Ursprungliga författningar: 2011

1150/2011
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1149/2011
Statsrådets förordning om temporär ändring av 2 kap. 3 och 3 a § i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
1148/2011
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård
1147/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1146/2011
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2011 av inkomster som erhållits av renskötsel
1145/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
1144/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna  
1143/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna
1142/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på Bottenhavet år 2011
1141/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
1140/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
1139/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i  statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
1138/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1137/2011
Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
1136/2011
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1135/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
1134/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
1133/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
1132/2011
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2012
1131/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
1130/2011
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1129/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2011
1128/2011
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial
1127/2011
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2011
1126/2011
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1125/2011
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
1124/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2011
1123/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vissa djur
1122/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen
1121/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktis-fördraget
1120/2011
Republikens presidents förordning om ändring av 46 § i republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
1119/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och det därtill hörande protokollet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden
1118/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden
1117/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Macao om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
1116/2011
Lag om ändring av 4 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
1115/2011
Lag om ändring av 59 a § i självstyrelselagen för Åland
1114/2011
Lag om ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
1113/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om militär krishantering
1112/2011
Lag om ändring av Finlands grundlag
1111/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
1110/2011
Statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster
1109/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om allmänna språkexamina
1108/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för elektroniska recept
1107/2011
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
1106/2011
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1105/2011
Lag om ändring av kemikalielagen
1104/2011
Lag om ändring av avfallslagen
1103/2011
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
1102/2011
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral
1101/2011
Statsrådets förordning om verksamhetsstället för centralenheten och om regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.