Ursprungliga författningar: 2011

100/2011
Lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk
99/2011
Lag om ändring av utsökningsbalken
98/2011
Lag om ändring av 12 kap. 6 § i ärvdabalken
97/2011
Lag om ändring av 66 § i äktenskapslagen
96/2011
Lag om ändring av jordabalken
95/2011
Lag om ändring av brottsskadelagen
94/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om betalning av fronttillägg utomlands
93/2011
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om frontmannapension
92/2011
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare
91/2011
Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner
90/2011
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av garantipension
89/2011
Statsrådets förordning om de förfaranden som ska följas när statligt stöd anmäls till kommissionen
88/2011
Statsrådets förordning om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen
87/2011
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 4 § i biblioteksförordningen
86/2011
Lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke
85/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Afrika-institutet för miljömässigt hållbar hantering av farligt och annat avfall om samarbete i Baselcentrets regionala stödprogram
84/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
83/2011
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform
82/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättningar till den som är föremål för forskning
81/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
80/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2011
79/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2011
78/2011
Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
77/2011
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2011
76/2011
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003—2012
75/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd
74/2011
Statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper
73/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om biocidpreparat
72/2011
Miljöministeriets arbetsordning
71/2011
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
70/2011
Statsrådets förordning om sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården
69/2011
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
68/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2011
67/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2011
66/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng
65/2011
Kommunikationsministeriets förordning om frisiktsområden
64/2011
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
63/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
62/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om internationellt skydd av vuxna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av konventionen
61/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt om tillämpning av konventionen
60/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett sekretariat för partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
59/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriets
58/2011
Lag om ändring av naturvårdslagen
57/2011
Lag om ändring av 48 § i utlänningslagen
56/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
55/2011
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
54/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nepal om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
53/2011
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
52/2011
Lag om ändring av lagen om studiestöd
51/2011
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.