Ursprungliga författningar: 2012

1092/2012
Finansministeriets förordning Om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1091/2012
Statsrådets förordning om ändring av 25 c § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
1090/2012
Skatteförvaltningens beslut om uträkning av samfundsränta
1089/2012
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1088/2012
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 21 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
1087/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om kraven på fordon som används vid förarexamen, märkning av övningsfordon samt villkoren för att delta i körprov på nytt
1086/2012
Kommunikationsministeriets förordning om praktik i uppgifter som trafiklärare och förarprövare
1085/2012
Lag om ändring av lagen om alkolåsövervakad körrätt
1084/2012
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
1083/2012
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
1082/2012
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1081/2012
Lag om ändring av körkortslagen
1080/2012
Lag om besvärsnämnden för studiestöd
1079/2012
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
1078/2012
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1077/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2013
1076/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2013
1075/2012
Statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram
1074/2012
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1073/2012
Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1072/2012
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
1071/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1070/2012
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1069/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster
1068/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1067/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgifter som tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1066/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer
1065/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
1064/2012
Statsrådets förordning om ändring av 32 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1063/2012
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
1062/2012
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 9 § i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1061/2012
Statsrådets förordning om Tullens organisation
1060/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1059/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1058/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1057/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp 2013 och 2014
1056/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1055/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande
1054/2012
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram
1053/2012
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning
1052/2012
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
1051/2012
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom barndagvården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.