2 mom. eller vid bedömningen av huruvida en gård ska kvarstå som husdjurslägenhet under åtagandeperioden kan på odlarens begäran det antal djur som ägs av ett sådant företag i sammanslutningsform som inte har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel för husdjurslägenhet räknas med i antalet djur på en gård som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, förutsatt att det bestämmande inflytandet inom företaget i sammanslutningsform innehas av medlemmar i ett familjeföretag på så sätt att

1) det bestämmande inflytandet i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet tillkommer en eller flera sådana bolagsmän som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd gård och som uppfyller de övriga villkoren för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel, eller

2) det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag tillkommer en eller flera sådana aktieägare som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd gård och som uppfyller de övriga villkoren för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel.

Med bestämmande inflytande i ett aktiebolag avses i denna förordning ett aktieinnehav som innebär att odlaren tillsammans med medlemmarna i hans eller hennes familjeföretag direkt innehar mer än hälften av de sammanlagda röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Det bestämmande inflytandet i ett företag i sammanslutningsform ska innehas av odlaren eller medlemmar i hans eller hennes familjeföretag senast den 29 april 2011.

Ändras det bestämmande inflytandet så att inflytandet inte längre är sådant som avses i 1 mom., ska en anmälan om detta lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på det sätt som bestäms i 16 a § i stödlagen. De djurenheter som tillkommit efter en ändring i det bestämmande inflytandet tas inte med i beräkningen av antalet djur på den gård som ingått förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel.

Djur som ägs av ett företag i sammanslutningsform kan räknas till godo för endast en sådan gård som ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel och som helt och hållet innehas av medlemmar i ett familjeföretag under hela den period som förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel gäller.

9 §
Ändring av driftsinriktning

Gårdens driftsinriktning kontrolleras årligen under åtagandeperioden. Bedömningen av gårdens driftsinriktning 2012 grundar sig på antalet djurenheter i enlighet med 7 § 5 mom. och den stödberättigande åkerareal som under året för stödet ligger till grund för kompensationsbidraget.

För att en gård ska beviljas tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet ska gården uppfylla kraven i 7 § 2 mom. och bedriva husdjursskötsel fram till den 30 april 2012, den nämnda dagen inräknad. En gård som har godkänts som husdjurslägenhet och som börjat betraktas som växtodlingslägenhet kan under åtagandeperioden en gång på nytt godkännas som husdjurslägenhet, om gården uppfyller villkoren i 7 § 2 mom.

Om gården uppfyller kraven i 7 § 2 mom., men har upphört att bedriva husdjursskötsel före den 1 maj 2012, betalas LFA-stödets tilläggsdel enligt stödnivån för en växtodlingslägenhet.

Om en husdjurslägenhet upphör med husdjursskötseln mellan den 1 maj och den 31 december 2012 de nämnda dagarna medräknade, ändras gården från den 1 januari nästa stödår till en växtodlingslägenhet. Tilläggsdelen beviljas då enligt stödnivån för en växtodlingslägenhet.

När en gård som varit husdjurslägenhet ska börja betraktas som växtodlingslägenhet därför att den inte längre uppfyller de villkor som anges i 7 § 2 mom. ska detta utan dröjsmål och senast inom tio arbetsdagar från förändringen skriftligen anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Ett kortvarigt avbrott i produktionen som föranleds av vissa produktionsmetoder, av en grundläggande renovering eller utbyggnad av husdjursbyggnader, ändring av driftsinriktning eller av ett oöverstigligt hinder betraktas inte som en ändring av driftsinriktning.

En förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel kan överföras i enlighet med 9 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) och 11 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013. I samband med överföring av en förbindelse för tilläggsdel kan gården börja betraktas som husdjurslägenhet, om den uppfyller villkoren i 7 § 2 mom. Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan beviljas tidigast under det stödår som följer på överföringen av förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel.

10 §
Generationsväxling eller anskaffning av hela lägenheten

Om en generationsväxling sker det år en förbindelse ingås, eller därefter, kan den odlare som fortsätter verksamheten på gården ändra gården till en husdjurslägenhet om gården uppfyller villkoren i 7 § 2 mom. Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan tidigast beviljas för det stödår som följer efter året för generationsväxlingen. När antalet djurenheter fastställs beaktas endast de djur som odlaren har förfogat över från och med dagen för generationsväxlingen enligt beräkningskriterierna för det nationella stödet för husdjursskötseln.

Om det sker en generationsväxling på en husdjurslägenhet eller om besittningen av hela gården överförs, fortsätter man betrakta gården som husdjurslägenhet enligt 7 § så länge den uppfyller villkoren i 7 § 2 mom.

Om en odlare som tidigare har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel övertar en gård genom generationsväxling eller så att besittningen av hela gården överförs, och gården uppfyller villkoren enligt 7 § 2 mom. och gårdens tidigare innehavare ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, kan den helhet som gårdarna bildar betraktas som en husdjurslägenhet om villkoren enligt 7 § 2 mom. uppfylls i fråga om gårdarnas sammanlagda areal och antalet djurenheter.

Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan beviljas under stödåret i de fall som avses i 3 mom. om generationsväxlingen eller överföringen av besittningen av hela gården sker senast den 30 april 2012. Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan beviljas tidigast under följande stödår, om generationsväxlingen eller överföringen av besittningen av hela gården sker mellan den 1 maj och den 31 december 2012, de nämnda dagarna medräknade.

11 §
Verkningarna av att en förbindelse för kompensationsbidrag frånträds eller förfaller

Om odlaren frånträder förbindelsen för kompensationsbidrag på grund av ett oöverstigligt hinder, återkrävs inte LFA-stödets tilläggsdel. Som oöverstigligt hinder betraktas de omständigheter som avses i 9 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd och i 72 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013.

Om odlaren före åtagandeperiodens utgång frånträder den förbindelse för kompensationsbidrag som ligger till grund för betalningen av tilläggsdel, återkrävs den tilläggsdel till LFA-stödet som utbetalats. Om odlarens förbindelse för kompensationsbidrag emellertid har varit i kraft tre år och odlaren slutar bedriva jordbruk genom försäljning av hela lägenheten eller på något annat sätt, återkrävs inte tilläggsdelen. Som frånträdelse av förbindelsen för kompensationsbidrag betraktas också en situation där en odlare som ingått en förbindelse inte ansöker om årlig utbetalning trots att han eller hon inte kan åberopa någon sådan grund som avses i 1 mom. Odlaren ska höras innan beslut om eventuellt återkrav av LFA-stödets tilläggsdel fattas.

Om en förbindelse för kompensationsbidrag förfaller på det sätt som avses i 9 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd återkrävs inte den utbetalda tilläggsdelen till LFA-stödet.

12 §
Anmälan om ändringar och förvaring av dokument

Odlaren ska på det sätt som anges i 16 a § i stödlagen göra en anmälan om de i 11 § nämnda omständigheterna. I det beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar om befrielse av odlaren från iakttagandet av förbindelsen ska det konstateras att utbetalningen av LFA-stödets tilläggsdel upphör. I beslutet ska även eventuellt återkrav fastställas.

Upptagande av nya områden i förbindelsen för kompensationsbidrag, överföringar av förbindelser för kompensationsbidrag eller andra motsvarande ändringar i arealer inom förbindelsen för kompensationsbidrag berättigar till LFA-stödets tilläggsdel till den del ändringarna berättigar till kompensationsbidrag.

Om en ändring leder till att en förbindelse för kompensationsbidrag frånträds eller förfaller, tillämpas bestämmelserna i 11 §.

Dokument, anteckningar och intyg som hänför sig till villkoren för LFA-stödets tilläggsdel ska förvaras på gården under hela åtagandeperioden samt tre år därefter.

13 §
Beaktande av beslut från Europeiska kommissionen

LFA-stödets tilläggsdel beviljas så som bestäms i denna förordning om inte något annat föranleds av Europeiska kommissionens beslut om stödet.

Betalning av stöd som anges i denna förordning förutsätter att Europeiska kommissionen inte bestrider det beslut om statsunderstöd som gäller dem.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 12 januari 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga 1

STÖDREGIONINDELNING

Region A

Askola, Aura, Borgnäs, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Koski, Kouvola1), Kyrkslätt, Lappträsk, Loimaa, Lojo2), Lovisa, Lundo, Marttila, Masku4), i Mynämäki kommun före detta Mietoinen kommun, Mörskom, Nurmijärvi, Oripää, Pargas3), Pemar, Pukkila, Pöytyä5), Reso, Rusko6), Salo7), Sibbo, Sjundeå, Somero, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis samt, frånsett skärgårdsdelarna, Borgå, Ingå, Kimitoön, i Lovisa stad före detta Pernå kommun, Nådendal8), Sagu, S:t Karins och Åbo.

Region B frånsett landskapet Åland

Akaa, Asikkala, Birkala, Björneborg, Eura, Euraåminne, Forssa, Fredrikshamn, Gustavs, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Iitti, Ikalis, Imatra, Janakkala, Jockis, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä frånsett de delar som hör till område C1, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kiikoinen, Kjulo, Kotka, Kuhmoinen, Kumo, Kärkölä, Lahtis, Laitila, Lavia, Lemi, Lempäälä, Loppi, Luumäki, Luvia, Miehikkälä, Mynämäki9), Mäntsälä, Mäntyharju, Nakkila, Nastola, Nokia, Nousis, Nummi-Pusula, Nystad, Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Punkalaidun, Pyttis10), Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Raseborg11), Raumo, Riihimäki, Sastamala, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastehus, Tavastkyro, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Valkeakoski, Vehmaa, Vesilahti, Villmanstrand, Virolahti, Ylöjärvi12) och Ypäjä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Ingå, Kimitoön, i Lovisa stad före detta Pernå kommun, Masku, Nådendal, Pargas, Sagu, Salo, S:t Karins och Åbo.

Region C1

Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Joensuu med undantag av de områden som hör till region C2 och C2 norra, Jorois, Juva, Jyväskylä, i Jämsä kommun före detta Kuorevesi och Jämsänkoski kommuner, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava med undantag av de områden som hör till region C2, Kerimäki, Kesälahti, Kitee, Korsholm med undantag av de områden som hör till region C2 norra, Korsnäs, Kristinestad, Kuopio13), Kuortane, Kurikka, Laihela, Lappo, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Lillkyro, Malax, Maaninka, Muurame, Mänttä-Vilppula, Nykarleby, Nyslott, Närpes, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonranta, Seinäjoki med undantag av de områden som hör till region C2, Siilinjärvi, S:t Michel, Storkyro, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki, Taipalsaari, Tuusniemi, Vasa, Varkaus, Vörå med undantag av de områden som hör till region C2 norra, och Östermark.

Region C2

Alajärvi, Alavieska, Alavus, Brahestad, Bötom, Etseri, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Hirvensalmi, Honkajoki, Idensalmi, Jakobstad, i Joensuu stad före detta Pyhäselkä kommun, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karleby, Karstula, Karvia, i Kauhava stad före detta Kortesjärvi kommun, Kaustby, Keitele, Kempele, Keuru, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Konnevesi, Kontiolahti, Kronoby, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Larsmo, Lestijärvi, Limingo, Luhanka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Multia, Nilsiä, Nivala, Oulainen, Oulunsalo med undantag av de områden som hör till region C3, Parkano, Pedersöre kommun, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pihtipudas, Polvijärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rautalampi, Reisjärvi, Saarijärvi, Sastmola, i Seinäjoki stad före detta Peräseinäjoki kommun, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Soini, Sonkajärvi, Storå, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Töysä, Uurainen, Vesanto, Vetil, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virdois, Ylivieska, i Ylöjärvi kommun före detta Kuru kommun, och Äänekoski.

Region C2 norra

Ilomants, i Joensuu stad före detta Kiihtelysvaara, Tuupovaara och Eno kommun, Juuka, Kajana, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, och Valtimo samt i Korsholms kommun Björköby och Replot och i Vörå kommun områdena utanför fastlandet frånsett tidigare Oravais kommun.

Region C3

P1

Haukipudas, Kiiminki, Uleåborg, Utajärvi och de delar av Oulunsalo kommun som ligger inom före detta Ylikiiminki kommuns gränser.

P2

Hyrynsalmi, Ii, Karlö, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Simo, Tervola, Torneå och Yli-Ii.

P3

Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski och Övertorneå.

P4

Kuusamo och Posio.

Region C4

P4

Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de områden som hör till P5.

P5

Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä kommun det område som har godkänts att höra till området P5 i jord- och skogsbruksministeriets beslut 3733/514/96 och i Sodankylä kommun det område som har godkänts att höra till området P5 i jord- och skogsbruksministeriets beslut 3039/514/95.

1) Frånsett före detta Anjalankoski, Jaala, Kuusankoski och Valkeala kommuner, som hör till region B.

2) Frånsett före detta Sammatti kommun, som hör till region B.

3) Frånsett före detta Houtskärs, Korpo, Nagu och Iniö kommuner, som hör till region B.

4) Frånsett före detta Villnäs kommun, som hör till region B.

5) Frånsett före detta Yläne kommun, som hör till region B.

6) Frånsett före detta Vahto kommun, som hör till region B.

7) Frånsett före detta Halikko, Kisko, Suomusjärvi och Finby kommuners område, som hör till region B.

8) Frånsett före detta Rimito, Merimasku och Velkua kommuner, som hör till region B, samt Nådendals stad, som hör till region B.

9) Frånsett före detta Mietoinen kommun, som hör till region A.

10) Frånsett före detta Strömfors kommun, som hör till region A.

11) Frånsett före detta Karis och Pojo kommuner, som hör till region A.

12) Frånsett före detta Kuru kommun, som hör till region C.

13) Frånsett före detta Karttula kommun, som hör till region C2.

Bilaga 2

DJURENHETSKOEFFICIENTER

Djurenhet = de de
Tjurar, stutar och kvigor (6 mån—24 mån) 0,6
Tjurar, stutar och kvigor (över 24 mån), dikor och mjölkkor 1,0
Tackor 0,15
Hongetter 0,48
Suggor, galtar 0,7
Övriga svin (3 mån—8 mån) 1) 0,23
Hönor (inklusive moderhönor) 0,013
Broilrar 0,0053
Moderdjur av broiler 0,025
Moderdjur av gås, anka och kalkon 0,026
Moderdjur av and och fasan, hägnade 0,013
Hästar
- avelsston (hästar och ponnyer) 1,0
- finska hästar, minst 1 år 0,85
- 1—3 åriga övriga hästar och ponnyer 0,6
Slaktade djur och avelsdjur: 2)
13 slaktade slaktsvin 1
13 unga suggor eller galtar som sålts
som avelsdjur 1
585 slaktade ankor 1
325 slaktade gäss 1
223 slaktade kalkoner 1
1375 slaktade fasaner 1
1375 slaktade änder 1

1) Den djurenhetskoefficient som används i förbindelser för LFA-stödets tilläggsdel, om antalet djurenheter för svin beräknas utgående från uppgifterna i svinregistret.

2) Dessa djurenhetskoefficienter används inte i fråga om svin, om antalet djurenheter för svin beräknas utgående från uppgifterna i svinregistret.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.