Ursprungliga författningar: 2011

1200/2011
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
1199/2011
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om statistikcentralen
1198/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
1197/2011
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2012
1196/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på Bottenhavet år 2011
1195/2011
Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1194/2011
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
1193/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter
1192/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter
1191/2011
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetets servicebyråer
1190/2011
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om köpvittnen
1189/2011
Lag om ändring av lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
1188/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om Geodetiska institutet
1187/2011
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om lantmäteriverket
1186/2011
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2012
1185/2011
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av konventionen om konstruktion och drift av en anläggning för forskning om antiprotoner och joner i Europa
1184/2011
Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om utkomststöd
1183/2011
III tilläggsbudgeten för 2011
1182/2011
Lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland
1181/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa
1180/2011
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
1179/2011
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av lagen om statens pensioner
1178/2011
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1177/2011
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1176/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om utlämning för brott
1175/2011
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
1174/2011
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1173/2011
Lag om ändring av 31 kap. 9 b § i rättegångsbalken
1172/2011
Lag om ändring av 5 e § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
1171/2011
Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
1170/2011
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
1169/2011
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
1168/2011
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011
1167/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Livsmedelssäkerhetsverket
1166/2011
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2012
1165/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa undantag vid marknadsföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda att användas för att bevara naturmiljön
1164/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
1163/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
1162/2011
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1161/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statistiksammanställningar som avses i 35 a § i lagen om olycksfallsförsäkring
1160/2011
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1159/2011
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1158/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om foder för särskilda näringsbehov
1157/2011
Finansministeriets förordning om de stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1156/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
1155/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier
1154/2011
Lag om leksakers säkerhet
1153/2011
Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1152/2011
Lag om arvodet till republikens president
1151/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.