Ursprungliga författningar: 2011

1250/2011
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1249/2011
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1248/2011
Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
1247/2011
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1246/2011
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
1245/2011
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
1244/2011
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1243/2011
Lag om ändring av 26 § i lagen om Finlands Bank
1242/2011
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1241/2011
Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
1240/2011
Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1239/2011
Lag om ändring av 32 § i lagen om åklagarväsendet
1238/2011
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central
1237/2011
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
1236/2011
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
1235/2011
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1234/2011
Lag om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1233/2011
Lag om ändring av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
1232/2011
Lag om ändring av arbetarskyddslagen
1231/2011
Lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen
1230/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1229/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1228/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1227/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1226/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk
1225/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner
1224/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
1223/2011
Statsrådets förordning om skyldighet för läkare och rätt för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att lämna en anmälan i vapentillståndsärenden
1222/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1221/2011
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
1220/2011
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
1219/2011
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
1218/2011
Statsrådets förordning om leksakers säkerhet
1217/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
1216/2011
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om delegationen för sektorsforskning
1215/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om försvarsministeriet
1214/2011
Statsrådets förordning om indragning av det i statsrådets förordning om skyddsområden avsedda Rysskärs skyddsområde
1213/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
1212/2011
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2012 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer
1211/2011
Lag om ändring av 15 och 17 § i lagen om fordonstrafikregistret
1210/2011
Lag om ändring av 41 a § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1209/2011
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
1208/2011
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om tillämpning av detta fördrag
1207/2011
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
1206/2011
Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
1205/2011
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1204/2011
Statsrådets förordning om lägre krav på kundkontroll när det gäller vissa finansieringsavtal vid förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1203/2011
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2012
1202/2011
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1201/2011
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om registerförvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.