Ursprungliga författningar: 2011

200/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sverige om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna
199/2011
Lag om ändring av 21 § i lagen om försäkringsdomstolen
198/2011
Lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
197/2011
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
196/2011
Lag om ändring av miljöskyddslagen
195/2011
Lag om ändring av utlänningslagen
194/2011
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
193/2011
Lag om ändring av bilskattelagen
192/2011
Lag om ändring av 15 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
191/2011
Lag om ändring av 32 kap. 6 och 14 § i strafflagen
190/2011
Lag om ändring av 28 kap. 7 § i strafflagen
189/2011
Lag om ekonomiska rådet
188/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
187/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
186/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
185/2011
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2011
184/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
183/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2010
182/2011
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om tullverket
181/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
180/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 5 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
179/2011
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
178/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-bakterie hos svin
177/2011
Justitieministeriets förordning om information om livförsäkring
176/2011
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Hella Wuolijoki och jämställdheten
175/2011
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 9 a § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
174/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
173/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
172/2011
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
171/2011
Statsrådets förordning om viltförvaltningen
170/2011
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
169/2011
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
168/2011
Statsrådets förordning om Geologiska forskningscentralen
167/2011
Lag om Geologiska forskningscentralen
166/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2011 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
165/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
164/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggninga
163/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
162/2011
Lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
161/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
160/2011
Lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
159/2011
Lag om ändring av jaktlagen
158/2011
Viltförvaltningslag
157/2011
Lag om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen
156/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fördrag som ingåtts mellan Finland, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Sverige och Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation som gäller teknologi för SSDR-mjukvarudefinierad radio och om tillämpning av fördraget
155/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn
154/2011
Lag om ändring av 9 § i lagen om handikappförmåner
153/2011
Lag om ändring av 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
152/2011
Lag om ändring av 6 § i folkpensionslagen
151/2011
Lag om ändring av lagen om familjepension efter riksdagsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.