Ursprungliga författningar: 2011

1450/2011
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1449/2011
Lag om ändring av 3 § i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner
1448/2011
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1447/2011
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1446/2011
Lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1445/2011
Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1444/2011
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1443/2011
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
1442/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1441/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
1440/2011
Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1439/2011
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1438/2011
Lag om ändring av tobakslagen
1437/2011
Lag om ändring av 11 § i lagen om lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
1436/2011
Lag om ändring av 78 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1435/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
1434/2011
Lag om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1433/2011
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1432/2011
Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
1431/2011
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1430/2011
Lag om ändring av 2 och 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
1429/2011
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1428/2011
Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1427/2011
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1426/2011
Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
1425/2011
Statsrådets förordning om Centralen för turistfrämjande
1424/2011
Lag om Centralen för turistfrämjande
1423/2011
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
1422/2011
Lag om ändring av 74 § i jaktlagen
1421/2011
Lag om ändring av viltförvaltningslagen
1420/2011
Lag om ändring av lagen om samfällda skogar
1419/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om stödjande av grundtorrläggning
1418/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
1417/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster
1416/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2012 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1415/2011
Lag om ändring av 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket
1414/2011
Lag om ändring av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
1413/2011
Lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden
1412/2011
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1411/2011
Lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1410/2011
Lag om ändring av 44 § i lagen om yrkesutbildning
1409/2011
Lag om ändring av lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
1408/2011
Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva
1407/2011
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
1406/2011
Lag om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation
1405/2011
Lag om bedömningsorgan för informationssäkerhet
1404/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet
1403/2011
Lag om Institutet för de inhemska språken
1402/2011
Lag om ändring av 11 § i lagen om transport av farliga ämnen
1401/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.