Ursprungliga författningar: 2011

150/2011
Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
149/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
148/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden
147/2011
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar
146/2011
Republikens presidents förordning om livräddningsmedalj
145/2011
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör tolkningstjänst för handikappade personer
144/2011
Lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
143/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om riktat fiske efter strömming på Östersjöns centralbassäng
142/2011
Statsrådets förordning om ändring av bilaga III till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
141/2011
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tillämpning av lagen om skydd i arbete på hantering och spridning av bekämpningsmedel i skogsarbete
140/2011
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om skyldighet att informera om hälsorisker på arbetsplatsen
139/2011
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i och bilagan till statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008—2013
138/2011
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 19 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013
137/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013
136/2011
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien
135/2011
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i handelsavtalet mellan Republiken Finland och Indien
134/2011
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
133/2011
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011
132/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
131/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA)
130/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden
129/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
128/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar, komponenter och ammunition till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
127/2011
Lag om ändring av värnpliktslagen
126/2011
Lag om ändring av 35 och 36 § i polislagen
125/2011
Lag om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen
124/2011
Lag om ändring av skjutvapenlagen
123/2011
Lag om ändring av 5 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten
122/2011
Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
121/2011
Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
120/2011
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem
119/2011
Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader
118/2011
Lag om ändring av kyrkolagen
117/2011
Lag om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning
116/2011
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
115/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av III avdelningen i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
114/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt
113/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
112/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 17 § i barnskyddslagen
111/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
110/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
109/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen i livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
108/2011
Statsrådets förordning om Sameområdets utbildningscentral
107/2011
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för landskapen
106/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
105/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
104/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget
103/2011
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kosovo om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
102/2011
Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
101/2011
Lag om energistöd för klenträd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.