Ursprungliga författningar: 2011

1400/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1399/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
1398/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter 2012
1397/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1396/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1395/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
1394/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1393/2011
Statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration 
1392/2011
Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av överlåtelseskatt
1391/2011
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2012
1390/2011
Statsrådets förordning om åklagarväsendet
1389/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad
1388/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Landsbygdsverkets förvaltning
1387/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2011
1386/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011
1385/2011
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011
1384/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare
1383/2011
Statsrådets förordning om ändring av 8 a § i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1382/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
1381/2011
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1380/2011
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
1379/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012
1378/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012
1377/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
1376/2011
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1375/2011
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
1374/2011
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon
1373/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 11 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ändring av 11 § i fordonsskattelagen
1372/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av 12 § 2 mom. i fordonsskattelagen
1371/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1370/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
1369/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar
1368/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
1367/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1366/2011
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1365/2011
Statsrådets förordning om utredning av livsmedels-  och vattenburna epidemier
1364/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1363/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering
1362/2011
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1361/2011
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1360/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp som kan ordnas för renskötare under 2012
1359/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2012
1358/2011
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
1357/2011
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1356/2011
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
1355/2011
Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om magistraternas placeringsorter och enheter
1354/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1353/2011
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1352/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker
1351/2011
Finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.