Ursprungliga författningar: 2011

1350/2011
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2012 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1349/2011
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2012
1348/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
1347/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1346/2011
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 4 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
1345/2011
Lag om ändring av 69 § i postlagen
1344/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård
1343/2011
Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen
1342/2011
Lag om ändring av 3 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1341/2011
Lag om ändring av 26 a § och temporär ändring av 26 b § i yrkeshögskolelagen
1340/2011
Lag om ändring av 9 § och temporär ändring av 10 § i universitetslagen
1339/2011
Lag om ändring av 68 § i en lag om ändring av utlänningslagen
1338/2011
Lag om ändring av utlänningslagen
1337/2011
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning
1336/2011
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten
1335/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet
1334/2011
Lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift
1333/2011
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1332/2011
Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1331/2011
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1330/2011
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1329/2011
Lag om ändring av 56 § i folkpensionslagen
1328/2011
Lag om ändring av lagen om garantipension
1327/2011
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1326/2011
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1325/2011
Lag om ändring av kyrkolagen
1324/2011
Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen
1323/2011
Inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
1322/2011
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
1321/2011
Lag om ändring av 15 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1320/2011
Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift
1319/2011
Lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
1318/2011
Lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
1317/2011
Lag om ändring av fordonsskattelagen
1316/2011
Lag om ändring av bilskattelagen
1315/2011
Lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen
1314/2011
Lag om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om tobaksaccis
1313/2011
Lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration
1312/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål
1311/2011
Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna
1310/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn
1309/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos omprojekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
1308/2011
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2012
1307/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner
1306/2011
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare
1305/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionalt transportstöd
1304/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice
1303/2011
Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods  
1302/2011
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statskontoret
1301/2011
Statsrådets förordning om ändring av 1 a § i statsrådets förordning om statskontoret

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.