Ursprungliga författningar: 2011

1300/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten
1299/2011
Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten
1298/2011
IV tilläggsbudgeten för 2011
1297/2011
Lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster
1296/2011
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner åren 2012—2015
1295/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna
1294/2011
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud-och bildband och andra inspelningsmedier år 2012
1293/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
1292/2011
Statsrådets förordning om ändring av 44 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
1291/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i straffregisterförordningen
1290/2011
Statsrådets förordning om att den punkt som gäller Syrien stryks i bilagan till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012
1289/2011
Statsrådets förordning om Penningautomatföreningen
1288/2011
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
1287/2011
Statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel
1286/2011
Statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel
1285/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik
1284/2011
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
1283/2011
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
1282/2011
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1281/2011
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1280/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1279/2011
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1278/2011
Tillkännagivande om presidentkandidater
1277/2011
Statsrådets förordning om ändring av 71 § i förordningen om statsbudgeten
1276/2011
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1275/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren
1274/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 9 a § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser
1273/2011
Riksdagens beslut om godkännande av resolution nr 66-2 om Internationella valutafondens fjortonde allmänna justering av medlemsandelarna och om valutafondens direktionsreform samt om statsgaranti för Finlands Bank
1272/2011
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
1271/2011
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
1270/2011
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2012
1269/2011
Inrikesministeriets förordning om kommunala parkeringsövervakares och parkeringskontrollanters tjänstemärke
1268/2011
Inrikesministeriets förordning om handlingar, meddelanden och ansökningar mellan myndigheterna och egenskaper som krävs av hjulblock vid parkeringsövervakning
1267/2011
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011
1266/2011
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1265/2011
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1264/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1263/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet
1262/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
1261/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i LSA-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1260/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i FSS-koden till samma konvention
1259/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1258/2011
Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten
1257/2011
Lag om ändring av 12 § i lagen om vuxenutbildningsstöd
1256/2011
Lag om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1255/2011
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
1254/2011
Lag om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
1253/2011
Lag om ändring av 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd
1252/2011
Lag om ändring av 91 och 93 § i utlänningslagen
1251/2011
Lag om ändring av lagen om främjande av integration

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.