1/2012

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 60 c § 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen (393/2003), sådant det lyder i lag 363/2011:

1 §
Hörsel- och talskadades särskilda behov

En anslutning till ett allmänt kommunikationsnät enligt 60 c § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) som tillhandahålls hörsel- eller talskadade ska för videosamtals- och distanstolkningstjänster möjliggöra en internetförbindelse med en hastighet på minst 512 kilobit per sekund för inkommande och utgående trafik. Internetförbindelsens hastighet får tillfälligt sjunka, dock inte till mindre än 384 kilobit per sekund.

Anslutningen ska också kunna användas för att skicka och ta emot textmeddelanden som behövs för att anlita nödtjänster.

2 §
Synskadades särskilda behov

Synskadade ska ha tillgång till tjänster som behövs för att sköta en kundrelation som gäller en anslutning enligt 1 § 1 mom. Dessutom ska fakturor som gäller anslutningen och fakturaspecifikationer enligt 80 § i kommunikationsmarknadslagen sändas till användaren i ett format som är tillgängligt för en synskadad.

3 §
Påvisande av särskilt behov

Användaren ska på begäran av teleföretaget lägga fram utredning över sin skada och de särskilda behov som den medför.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 29 december 2011

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Byggnadsråd
Juha Parantainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.