Ursprungliga författningar: 2011

50/2011
Statsrådets förordning om ändring av värdet av stödrättigheter och om överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011—2012
49/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
48/2011
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011
47/2011
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2011
46/2011
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2011
45/2011
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2011
44/2011
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2011
43/2011
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011
42/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
41/2011
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
40/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
39/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2010
38/2011
Statsrådets förordning om luftkvaliteten
37/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
36/2011
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
35/2011
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
34/2011
Lag om ändring av foderlagen
33/2011
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
32/2011
Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet
31/2011
Lag om ändring av lagen om vissa personregister vid magistraterna
30/2011
Lag om ändring av lagen om återvinning till konkursbo
29/2011
Lag om ändring av 10 kap. i rättegångsbalken
28/2011
Lag om ändring av 11 § i lagen om skatt på arv och gåva
27/2011
Lag om ändring av 8 kap. 2 och 8 § i ärvdabalken
26/2011
Lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll
25/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
24/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet
23/2011
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
22/2011
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
21/2011
Lag om registret över djurhållningsförbud
20/2011
Lag ändring av 16 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
19/2011
Lag om ändring av 18 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
18/2011
Lag om ändring av 38 § i lagen om försöksdjursverksamhet
17/2011
Lag om ändring av 40 § i lagen om transport av djur
16/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om verkställighet av böter
15/2011
Lag om ändring av djurskyddslagen
14/2011
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
13/2011
Lag om ändring av miljöskyddslagen
12/2011
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
11/2011
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstnings-ställen vid riksdagsvalet 2011
10/2011
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Pehr Kalm
9/2011
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Kaj Franck och konstindustrin
8/2011
Statsrådets förordning  om ändring av 3 § i förordning om miljöministeriet
7/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
6/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
5/2011
Statsrådets förordning om övervakning av villkorligt fängelse
4/2011
Statsrådets förordning om samhällstjänst
3/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
2/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng
1/2011
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.